EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

กรมป่าไม้-ราชบุรีโฮลดิ้ง จับมือเดินหน้าขยายชุมชนรักษ์ป่า สร้างเครือข่ายเป็นพลังปกป้องผืนป่าให้ยั่งยืน

กรุงเทพฯ/เพชรบุรี - กรมป่าไม้ ร่วมกับ บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง เดินหน้าพัฒนาป่าชุมชน จัดสัมมนาเครือข่ายกล้ายิ้ม โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ณ ป่าชุมชนบ้านโค้งตาบาง ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  ป่าชุมชนรองชนะเลิศระดับประเทศ มุ่งส่งเสริมเครือข่ายป่าชุมชนทั่วประเทศให้เกิดความเข้มแข็ง และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การอนุรักษ์ป่าในพื้นที่ต่างๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาป่าอย่างยั่งยืน

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า “กรมป่าไม้และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมจัดกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายผู้นำป่าชุมชนกล้ายิ้ม “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางให้เกิดกระบวนการเรียนรู้การอนุรักษ์และฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของป่าชุมชน และเกิด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานป่าชุมชนระหว่าง ผู้นำป่าชุมชน นักวิชาการป่าไม้ และหน่วยงานภาคเอกชน  การรับฟังปัญหาและความต้องการของชุมชน  ตลอดทั้งแนะนำแนวทางการแก้ปัญหาและให้การสนับสนุนแก่ป่าชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดพัฒนาการป่าชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ และนำมาซึ่งความผูกพันและการเชื่อมโยงของเครือข่ายผู้นำป่าชุมชนที่แข็งแกร่งและพัฒนาให้เป็นตัวอย่างแก่ป่าชุมชนแห่งอื่นต่อไป”

นายพงษ์ดิษฐ พจนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์ป่าไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Sink) ซึ่งเป็นแนวทางในการตอบสนองประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกในปัจจุบัน โดยเริ่มดำเนินการโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน มาตั้งแต่ปี 2550 ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนชุมชนให้มีส่วนร่วมดูแล ฟื้นฟู รักษาป่าไม้  ผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การประกวดป่าชุมชนที่มีการดูแลจัดการป่าแบบยั่งยืน การปลูกต้นไม้เพิ่มในพื้นที่ป่าชุมชน  การส่งเสริมการจัดตั้งป่าชุมชนในโครงการของกรมป่าไม้ ตลอดจนการสร้างความตระหนักและเชื่อมโยงชุมชนคนรักษ์ป่าให้เป็นเครือข่ายเพื่อร่วมกันดูแลปกป้องรักษาผืนป่าให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
“การสัมมนาเครือข่ายผู้นำป่าชุมชน เป็นกิจกรรมที่รวมผู้นำป่าชุมชนในแต่ละภาคมาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์แนวทางการพัฒนา ฟื้นฟู และบริหารจัดการป่าชุมชนและการแก้ปัญหา อาทิ ไฟป่า การบุกรุกป่า เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นเวทีในการเพิ่มพูนความรู้วิชาการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการป่าอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ได้แก่  การประเมินความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพของป่า กลไกคาร์บอนเครดิตที่จะเป็นแรงจูงใจให้เกิด การรักษาป่าอย่างยั่งยืน การอนุรักษ์พลังงานและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานชุมชน เป็นต้น บริษัทฯ คาดหวังว่า โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน เป็นตัวเสริมให้เกิดการบูรณาการทรัพยากรของทั้งภาครัฐและเอกชนในการอนุรักษ์ป่าของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้ป่าคงอยู่อย่างยั่งยืน”

ทั้งนี้ กรมป่าไม้ และ บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จะจัดสัมมนาเครือข่ายผู้นำป่าชุมชน ปีละ 2 ครั้ง โดยในปี 2557 จะจัดในภาคกลางและภาคตะวันออก และภาคเหนือ โดยคัดเลือกป่าชุมชนตัวอย่างที่เคยได้รับรางวัลระดับภาคจากการประกวดป่าชุมชนตัวอย่าง ในโครงการ "คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน" เป็นพื้นที่ศึกษาดูงาน สำหรับการสัมมนาเครือข่ายผู้นำป่าชุมชนกล้ายิ้ม ‘ภาคกลางและภาคตะวันออก’ ปีนี้ได้พิจารณาป่าชุมชนบ้านโค้งตาบาง ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศป่าชุมชนระดับประเทศ ประจำปี 2556 เป็นสถานที่ศึกษาดูงาน เพราะมีความโดดเด่นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการชุมชนและป่าชุมชน การสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 134 คน จาก 14 จังหวัด ได้แก่  จังหวัดราชบุรี สิงห์บุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี สระบุรี กาญจนบุรี ชัยนาท เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระยอง จันทบุรี สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา

-จบ-
ข้อมูลโดยสังเขปป่าชุมชนบ้านโค้งตาบาง

ป่าชุมชนบ้านโค้งตาบาง ในอดีตเคยเป็นป่าไม้ที่สมบูรณ์ ต่อมาถูกทำลายจากการเปิดสัมปทานหินของกลุ่มนายทุน ทำให้ชุมชนลุกขึ้นแสดงพลังคัดค้านจนกระทั่งนายทุนล่าถอยออกจากพื้นที่ ป่าชุมชนบ้านโค้งตาบางมีพื้นที่ประมาณ 3,276 ไร่ เป็นป่าเต็งรังสลับกับป่าเบญจพรรณ แบ่งพื้นที่ป่าออกเป็น 3 ชั้น คือ ป่าชั้นนอกมีเนื้อที่ประมาณ 800 ไร่ ป่าชั้นกลางมีเนื้อที่ 400 ไร่ และป่าชั้นในซึ่งเป็นป่าอนุรักษ์มีพื้นที่ประมาณ 1,076 ไร่ โดยชุมชนโดยรอบป่าชุมชนสามารถพึ่งพาตัวเองโดยมีรายได้จากการปลูกพืชไร้ดิน การเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรรมและการหาเห็ดขาย ซึ่งคณะกรรมการป่าชุมชน นำโดย นายฉันท์ อัครสกุลภิญโญ ได้ร่วมกันจัดทำแผนป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมอนุรักษ์ป่าชุมชนร่วมกับคนในชุมชน เยาวชน รวมทั้งองค์กรท้องถิ่นและสถาบันการศึกษา สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน โดยนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการป่าชุมชน นอกจากนี้ ชุมชนยังให้ความสำคัญในการอนุรักษ์พลังงาน โดยได้ดำเนินโครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และการสนับสนุนในการนำเศษกิ่งไม้มาเผาถ่านใช้ในครัวเรือน


 

บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง
ส่วนประชาสัมพันธ์
วิวรรณ พยัฆวิเชียร โทร. 0 2794 9941
อีเมล์: wiwanp@ratch.co.th

บ.อาซิแอม เบอร์สัน-มาร์สเตลเลอร์ จำกัด (เอบีเอ็ม)
สายทิพย์ 083 092 2464 / หงสินันท์ 092 264 9889
อีเมล์: saithip.j@abm.co.th / hongsinunt.s@abm.co.th

Back to all news