EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

โครงการส่งเสริมพลังงานแสงอาทิตย์ชุมชนบ้านหัวฮะ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงการส่งเสริมพลังงานแสงอาทิตย์ชุมชนบ้านหัวฮะ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการติดตั้งระบบโซล่าร์โฮม โดยดำเนินโครงการร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุมชนตัวอย่างที่มีการใช้และการจัดการระบบบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ (SHS: Solar Home System)อย่างยั่งยืนในพื้นที่ห่างไกล และเตรียมพร้อมสำหรับรองรับการเติบโตทางการท่องเที่ยวของชุมชน ซึ่งจะช่วยลดอัตราการอพยพย้ายถิ่นเข้าไปประกอบอาชีพในชุมชนเมือง  และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชาวชุมชนรู้เท่าทันเหตุการณ์บ้านเมืองจากการรับข่าวสารทางโทรทัศน์ หรือวิทยุ เอื้อประโยชน์ถึงด้านการศึกษาให้กับเยาวชนในท้องถิ่น สำหรับการการเรียนรู้ในเวลากลางคืน และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนออกไซด์ จากการตัดไม้เพื่อนำมาเป็นเชื้อเลิงและการเผาไหม้ฝืนเพื่อให้เเสงสว่าง เป็นเสริมสร้างการใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน

 ในปี 2558 ที่ผ่านมาสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้ประเมินคาร์บอนเครดิตชุมชนสำหรับระบบโซล่าร์โฮม จำนวน 25 ครัวเรือน เป็นเวลา 5 ปี คิดเป็น 6.64 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี และเมื่อรวมกับผลประโยชน์ร่วม (Co-benefit) ที่จะมีต่อบ้านหัวฮะในการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาชุมชน ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง การติดต่อสื่อสาร รวมถึงการพัฒนาด้านศึกษาที่ดีขึ้นของชุมชนแล้ว คิดเป็นค่าคาร์บอนเครดิตเป็นเงิน 5 บาทต่อกิโลกรัม CO2 ที่ปลดปล่อยออกไปจากโครงการติดตั้งระบบโซล่าร์โฮม มีกำลังผลิตไฟฟ้าที่ประมาณ 80 % สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 2.6 kw และเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บริษัทฯ จะทำการซื้อคาร์บอนเครดิตจากโครงการนี้ซึ่งคิดเป็นเงินปีละประมาณ 32,000 บาท ( 5 บาท X 6,640 กิโลกรัม CO2 ) ต่อเมื่อแผงโซลาร์สามารถใช้งานได้ตามปกติทั้ง 25 แผง โดยชุมชนจะนำเงินจำนวนดังกล่าวไปใช้ในการบำรุงรักษาระบบภายใต้การบริหารจัดการพลังงานหมู่บ้าน ซึ่งชุมชนร่วมกันสร้างกฎกติกาและทำให้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของและเกิดความใส่ใจในการดูแลบำรุงรักษาระบบต่อไปในระยะยาว 

Back to all CSR Activities