EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

กิจกรรมสัมมนาเครือข่ายผู้นำป่าชุมชน

กิจกรรมสัมมนาเครือข่ายผู้นำป่าชุมชน เป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักภายใต้โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ที่บริษัทฯ ร่วมกับกรมป่าไม้จัดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ รวมถึงแนวทางการพัฒนา ฟื้นฟู และบริหารจัดการแก้ปัญหาของป่าชุมชน

การทำกิจกรรมนี้ บริษัท ฯ เล็งเห็นว่า เป็นกิจกรรมอีกหนึ่งรูปแบบในโครงการ "คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน" ที่เปิดโอกาสให้ผู้นำจากป่าชุมชนทั่วประเทศในพื้นที่เป้าหมาย ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้รับฟังการบรรยายเชิงวิชาการเรื่องการบริหารจัดการป่าชุมชนระหว่างผู้ที่ทำงานด้านป่าชุมชน เข้าใจกระบวนการระดมความคิดเห็นอย่างมีส่วนร่วมและนำไปพัฒนาด้านการบริหารจัดการป่าชุนทั้งต่อตนเองและเพื่อนกรรมการป่าชุมชนด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรม เป็นแนวทางที่ดีในการสร้างเครือข่ายป่าชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถผนึกกำลังในการอนุรักษ์ดูแลผืนป่าของประเทศ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ  มีระบบนิเวศที่ดี  เป็นแหล่งน้ำ แหล่งอาหารของชุมชน และช่วยลดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมของคนที่อยู่กลางน้ำและปลายน้ำ และยังมีความรู้ความเข้าใจด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานชุมชนเพื่อเกิดการใช้พลังงานในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า ซึ่งนำไปสู่การผนึกกำลังเป็นเครือข่ายผู้นำป่าชุมชนที่เข้มแข็ง เกิดรูปแบบความร่วมมือการทำงาน
3 ประสาน คือ ภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายผู้นำป่าชุมชน แล้วรวม 14 ครั้ง รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 1,137 คน ซึ่งปี 2559 บริษัทฯ กำหนดจัดค่ายเยาวชนกล้ายิ้มจำนวน 2 ครั้ง คือ กิจกรรมสัมมนาเครือข่ายผู้นำป่าชุมชนภาคเหนือ และสัมมนาเครือข่ายผู้นำป่าชุมชนภาคกลาง

Back to all CSR Activities