EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

“ป่าชุมชนบ้านปี้” จังหวัดพะเยา คว้าสุดยอดป่าชุมชนของประเทศ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2562

กรุงเทพฯ – กรมป่าไม้ ร่วมกับ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประกาศผลการประกวดป่าชุมชน ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ในโครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน โดยป่าชุมชนบ้านปี้  จังหวัดพะเยา คว้ารางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และป่าชุมชนบ้านแม่ขมิง จังหวัดแพร่ ได้รับรางวัลชนะเลิศป่าชุมชนดีเด่น ด้าน “ป่าชุมชน: สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา”  การนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

การประกวดป่าชุมชนระดับประเทศ เป็นกิจกรรมในโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ที่ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 เป็นประจำทุกปี ภายใต้ความร่วมมือของบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และกรมป่าไม้ และนับเป็นโครงการต้นแบบความร่วมมือภาครัฐและเอกชน ที่มุ่งส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้วยแนวคิดการปลูกป่าในใจคน และขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในรูปแบบของป่าชุมชน โดยประชาชนในชุมชนเป็นผู้ดูแลรักษาและบริหารจัดการป่าไม้ในท้องถิ่นตนเองด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม บ้าน-วัด-โรงเรียน และใช้ประโยชน์จากป่าด้วยวิถีแบบพอเพียงเพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ของชุมชน

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า กรมป่าไม้เป็นหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบการปกป้องดูแลรักษาป่าไม้ของประเทศ โดยรัฐบาลมีเป้าหมายที่จะเพิ่มพื้นที่ป่าให้ถึง 128 ล้านไร่ คิดเป็น 40% ของทั้งประเทศ ป่าชุมชนเป็นแนวทางที่ช่วยผลักดันให้ภารกิจการเพิ่มพื้นที่ป่ามีความก้าวหน้าเป็นลำดับ และยังเป็นเกราะป้องกันการบุกรุกทำลายป่าไม้ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างดียิ่ง นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนยังช่วยให้การดำเนินงานของกรมป่าไม้ขยายผลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ตัวอย่างที่เห็นเป็นประจักษ์ คือ โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ที่กรมป่าไม้ ได้ร่วมกับบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดำเนินงาน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นับว่าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ  เห็นได้จากจำนวนชุมชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้น เช่นเดียวกับชุมชนที่ขออนุมัติจัดทำโครงการป่าชุมชนจากกรมป่าไม้เพิ่มสูงขึ้นทั้งทางด้านจำนวนชุมชนและขนาดพื้นที่ป่าชุมชน ช่วยทำให้แนวคิดป่าชุมชนเผยแพร่กว้างขวาง ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญ และมองเห็นประโยชน์จากการดูแลรักษาป่า เป็นแหล่งน้ำ แหล่งอาหารของชุมชนมากยิ่งขึ้น

“ปัจจุบัน จำนวนป่าชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมป่าไม้เพิ่มขึ้นเป็น 15,535 ป่าชุมชน คิดเป็นพื้นที่ป่ารวม 7,356,618 ล้านไร่ ทั้งนี้ กรมป่าไม้ มีเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนป่าชุมชนให้ถึง 10 ล้านไร่ ภายใน 5 ปี ซึ่งเรามั่นใจว่าพื้นที่     ป่าชุมชนจำนวนนี้จะคงอยู่ยั่งยืนด้วยพลังของชุมชนที่มีใจรักษ์ป่าและส่งต่อเจตนารมณ์อันยิ่งใหญ่นี้จากรุ่นสู่รุ่นอย่างแน่นอน ผมขอแสดงความยินดีกับป่าชุมชน 147 แห่งทั่วประเทศ ที่ได้รับรางวัลโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ปี 2562 ซึ่งจะเป็นแบบอย่างของการเรียนรู้การจัดการป่าชุมชนแบบป่ายั่งยืน ชุมชนได้ประโยชน์ และจุดประกายความคิดให้กับชุมชนอื่นๆ เพื่อขยายเครือข่ายป่าชุมชนให้กว้างขวางและแข็งแกร่งต่อไป”

ด้านนายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ และโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน เป็นกลไกที่ขับเคลื่อนเจตนารมณ์ดังกล่าวให้สัมฤทธิผลเป็นรูปธรรม อันเป็นผลจากการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องครอบคลุมป่าชุมชนในทุกภูมิภาคของประเทศ นับตั้งแต่ ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้สนับสนุนป่าชุมชนผ่านกิจกรรมประกวดป่าชุมชนในโครงการดังกล่าวรวมจำนวน 1,683 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ป่า รวม 1,512,847.99 ไร่ นอกจากนี้ยังสามารถขยายผลแนวคิด “ป่าชุมชน” การอนุรักษ์และบริหารจัดการป่าแบบยั่งยืน และเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนในการดูแลรักษาป่าผ่านกิจกรรมค่ายเยาวชน และการสัมมนาเครือข่ายผู้นำชุมชนด้วย

“บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า ป่าชุมชนเป็นความหวังและพลังสำคัญที่จะช่วยให้ป่าของประเทศเพิ่มขึ้นและได้รับการปกป้องรักษาให้คงอยู่และมีความอุดมสมบูรณ์ที่มนุษย์และสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศพึ่งพิงในการดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งไม่เพียงเป็นแหล่งน้ำและอาหารเท่านั้น แต่ยังเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนจนทำให้สภาพอากาศแปรปรวน เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี บริษัทฯ พร้อมที่จะเดินหน้าสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ และขอแสดงความชื่นชมกับความสำเร็จของป่าชุมชนที่ได้รับรางวัล และขอขอบคุณป่าชุมชนทั้ง 1,332 แห่งที่เข้าร่วมในโครงการปีนี้ บริษัทฯ หวังว่า โครงการนี้จะช่วยฉายภาพให้ชุมชนอื่นๆ และสังคมได้เห็นถึงความตั้งใจเสียสละของท่านในการดูแลรักษาผืนป่า และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความตระหนักรักษ์ป่าที่ขยายวงกว้างในสังคมต่อไป”     

ผลการประกวดป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ ประจำปี 2562

รางวัลป่าชุมชนระดับประเทศ

 • ป่าชุมชนชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้รับเงินรางวัล 200,000 บาท คือ ป่าชุมชนบ้านปี้ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ที่มีกระบวนการบริหารจัดการป่าอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชนอย่างโดดเด่น ตามหลัก บ้าน วัด โรงเรียน (บ-ว-ร) เมื่อดูแลป่าจนอุดมสมบูรณ์ด้วยพรรณไม้และสัตว์ป่า จึงเกิด “กองทุนสวัสดิการผึ้ง” ที่นำรายได้มาสู่ชุมชนประมาณ 125,000-250,000 บาท จัดสรรเป็นทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวันให้แก่เยาวชน และทุนสนับสนุนการสอนให้แก่ครู ด้านเยาวชนถ่ายทอดความสำคัญของป่าผ่านการทำหนังสั้นเผยแพร่ให้สาธารณชนรับรู้อีกทอดหนึ่ง อีกทั้งยังนำไปทำนุบำรุงพุทธศาสนาและเป็นทุนการศึกษาสำหรับพระภิกษุสงฆ์ นอกจากนี้ยังนำมาสนับสนุนพัฒนาป่าชุมชนด้านต่าง ๆ ด้วยตระหนักดีว่าการบริหารจัดการโดยเน้นหลักความยั่งยืน ใช้สอยแต่พอเหมาะ อนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง จะนำมาซึ่งความมั่นคงของคนในป่าชุมชนและความยั่งยืนของป่าไม้
 • รางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ จำนวน 3 รางวัล จะได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัลแห่งละ 100,000 บาท
  • ป่าชุมชนบ้านดอนโจร หมู่ที่ 4 ต.ลำไทรโยง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
  • ป่าชุมชนบ้านเนินพระ (บ้านศาลเจ้า) หมู่ที่ 2 อ.เมือง จ.ระยอง
  • ป่าชุมชนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 หมู่ที่ 13 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

รางวัลดีเด่นเฉพาะด้าน “ป่าชุมชน : สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา”

 • ป่าชุมชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ ป่าชุมชนบ้านแม่ขมิง หมู่ที่ 2 ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ ซึ่งจะได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 3 รางวัล จะได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัลแห่งละ 25,000 บาท ได้แก่
  • ป่าชุมชนบ้านบุ่ง หมู่ที่ 6 ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย
  • ป่าชุมชนบ้านหนองวัวดำ หมู่ที่ 11 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
  • ป่าชุมชนบ้านต้นตาล หมู่ที่ 2 ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

รางวัลป่าชุมชนระดับภาค

 • จำนวน 4 รางวัล ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลแห่งละ 30,000 บาท

รางวัลป่าชุมชนระดับจังหวัด

 • จำนวน  68 รางวัล ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลแห่งละ 25,000 บาท

รางวัลชมเชย

 • จำนวน 67 รางวัล ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลแห่งละ 10,000 บาท 
Back to all news