EN TH

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

ความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกผ่านภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งการตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) เพื่อเป็น กรอบให้ประเทศภาคีนำไปดำเนินการ ซึ่งประเทศไทยได้ขานรับและมีการกำหนดแผนงานและเป้าหมายไว้ชัดเจนเป็นปัจจัยที่มีนัยสำคัญ ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นำไปสู่การปรับกระบวนทัศน์ของบริษัทฯ และคำนึงถึงประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ เป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนมากขึ้น ทั้งนี้บริษัทฯ ได้การกำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของโรงไฟฟ้า และมุ่งมั่นที่จะ ตอบสนองต่อเป้าหมายที่ 12 เกี่ยวกับการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน และเป้าหมายที่ 13 การรับมือกับสภาพภูมิอากาศเป็นลำดับแรก เพราะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม

บริษัทฯ เล็งเห็นว่า แนวโน้มดังกล่าวยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงฉับพลันของเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ๆที่กดดันภาคธุรกิจ รวมทั้งบริษัทฯ ทำให้ต้องปรับโมเดลการทำธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการทบทวนและปรับแผนธุรกิจด้วยการขยายขอบเขตการลงทุนใน ธุรกิจที่อยู่ในบริบทความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ นอกเหนือธุรกิจผลิตไฟฟ้า และยึดแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาเป็นกรอบดำเนิน งานและปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรและบริษัทย่อยด้วย

วางกรอบลดก๊าซเรือนกระจก
ในปี 2560 บริษัทฯ ได้วางแนวทางการตั้งเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกของกลุ่มบริษัทฯ โดยวิธีกำหนดปริมาณความเข้มข้นของ ก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตไฟฟ้าต่อหนึ่งหน่วยไฟฟ้า รวมทั้งการดำเนินงานเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งอยู่ในขั้นตอนศึกษาความ สมเหตุสมผลของเป้าหมายและรายละเอียดแผนงาน

บริษัทฯ ยังตั้งเป้าหมายเพิ่มกำลังผลิตจากพลังงานทดแทนในปี 2560 ให้ถึง 10% ของเป้าหมายกำลังผลิตติดตั้งตามการถือหุ้น รวม 7,500 เมกะวัตต์ ซึ่งบริษัทฯ สามารถดำเนินการได้ 676.50 เมกะวัตต์ คิดเป็น 9.2% เพราะสัดส่วนการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้า เชื้อเพลิงฟอสซิลมีมากกว่า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้วางเป้าหมายระยะยาวที่จะเพิ่มกำลังผลิตจากพลังงานทดแทนให้ได้ 20% ของ กำลังผลิตติดตั้งเป้าหมาย 10,000 เมกะวัตต์ ในปี 2566 ให้สำเร็จ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนงานที่จะให้โรงไฟฟ้าราชบุรี ซึ่งเป็นสินทรัพย์หลักของบริษัทฯ ดำเนินการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยติดตั้งบนพื้นผิวน้ำในอ่างเก็บน้ำโรงไฟฟ้าราชบุรี กำลังผลิต 2 เมกะวัตต์ เพื่อลดการซื้อไฟฟ้าจากภายนอก และลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจก โครงการนี้จะเริ่มก่อสร้างและจ่ายไฟในปี 2561

การดำเนินการข้างต้นนี้ได้ตอบสนองเป้าหมายที่ 13 ว่าด้วยการดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศและผลกระทบ ซึ่งบริษัทฯ จะมุ่งหน้าพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนทุกกิจกรรมที่จะนำไปสู่การลดก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าทุกแห่งมีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและสามารถรักษาเกณฑ์มาตรฐานที่ กำหนดได้เป็นอย่างดี อันเป็นผลมาจากการดูแลรักษาประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า ตลอดจนความพยายามลดการใช้เชื้อเพลิงและการใช้น้ำ ในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าราชบุรี ในปี 2560 ได้ปรับเปลี่ยนระบบควบคุมคุณภาพน้ำหล่อเย็นเพื่อเพิ่ม รอบการใช้น้ำซ้ำให้มากขึ้น ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่จะผลิตพลังงานไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตอบสนองเป้าหมาย การพัฒนาอย่างยั่งยืนข้อที่ 12 ว่าด้วยการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนด้วย

ความปลอดภัยในการทำงาน ถือเป็นเป้าหมายสูงสุดที่บริษัทฯ มุ่งมั่นให้เป็น Zero Accident โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าที่มีอายุการใช้งาน มากกว่า 10 ปี และในช่วงของการซ่อมบำรุงที่มีผู้ปฏิบัติงานจากบริษัทคู่ค้าเข้ามาร่วมทำงานด้วย สำหรับโรงไฟฟ้าราชบุรีได้เพิ่ม 22 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) มาตรการให้ผู้บริหารประชุมกับผู้ปฏิบัติงานของคู่ค้าเพื่อสร้างความตระหนักและกำชับให้ทุกคนใส่ใจการป้องกันความเสี่ยงในงาน ของตนเองและดูแลเพื่อนร่วมงานด้วย ส่วนโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี้ถือเป็นความภูมิใจของบริษัทฯ เพราะเป็นต้นแบบการจัดการด้าน ความปลอดภัยจนได้รับรางวัล The Ecomagination Award ระดับ Gold ของบริษัท เจนเนอรัล อิเล็คทริค ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ เดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี้ สำหรับในปี 2560 เป็นเรื่องน่ายินดีที่ไม่มีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของพนักงาน ผู้ปฏิบัติงานจากภายนอกแต่อย่างใด

