EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

รางวัล “รายงานบรรษัทภิบาลดีเด่น (Top Corporate Governance Report Awards)”

จากการประกาศผล SET Awards 2009 ของ ตลท. โดยเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพดีเด่นด้าน การสนับสนุนและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ จากโครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพดีเด่นด้านการสนับสนุนและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ซึ่งจัดโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ที่ผ่านมา รางวัลดังกล่าว สะท้อนถึงความสำเร็จของโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ซึ่งเป็นโครงการระยะยาว 5 ปี (2551-2556) และดำเนินการร่วมกับกรมป่าไม้ โดยมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าไม้และสนับสนุนเครือข่ายชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อดูแลรักษาป่าให้ยั่งยืน

RATCH ได้รับการประเมินให้อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยมและสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่าง” ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน

จากการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็น 1 ใน 41 บริษัท ที่ได้รับการประเมินด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยมและสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่าง” จากบริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้น 497 แห่ง ที่เข้าร่วมในการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย