EN TH

ในกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้ามีการใช้ทรัพยากรค่อนข้างมาก โดยเฉพาะ เชื้อเพลิง และน้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตหลัก โรงไฟฟ้า ของบริษัทฯ ได้ยึดแนวคิดพลังงานสมดุลในการผลิตไฟฟ้า ด้วยการทุ่มเทความพยายามรักษาประสิทธิภาพการผลิต เพื่อให้ใช้ ทรัพยากร และลดผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ขณะที่ลูกค้า ผู้ใช้ไฟฟ้า เศรษฐกิจ และสังคม มีพลังงานไฟฟ้าใช้ตามความต้องการอย่างมั่นคง

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำกับอย่างเคร่งครัดแล้ว โรงไฟฟ้ายังใส่ใจการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างมาก โดยมุ่งเน้นการลดปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิต เช่น เชื้อเพลิง น้ำดิบ และการลดปริมาณของเสียที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านอากาศ น้ำ ของเสีย เสียงรบกวน เป็นต้น เพื่อลดและป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับคุณภาพสิ่งแวดล้อม ความขัดแย้งกับชุมชนในการใช้ทรัพยากร การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันนำไปสู่ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ และคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการนั้นๆ เหล่านี้บริษัทฯ ถือเป็นความรับผิดชอบที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเต็มที่ เพื่อให้ชุมชนและสังคมเกิดความเชื่อมั่นและยอมรับ ซึ่งส่งผลต่อการเติบโตและความยั่งยืนของบริษัทฯ ในที่สุด

แนวทางการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม