EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

ราช กรุ๊ป มุ่งมั่นจัดการก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน ด้วยกลไก TVER CFO LESS

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบประกาศนียบัตรและโล่เกียรติยศแก่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยมีนางบุญทิวา ด่านศมสถิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร เป็นผู้รับมอบในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2563 จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) เป็นต้นแบบด้านการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสนับสนุนสังคมคาร์บอนต่ำ

สำหรับในปี 2563 บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นในการจัดการลดก๊าซเรือนกระจก โดยได้นำกลไกการลดก๊าซเรือนกระจกที่พัฒนาโดย อบก. เข้ามาประยุกต์ใช้และผ่านการรับรองจาก อบก. จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย

  1. โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) จากโครงการปลูกป่าอย่างยั่งยืนโรงไฟฟ้าราชบุรี ซึ่งมีการปลูกต้นมะฮอกกานีและต้นสัก พื้นที่รวม 47.92 ไร่ภายในโรงไฟฟ้าราชบุรี โดยมีปริมาณการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่ผ่านการรับรอง 57 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี และตลอดระยะเวลา 20 ปี (ปี 2562-2582) ของโครงการจะสามารถดูดกลับก๊าซเรือนกระจกได้รวม 1,140 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
  2. การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) ดำเนินการ 3 แห่ง ได้แก่ อาคารสำนักงานใหญ่ โรงไฟฟ้าราชบุรี และโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี้ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปี 2562ที่ได้รับการรับรองเท่ากับ 1,152, 5,225,436 และ 98,606 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ตามลำดับ
  3. โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) มีโครงการกิจกรรมสังคมที่ได้รับการพิจารณา ได้แก่ โครงการส่งเสริมพลังงานแสงอาทิตย์ชุมชนหย่อมบ้านหัวฮะ จังหวัดแม่ฮ่องสอน, โครงการพลังงานชุมชน จังหวัดน่าน, โครงการเปลี่ยนหลอดประหยัดไฟ ณ อาคารสำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ทั้ง 3 โครงการ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 16.715 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี
Back to all news