EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

กิจกรรมค่ายเยาวชนกล้ายิ้ม

....เยาวชนเป็นเหมือนต้นกล้า การบ่มเพาะต้นกล้าที่ดี ก็จะทำให้ได้บุคคลที่มีคุณภาพในอนาคต....

กิจกรรมค่ายเยาวชนกล้ายิ้ม เป็นอีกหนี่งกิจกรรมในโครงการ "คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน" จะคัดเลือกตัวแทนเยาวชนอายุ 13-15 ปี จากป่าชุมชนทั่วประเทศในพื้นที่เป้าหมายทั้ง 6 ภาค มาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ การอยู่ร่วมกับป่าอย่างเกื้อกูล

บริษัท ฯ มีจุดมุ่งหมายสูงสุด คือ การบ่มเพาะเยาวชนในวันนี้ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีหัวใจสีเขียว ตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ได้เรียนรู้และเข้าใจข้อจำกัดทางด้านแหล่งพลังงานและปัญหาสิ่งแวดล้อม การป้องกันแก้ไขปัญหา การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่าง รู้คุณค่า เพราะเยาวชนเป็นเหมือนต้นกล้า การบ่มเพาะต้นกล้าที่ดี ก็จะทำให้ได้บุคคลที่มีคุณภาพในอนาคต เยาวชนจึงเป็นกำลังสำคัญที่จะเป็นกลุ่มพลังสร้างสรรค์สังคมในการปกป้องผืนป่าในอนาค ดำเนินกิจกรรมเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีและถูกต้องเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ป่าไม้ เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ร่วมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์จากประสบการณ์จริง ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากป่า วิถีการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนและป่า  ผลกระทบจากการทำลายป่า และปลูกฝังพฤติกรรมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

นับตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการในปี 2551-2558 โดยร่วมทำกิจกรรมกับกรมป่าไม้ บริษัทฯ ได้จัดค่ายเยาวชนกล้ายิ้มแล้วรวม 18 ครั้ง รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 1,485 คน ซึ่งในปี 2559 บริษัทฯ กำหนดจัดค่ายเยาวชนกล้ายิ้มจำนวน 2 ครั้ง คือ ค่ายเยาวชนกล้ายิ้มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ค่ายเยาวชนกล้ายิ้มภาคใต้ โดยมีเป้าหมายเยาวชนเข้าร่วมรวมจำนวน 160 คน

Back to all CSR Activities