ประโยชน์ร่วมต่อชุมชนและสังคม
ความไว้วางใจและการยอมรับของชุมชนโดยรอบกิจการ และสังคมโดยรวม เป็นปัจจัยสำคัญต่อการเติบโตขององค์กร บริษัทฯ จึง ให้ความสำคัญกับการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับชุมชนเพื่อให้เกิดความไว้วางใจระหว่างกัน อีกทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาร่วมติดตาม การดำเนินงานของโรงไฟฟ้า ซึ่งหลายแห่ง มีการตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างชุมชน ภาคประชาสังคม หน่วยงานภาครัฐ และ โรงไฟฟ้า นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในด้านต่างๆ ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ใช้งบประมาณเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนชุมชนและสังคม เป็นจำนวนเงิน 50.07 ล้านบาท คิดเป็น 0.81% ของกำไรสุทธิ นอกเหนือจากภาษีที่ชำระตามกฎหมาย เป็นเงิน 1,346 ล้านบาท

เสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์กร
จากแผนธุรกิจที่ปรับเปลี่ยนให้สอดรับกับแนวโน้มของโลกตามที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ ได้นำเครื่องมือการบริหารจัดการหลายอย่าง เข้ามาใช้เพื่อยกระดับความเป็นเลิศขององค์กร ตั้งแต่การประเมินองค์กรสมรรถนะสูงหรือ High Performance Organization เพื่อวิเคราะห์สถานะด้านต่างๆ ขององค์กรเทียบกับมาตรฐานองค์กรสมรรถนะสูงในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งช่องว่างที่พบได้ดำเนิน การจัดทำแผนงานและจะเริ่มนำมาปฏิบัติในปี 2561 อีกทั้งมีการสำรวจความผูกพันของพนักงาน ซึ่งดำเนินการเป็นปีแรกและตั้งใจ ที่จะยกระดับความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานให้เทียบเท่าระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน

เพื่อตอบสนองแผนงานขยายธุรกิจและโมเดลธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่การขับเคลื่อนด้วยดิจิตอลและนวัตกรรม บริษัทฯ ได้เริ่ม กระตุ้นและส่งเสริมแนวคิดการสร้างนวัตกรรมองค์กรด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวคิด Design Thinking ให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหารและทีมงานวิศวกรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญขององค์กรในการบุกเบิกธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ

การเติบโตทางเศรษฐกิจ
บริษัทฯ ยังคงม่งุ มั่นที่จะเพิ่มมูลค่ากิจการตามแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี (ปี 2556-2566) โดยมีเป้าหมายเพิ่มกำลังผลิตติดตั้งตามการถือหุ้น ให้ถึง 10,000 เมกะวัตต์เทียบเท่า (รวมการลงทุนธุรกิจอื่นนอกภาคผลิตไฟฟ้า) ในปี 2560 บริษัทฯ มีการลงทุนใหม่และสามารถเพิ่ม กำลังผลิตติดตั้งเป็น 7,380 เมกะวัตต์เทียบเท่า โดยเป็นกำลังผลิตที่ลงทุนในปีนี้ 5 โครงการ รวม 510.39 เมกะวัตต์ สำหรับกำลังผลิต ส่วนที่เหลือจากเป้าหมายของปี 2560 (120 เมกะวัตต์) จะยกไปรวมไว้ในเป้าหมายของปีถัดไป ส่วนการบริหารสินทรัพย์โรงไฟฟ้า ยังคงเป็นแรงผลักดันการเติบโตและความมั่นคงทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งปีที่ผ่านมาสัดส่วนรายได้จากส่วนแบ่ง กำไรของกิจการร่วมทุน เพิ่มขึ้น 23% ของรายได้รวม 46,438 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559

เตรียมพร้อมรับพลวัตของโลกในอนาคต
บริษัทฯ ตระหนักว่าประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกจะเป็นความท้าทายที่กดดันต่อการเติบโตและความยั่งยืนของ บริษัทฯ ในอนาคตบริษัทฯ จึงพยายามมองหาโอกาสขยายการลงทุนในห่วงโซ่ธุรกิจพลังงานทดแทน รวมทั้งธุรกิจที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม และสตาร์ทอัพเพื่อเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มและต่อยอดธุรกิจได้รวดเร็วขึ้น คาดว่าในปีหน้าจะมีความชัดเจนและเห็นผลเป็น รูปธรรมมากขึ้นหลังจากเริ่มดำเนินการปีนี้เป็นปีแรก ความพยายามดังกล่าวจะตั้งอยู่บนพื้นฐานการจัดการป้องกันความเสี่ยงอย่าง รอบคอบและรัดกุม รวมทั้งการยึดหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารและดำเนินงานภายในองค์กรฯ อีกทั้งจะยังคงส่งเสริมและสนับสนุน การดูแลสิ่งแวดล้อม ปกป้องสิทธิมนุษยชน และความเท่าเทียมของพนักงาน ตลอดจนการต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบในฐานะ สมาชิกแนวร่วมภาคเอกชนต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับรายงานความยั่งยืนฉบับนี้ ได้นำเสนอกลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ พร้อมทั้งเป้าหมาย และ ผลการดำเนินงานปี 2560 ทั้งมิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล โอกาสนี้ ผมขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านที่ได้สะท้อนความเห็นที่ช่วยจุดประกายความคิดและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงรายงาน ความยั่งยืนฉบับนี้

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าแนวทางที่ได้วางไว้และกำลังดำเนินเคียงข้างไปกับภาคส่วนต่างๆ ในวันนี้ จะนำเราไปถึงจุดหมายปลายทาง คือความยั่งยืนในที่สุด