EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

โครงการการศึกษาการกักเก็บคาร์บอนและความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วม

โครงการการศึกษาการกักเก็บคาร์บอนและความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วม มีพื้นที่ป่าชุมชนเป้าหมายทั่วประเทศรวม 50 แห่ง โดยดำเนินการร่วมกับกรมป่าไม้ เพื่อติดตามประเมินความหลากหลายทางชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอนของป่าชุมชนอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ ซึ่งจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่ชุมชนจากการรับรู้ข้อมูลผลตอบแทนที่ได้รับจากป่า ทั้งการกักเก็บคาร์บอน และชุมชนมีแนวทางการใช้ประโยชน์จากพืชในท้องถิ่น จนนำไปสู่ความสามารถในการบริหารจัดการป่าได้อย่างยั่งยืน บนแนวทางจัดการระบบนิเวศป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมบนฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยเน้นให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการมากกว่า 70%  ซึ่งจะทำให้ชุมชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการวัดความ สมบูรณ์ของป่าอย่างถูกต้องและสามารถดำเนินการเองได้เมื่อจบโครงการ

โครงการมีระยะเวลาในการดำเนินงาน 5 ปี  (ปี 2556 - 2560) และในปี 2558 ที่ผ่านมา มีพื้นที่ดำเนินการ 14 แห่ง ทั่วประเทศ  พบว่าพื้นที่แปลงตัวอย่างที่เป็นตัวแทนในการเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและปริมาณการกักเก็บคาร์บอน มีปริมาณการดูดซับ CO2  รวมทั้งสิ้น 14 แปลง เท่ากับ 574,002.39 ตันคาร์บอนไดออกไซด์  ปริมาณคาร์บอนเหนือพื้นดิน เท่ากับ 105.08 ตัน/ไร่ และมีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนทั้งหมด 9,852.48 ตันคาร์บอน

Back to all CSR Activities