EN TH

บุคลากรเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จและความยั่งยืนขององค์กร การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมจึงเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติต่อพนักงานเช่นเดียวกับผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ บริษัทฯ ได้วางแนวทางการปฏิบัติต่อพนักงานในจรรยาบรรณไว้ชัดเจน สรุปได้ดังนี้

  • ให้ความสำคัญกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มี ความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
  • ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรมและเทียบเคียง กับบริษัทชั้นนำทั่วไป
  • ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ พนักงานอย่างเคร่งครัด
  • จัดสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัย ตามหลักอาชีวอนามัย และเอื้อต่อการทำงาน
  • ทำการแต่งตั้งโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษ พนักงาน ด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ เที่ยงธรรม และ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความ เหมาะสมของพนักงาน
  • รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งต้องตั้งอยู่บนพื้นฐาน ความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
  • ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
  • หลีกเลี่ยงการกระทำที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบ ต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงานหรือคุกคาม หรือสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
  • พนักงานสามารถร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ตามระบบและกระบวนการที่กำหนด

การบริหารทรัพยากรบุคคล มุ่งตอบสนองกลยุทธ์องค์กร ว่าด้วยการเสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์กร เพื่อผลักดัน การขยายธุรกิจสร้างการเติบโตขององค์กร โดยมีเป้าหมาย คือ การสร้างองค์กรสมรรถนะสูง และการเป็นองค์กรแห่ง การเรียนรู้ อันจะนำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถในการ แข่งขันขององค์กรที่สูงขึ้น

การดำเนินงานปี 2560

การดำเนินงานมุ่งเน้นปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง และองค์กรแห่งการเรียนรู้ งานสำคัญที่ดำเนินการในปี 2560 มีดังนี้

การสร้างการยอมรับของชุมชนและสังคม เป็นปัจจัยของความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า เพราะ การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าจะดำเนินการได้ต้องทำการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายกำหนด โดยชุมชน ที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการต้องมีส่วนร่วมในการรับรู้ แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะในประเด็นวิตกกังวลต่างๆ ซึ่งโครงการ ต้องนำมาศึกษาและกำหนดมาตรการทั้งเชิงป้องกันและลดผลกระทบที่มีประสิทธิภาพและชุมชนรับได้ทั้งในช่วงก่อสร้างและ เดินเครื่องผลิตไฟฟ้า มาตรการที่กำหนดในรายงานการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ถือเป็นพันธะผูกพัน ที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจนโครงการครบอายุสัญญา

ด้วยโรงไฟฟ้าแต่ละแห่งมีอายุ 25 ปี การอยู่ร่วมกับชุมชนแบบฉันมิตรมีความหมายต่อทั้งโรงไฟฟ้าและชุมชน บริษัทฯ จึงแสดง เจตนารมณ์และวางสถานะตนเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน ด้วยการมุ่งเน้นสร้างความเข้าใจ ความไว้วางใจ และการมีส่วนร่วมของ ชุมชน ผ่านวิธีการตั้งแต่ปฏิบัติตามกฎหมาย จนถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

นอกจากชุมชนโดยรอบกิจการแล้ว สังคมโดยรวมยังได้รับผลกระทบโดยอ้อมจากการผลิตไฟฟ้า ซึ่งเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐาน ในการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนในสังคมด้วย

กรอบการดำเนินงานด้านชุมชนและสังคม

ความมุ่งมั่นสร้างความเป็นเลิศในการดำเนินงานให้สำเร็จตามพันธกิจ การจัดการให้ทุกคนที่ปฏิบัติงานมีความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดี เป็นประเด็นสำคัญที่บริษัทฯ คำนึงถึงและเอาใจใส่อย่างยิ่งยวด บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นบริหาร จัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในเชิงป้องกัน ด้วยเป้าหมายสูงสุด คือ “อุบัติเหตุเป็นศูนย์” กล่าวคือ ทุกคนปฏิบัติงาน ได้ลุล่วง ไม่มีอุบัติเหตุหรือความสูญเสียใดๆ ที่กระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน ของตนเอง ครอบครัว และองค์กร

แนวทางสู่เป้าหมายอุบัติเหตุเป็นศูนย์

ข้อกำหนดและมาตรฐานความปลอดภัย

นอกจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งใช้หลักการปลอดภัย ไว้ก่อน (Precautionary Principle) กำหนดเป็นหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขบังคับให้บริษัทฯ ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด แล้ว บริษัทฯ ยังได้วางหลักการและกรอบการดำเนินงานความ ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นบทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร ตลอดจนการนำ มาตรฐานสากลมาปฏิบัติใช้

ในจรรยาบรรณบริษัทฯ ซึ่งเป็นบรรทัดฐานการดำเนินงาน ได้กำหนดแนวทางความเปน็ เลิศในการดำเนินงาน ทีครอบคลุม หลักปฏิบัติด้านความปลอดภัยฯ การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสำนักงาน และการรักษาความปลอดภัย มีสาระ สำคัญสรุปได้ดังนี้