EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

โล่ประกาศเกียรติคุณ ระดับดีเด่น ประจำปี 2557 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯได้รับการยอมรับเป็นองค์กรที่ทำคุณประโยชน์และให้การสนับสนุนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสิ่งแวดล้อมของกรมป่าไม้มาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ของประเทศ

รางวัลโครงการส่งเสริมศักยภาพโรงงานมุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนประจำปี 2557 โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัดได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง และมุ่งสู่ความเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2557 กระทรวงแรงงาน

บริษัทฯ เป็นสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสถานประกอบการสีขาว ซึ่งมีการป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งภายในองค์กรและครอบคลุมถึงคู่ธุรกิจด้วย

ผลการประเมินระดับ “ดีมาก” โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการด้วยคะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ 87 ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวมของบริษัทที่รับการสำรวจ 550 บริษัทที่ร้อยละ 72 คะแนนทุกหมวดของบริษัทยังสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของรายหมวดของบริษัทที่ทำการสำรวจด้วย ทั้งนี้การสำรวจได้ใช้หลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard

รางวัล “ดีเด่น” ด้านการนำเสนอข้อมูลเพื่อผู้ลงทุนหรือผู้ถือหุ้นงาน SET in the City ครั้งที่ 10 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ได้รับการโหวตจากผู้เข้าร่วมงานจำนวน 1,900 รายผ่านแบบสอบถาม

EIA Monitoring Awards 2014 “รางวัลดีเด่น” โครงการประเภทพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

โครงการโรงไฟฟ้าราชบุรี กำลังผลิตรวม 3,645 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม กำลังผลิตรวม 2,175 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังความร้อน กำลังผลิตรวม 1,470 เมกะวัตต์ ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ได้รับรางวัลดีเด่น สถานประกอบการประเภทธุรกิจพลังงานที่มีการปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2557

EIA Monitoring Awards 2014 “รางวัลดีเด่น” โครงการประเภทพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.)

โครงการระบบรับส่งน้ำมันเตาสำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนราชบุรี หน่วยที่ 1 และ 2 ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ได้รับรางวัลดีเด่น สถานประกอบการประเภทธุรกิจ พลังงานที่มีการปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2557

EIA Monitoring Awards 2014 “รางวัลยอดเยี่ยม” โครงการประเภทพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมไตรเอนเนอจี้ กำลังผลิต 700 เมกะวัตต์ ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม สถานประกอบการประเภทธุรกิจพลังงานที่มีการปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่นประจำปี 2557

EIA Monitoring Awards 2014 “รางวัลชมเชย” โครงการประเภทบริการชุมชนและที่พักอาศัย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

อาคารสำนักงานบริษัทฯ ได้รับการยอมรับให้เป็นสถานประกอบการประเภทบริการชุมชนและที่พักอาศัยที่มีการปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2557

โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยตามหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ประจำปี 2556/2557

ผลการประเมินบริษัทฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 87.65 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 61.73 โดยได้รับตราสัญลักษณ์ 4 ดาว ความหมาย “ดีมาก” และเป็นอันดับที่สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยที่ 64.02 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 45.21 ของบริษัทจดทะเบียนใน ASEAN ซึ่งทำการสำรวจทั้งหมด 529 บริษัท และยังเป็นคะแนนที่สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยภาพรวมของบริษัทจดทะเบียนไทยที่ทำการสำรวจทั้งหมด 100 บริษัท ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 75.39 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 53.09

คุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ได้ 100 คะแนนเต็ม

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2557 ของบริษัทฯ 100 คะแนนเต็ม

รางวัล “Investors’ Choice Award” ประจำปี 2557 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 6 ปี ตั้งแต่ปี 2552-2557

รางวัล “ดีเด่น” Sustainability Report Award ประจำปี 2557 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

บริษัทฯ ได้รับรางวัล “ดีเด่น” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social, and Governance: ESG) ในรูปแบบของรายงานความยั่งยืน เพื่อเป็นประโยชน์และสนับสนุนการตัดสินใจต่อการลงทุนของกลุ่มนักลงทุน

รางวัลระดับ “เงิน” โครงการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริษัท ฯ ดำเนินการผ่านเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานสีเขียวใน 7 หมวด ประกอบด้วย การบริหารจัดการองค์กร การดำนินงานด้าน Green Officeการใช้พลังงานและทรัพยากร การจัดการของเสีย สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสำนักงาน การจัดซื้อและจัดจ้าง และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนว่าบริษัทฯ มีศักยภาพ การจัดการทรัพยากร การใช้พลังงาน และสิ่งแวดล้อมในสำนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการจัดซื้อ จัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะมีส่วนช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้

รางวัล ตราสัญลักษณ์ “กฟน.อาคารประหยัดพลังงาน ดีเด่น” โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 2 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

บริษัทฯ ผ่านเกณฑ์การพิจารณาประเภทอาคารสำนักงานที่ดำเนินกิจกรรมปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร และดำเนินมาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารเป็นปีที่ 2 โดยมีการประหยัดพลังงาน ตามค่าดัชนีการใช้พลังงานของ กฟน. (MEA Index) ได้สำเร็จ ในปี 2557 บริษัทฯ ประหยัดพลังงานไฟฟ้าในอาคารได้ 571,000 หน่วยต่อปี คิดเป็นค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ 2 ล้านบาทต่อปี เทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 332 ตัน

โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ สาขาส่งเสริมและพัฒนาป่าชุมชน กรมป่าไม้

บริษัทฯ และกรมป่าไม้ ได้ประสานความร่วมมือสนับสนุนชุมชนร่วมดูแลรักษาป่า ภายใต้การดำเนินโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” นับตั้งแต่ปี 2551 เพื่อรักษาและเพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศให้เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ บรรเทาภาวะโลกร้อน

โล่ที่ระลึกในงานฉลอง 150 ปี วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ

บริษัทฯ ได้รับประทานโล่ที่ระลึกในฐานะผู้มีอุปการคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชา- ทินัดดามาตุ ณ พระราชวังพญาไท เนื่องในงานฉลอง 150 ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรม-ราชินีนาถ ซึ่งจัดโดยราชินีมูลนิธิร่วมกับคณะกรรมการจัดกิจกรรมฉลอง 150 ปี วันพระราชสมภพฯ

โล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย์

บริษัทฯ ได้รับการพิจารณาจากการดำเนินกิจกรรมค่ายเยาวชนกล้ายิ้ม ในโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ซึ่งมุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้แก่เยาวชนที่มาจากพื้นที่ป่าชุมชนทั่วประเทศ โดยได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2551

โล่เกียรติคุณในงานวันคนพิการ ประจำปี 2557

บริษัทฯ ได้รับประทานโล่เกียรติคุณจากพระเจ้า วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในฐานะองค์กรผู้มีอุปการคุณสนับสนุนและช่วยเหลือการจัดงานวันคนพิการ ประจำปี 2557 ซึ่งจัดขึ้นโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์