EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน "รางวัลดีเด่น" ประจำปี 2556

จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย CSR Club และสถาบันไทยพัฒน์ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนเผยแพร่ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environment, Social and Governance หรือ ESG) การพิจารณาตัดสินรางวัลใช้เกณฑ์ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความสมบูรณ์ (Completeness) ของรายงาน ประกอบด้วย สารัตถภาพ ความครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลยุทธ์ และบริบทขององค์กร ด้านความเชื่อถือได้ (Credibility) ของรายงาน ประกอบด้วย กระบวนการจัดการ ความครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การกำกับดูแล ผลการดำเนินงาน และการสอบทาน และด้านการสื่อสารและนำเสนอ (Communication) รายงาน ประกอบด้วย การนำเสนอ ความครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และโครงสร้างรายงาน

RATCH BUILDING— THE COMPANY'S NEW HEAD OFFICE ON NGAMWONGWAN ROAD— GRANTED THE "MEA ENERGY SAVING BUILDING EMBLEM"

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้เจ้าของอาคารมีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานและสามารถนำแนวทางไปใช้ในการจัดการพลังงานในอาคารให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น ตลอดจนมีผลการประหยัดในระดับผ่านเกณฑ์การใช้พลังงาน ตามค่าดัชนีการใช้พลังงานของ กฟน. ( MEA Index) ซึ่งเป็นอัตราส่วนของปริมาณการใช้พลังงานจริงของอาคารกับปริมาณการใช้พลังงานที่ควรจะเป็นของแต่ละอาคาร

ได้รับการประเมิน "การดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม" ประจำปี 2556

ประเภทรางวัลบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 50,000 ล้านบาท โดยได้คะแนนรวมร้อยละ 92.26

ได้รับการประเมินผลจากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2556

(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2013) โดยได้คะแนนเฉลี่ยโดยรวมที่ร้อยละ 93 ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมที่ร้อยละ 78 ของบริษัทที่ทำการสำรวจทั้งหมด 526 บริษัท

THE COMPANY RATED "EXCELLENT" RATING

with 100 full score for the fifth consecutive year from the AGM assessment in 2013 organized by the Association of Thai Investors.

ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ปี 2556

จากกระทรวงแรงงาน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

ได้รับการต่ออายุใบรับรองระบบมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (OHSAS 18001:2007)

โดยบริษัท Det Norske Veritas (Thailand) จำกัด เป็นผู้ตรวจประเมินและออกใบรับรอง เพื่อแสดงถึงความตระหนักด้านความปลอดภัยในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน และลดปัจจัยเสี่ยงในด้านต่างๆ ทุกขั้นตอน

ได้รับรางวัลความรับผิดชอบต่อสังคมจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบด้วย รางวัล CSR-DIW Continuous Award 2013 และรางวัล CSR-DIW Advance Award Level 4 2013

ซึ่งเป็นรางวัลที่แสดงถึงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง และแสดงถึงความมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture)

ได้รับรางวัลรัษฎากรพิพัฒน์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติคุณความดีที่มอบให้แก่ผู้เสียภาษีดีเด่นที่ควรค่าแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติในความรับผิดชอบต่อการทำหน้าที่พลเมืองที่ดี มีส่วนสร้างชาติและก่อประโยชน์ต่อประเทศเป็นส่วนรวม อีกทั้งเป็นแบบอย่างในการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติการเสียภาษีตามหลักธรรมาภิบาลอย่างแพร่หลาย