EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ณ ศูนย์วนวัฒนวิจัยประจวบคีรีขันธ์

ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ณ ศูนย์วนวัฒนวิจัยประจวบคีรีขันธ์ เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้แนวทางการอนุรักษ์ป่าไม้และสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์ให้แก่เยาวชนและประชาชนผ่านแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

โดยในการดำเนินงาน บริษัท ฯ ได้เข้าไปปรับปรุงและจัดทำสื่อเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยเฉพาะป่าชายหาดที่มีความสำคัญกับพื้นที่ ซึ่งเป็นป่าชายหาดผืนสุดท้ายยังคงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศชายหาด และเพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้ด้านทรัพยากรป่าไม้ สู่ผู้ที่เข้ามาศึกษา ดูงาน ซึ่งอาจเป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษา นักวิชาการหรือประชาชนทั่วไป อันจะนำมาซึ่งจิตสำนึกในการรักษาและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน โดยศูนย์เรียนรู้ดังกล่าวได้เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าศึกษาเยี่ยมชม และมีพิธีเปิดไปเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา

Back to all CSR Activities