EN TH

ภายใต้วิสัยทัศน์ “บริษัทพลังงานครบวงจรชั้นนำ ที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มในเอเชียแปซิฟิก” สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ของบริษัทฯ ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายความยั่งยืนขององค์กร ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในจรรยาบรรณบริษัทฯ สาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ ตระหนักว่า การบริหารความเสี่ยง เป็นองค์ประกอบสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ ที่จะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้วางเป้าหมายที่จะเพิ่มมูลค่าองค์กรด้วยการขยายการลงทุนเพิ่มกำลังการผลิตให้ถึง 10,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2566 ไม่เพียง ในประเทศ แต่ยังครอบคลุมถึงประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนจะสร้างมูลค่าให้แก่องค์กรได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยการสร้างผลประกอบการที่ดีของกิจการ การปรับสภาพธุรกิจให้เหมาะสม กับการเปลี่ยนแปลง และการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียนั้น นับเป็นความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (accountability) ของคณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลประเด็นสำคัญในแต่ละด้าน อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้แต่งตั้งคณะทำงานที่ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง เข้ามาสนับสนุนและผลักดันงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ทั้งนี้ ผลการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยจะนำเสนอ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และตัดสินใจในประเด็นสำคัญทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

แนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจไว้รวม 11 แนวทาง เพื่อให้สามารถเข้าใจได้ง่าย นำไปใช้ได้สะดวก และสอดคล้องกับกฎ ระเบียบต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งตอบสนองต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างเหมาะสม

นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

เป็นการแสดงเจตจำนงของบริษัทฯ ที่จะไม่ข้องเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินธุรกิจกับภาครัฐหรือเอกชน รวมทั้งห้ามบุคลากรทุกคน ตั้งแต่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไม่ให้เรียกร้อง ดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตและคอร์รัปชั่น เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก หลักปฏิบัติ ที่กำหนดไว้ในนโยบายการต่อต้านการทุจริตครอบคลุมประเด็นสำคัญดังนี้

ช่องทางการรายงานและร้องเรียน

บริษัทฯ กำหนดให้มีช่องทางการรายงานหรือรับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับผลกระทบ จากการดำเนินธุรกิจ หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ หรือ กระทำผิดกฎหมาย ไว้ดังนี้