EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

โครงการปลูกป่าต้นน้ำสร้างแหล่งกักเก็บคาร์บอน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำ...เพิ่มความชุ่มชื่นให้แผ่นดิน บริษัทฯ ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 13) ณ เขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน ปลูกพันธุ์ไม้พื้นถิ่น อาทิ สนสองใบ นางพญาเสือโคร่ง กัลปพฤกษ์ เป็นต้น จำนวน 200,000 ต้น ในพื้นที่ 1,000 ไร่ โดยมอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญด้านป่าไม้จาก ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเป็นคณะผู้ประเมินและติดตามผล

ด้วยต้องการแสดงเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการร่วมเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บ CO2   บริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการฯ ภายใต้ “กิจกรรมพนักงานอาสาปลูกป่าจังหวัดน่าน” เพื่อปลูกต้นไม้ชุดแรกของโครงการ มีประชาชน หน่วยงานต่างๆ คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ร่วมทำกิจกรรม  และหลังจากนั้นได้จ้างเหมาชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งมีประสบการณ์และวิธีการปลูกป่าตามธรรมชาติ ปลูกป่าให้ครบ 200,000 ต้น เพราะเป็นงานหรือบริการที่ต้องอาศัยความชำนาญเป็นพิเศษและยังเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

ไม่เพียงแต่การเพิ่มพื้นที่สีเขียว บริษัทฯ ยังคำนึงถึงการมีส่วนช่วยในการป้องกันปัญหาน้ำท่วมและดินถล่ม เนื่องจากในปัจจุบันจังหวัดน่านประสบปัญหาการบุกรุกพื้นที่ตัดไม้ทำลายป่า จนทำให้ป่าสมบูรณ์กลายเป็นป่าเสื่อมโทรมในหลายแห่งขาดแหล่งซับน้ำของชุมชนรวมถึงขาดพื้นที่แหล่งอาหารของสัตว์ป่า ซึ่งนอกจากเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการบริหารจัดการน้ำและสร้างป่าต้นน้ำแล้ว ยังถือเป็นโอกาสให้ชุมชนบนพื้นที่สูงมีแหล่งน้ำที่ดีในการอุปโภคและทำการเกษตร ผลจากการดำเนินโครงการจากปี 2557 เกิดการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้จากบรรยากาศเท่ากับ 5.95 กิโลกรัมต่อไร่

Back to all CSR Activities