EN TH

มูลค่าทางเศรษฐกิจ ปี 2560

ในปี 2560 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบเชิงบวกแก่บริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียและเกื้อกูลในห่วงโซ่ธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

การพัฒนาพลังงานทดแทน

บริษัทฯ ต้องการเพิ่มการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนมากขึ้น เพราะความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จึงเป็นโอกาสจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของบริษัทฯ ขณะเดียวกันยังมีประโยชน์ ร่วมต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอีกด้วย

ตามแผนยุทธศาสตร์บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายกำลังผลิตจากพลังงานทดแทนไว้ที่ 20% ของกำลังผลิตติดตั้งรวม 10,000 เมกะวัตต์ในปี 2566 และในปี 2560 ตั้งเป้าหมายไว้ ที่ 10% ของกำลังผลิตติดตั้งทั้งปี

กำลังการผลิตพลังงานทดแทนตามสัดส่วนการถือหุ้น

ผลการดำเนินงานปี 2560

  • กำลังผลิตติดตั้งรวม 676.50 เมกะวัตต์ คิดเป็น 9.2% ของกำลังผลิตรวมของปี 2560 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายเพราะโครงการที่ลงทุนในปี 2560 เป็นโครงการเชื้อเพลิงขนาดใหญ่มีกำลังการผลิตมาก จึงทำให้สัดส่วนกำลังผลิตจากพลังงานทดแทนไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีแผนและเป้าหมายที่จะพัฒนาและลงทุนโครงการด้านนี้เพิ่มขึ้นอีก 10% ของกำลังผลิตเป้าหมายในปีถัดไป

ห่วงโซ่ธุรกิจผลิตไฟฟ้า

การผลิตไฟฟ้าถือเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ องค์ประกอบสำคัญของห่วงโซ่ธุรกิจผลิตไฟฟ้า ดังแผนภาพด้านล่างนี้

หมายเหตุ

  • * CAH-Contracted Availability Hours
  • * PPA-Power Purchase Agreement
  • * O&M-operation and maintenance

แนวทางการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า

บริษัทฯ มีลูกค้าสำคัญ คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯรวม กำลังผลิต 5,560.95 เมกะวัตต์ หรือ 89.4% ของกำลังผลิตที่เดินเครื่องแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (6,219.39 เมกะวัตต์) ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวประมาณ 20-25 ปีที่ตกลงร่วมกัน