หน้าแรก
ธุรกิจต่างประเทศ
ธุรกิจของเรา
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทชั้นนำของไทยที่เน้นลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้า ก่อตั้งขึ้นเมื่อ
วันที่ 7 มีนาคมพ.ศ. 2543 ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 14,500 ล้านบาท
มีสถานะเป็นบริษัทมหาชนและเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้สัญลักษณ์ “RATCH” ในการซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำรงตนเป็นองค์กรธุรกิจที่
รับผิดชอบด้วยการทำหน้าที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ
รายงานความยั่งยืน
 
รายงานความยั่งยืนปี 2556
ดาวน์โหลด : 9.47 MB
รับชม : ออนไลน์
รายงานประจำปี
 
รายงานประจำปี 2556
ดาวน์โหลด : 24.08 MB
รับชม : ออนไลน์