EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

รางวัล ESG 100

บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตร ESG100 Company จากสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะบริษัทจดทะเบียนหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล การประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จำนวน 100 บริษัท หรือกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นการจัดอันดับหลักทรัพย์ด้านการพัฒนาความยั่งยืนทางธุรกิจเป็นครั้งแรกของประเทศ ด้วยการประเมินข้อมูลด้านความยั่งยืนของหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน 567 บริษัท โดยอ้างอิงจากเอกสารรายงานหรือการระบุข้อมูลตามแหล่งและช่วงเวลาที่บริษัทเผยแพร่ไว้ต่อสาธารณะซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รางวัล Edison Institute Asian Utility Award

บริษัทฯ ได้รับรางวัล Edison Electric Institute Asia Utility Award ประเภทหลักทรัพย์ขนาดเล็ก ระดับเงินประจำปี 2558 ในฐานะที่เป็นบริษัทที่มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นรวมสม่ำเสมอและโดดเด่น ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยมีผลให้มีการดำเนินงานในระดับสากล มีการส่งมอบบริการที่ดีเยี่ยมให้แก่ลูกค้า และสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในระดับประเทศและระดับภูมิภาค

รางวัลผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ สาขาส่งเสริมและพัฒนาป่าชุมชน

บริษัทฯ รับรางวัลผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ สาขาส่งเสริมและพัฒนาป่าชุมชน จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้ร่วมกับกรมป่าไม้ดำเนินโครงการ 60 ป่าชุมชนอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 และโครงการการศึกษาการกักเก็บคาร์บอนและความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วม โดยทั้งสองโครงการขยายผลต่อเนื่องจากโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน

รางวัลโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ประจำปี 2558 (CSR-DIW Award 2015 ) ประเภทรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2015

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2015 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม รางวัลนี้สะท้อนถึงความสำเร็จของบริษัทที่ทุ่มเท มุ่งมั่น พัฒนาการทำงานควบคู่กับการดูแลสังคมและชุมชน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน รางวัลนี้จัดขึ้นตั้งแต่ปี 2551 ปัจจุบันมีโรงงานจำนวน 630 รายทั่วประเทศได้นำมาตรฐาน CSR-DIW ไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการ

รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณระดับทองแดงจากกิจกรรมรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2558

บริษัทฯ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณระดับทองแดง จากกิจกรรมรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2558 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปีนี้เป็นปีที่สองที่ได้รับรางวัลเนื่องจากไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานต่อเนื่องตั้งแต่ 1,000,000 – 2,999,999 ชั่วโมงทำงาน

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ปี 2558

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่นแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานสำหรับสถานประกอบกิจการประเภทไม่มีสหภาพแรงงาน และเป็นสถานประกอบกิจการขนาดเล็ก ซึ่งมีลูกจ้างตั้งแต่ 50-299 คน เป็นระยะเวลา 8 ปีติดต่อกัน (ปี 2551-2558) จากกระทรวงแรงงาน รางวัลนี้สะท้อนถึงการปฏิบัติตามข่อกำหนดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ได้เป็นอย่างดี โดยมีคะแนนด้านแรงงานสัมพันธ์และคะแนนด้านสวัสดิการแรงงานร้อยละ 80 ขึ้นไป

ใบประกาศเกียรติคุณการดำเนินการโครงการสถานประกอบการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา

บริษัทฯ รับใบประกาศเกียรติคุณการดำเนินการโครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา โครงการนี้มุ่งส่งเสริมให้สถานประกอบการป้องกันการประสบอันตรายจากการทำงานของผู้ใช้แรงงาน โดยนายจ้างจะต้องจัดให้มีระบบความปลอดภัยในการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุหรือโรคจากการทำงาน รวมทั้งให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ การแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคอันเกิดจากการดำเนินงานกับผู้ใช้แรงงาน

CG Scoring ระดับร้อยละ 91 ระดับดีเลิศ ในโครงการสำรวจและติดตามพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (CGR)

บริษัทฯ ได้รับการประเมินระดับ CG Scoring ที่ร้อยละ 91 จากโครงการสำรวจและติดตามพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (CGR) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รางวัลดังกล่าวมีจุดประสงค์ให้ผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน และกระตุ้นให้เกิดพัฒนาการด้านการกำกับดูแลของบริษัทจดทะเบียน โดยใช้หลักเกณฑ์พิจารณาอ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ Organization for Economic Cooperation and Development (OECD Principles of Corporate Governance) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวม 235 ข้อแบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการผลลัพธ์

AGM Level ระดับสูงสุด จากโครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM)

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับการประเมินระดับ 5 ซึ่งเป็นระดับสูงสุด จากโครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM)ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เพื่อส่งเสริมระดับมาตรฐานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีให้ใกล้เคียงและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในเรื่องการมีส่วนร่วม สิทธิของผู้ถือหุ้นและการบริหารงานอย่างมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนั้น ยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นตระหนักถึงประโยชน์ของการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน

รางวัล ASEAN CG Scorecard ปี 2556-2557

รางวัล ASEAN CG Scorecard เป็นการประเมินและจัดอันดับบรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งจัด โดย ASEAN Capital Market Forum หรือ ACMF ประกอบด้วยหน่วยงานกำกับตลาดทุนของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน จากผลการประเมินบริษัทจดทะเบียนไทย บริษัทฯ อยู่ในกลุ่ม ระดับ 80-89 คะแนน รางวัลนี้จะทำให้นักลงทุนมีข้อมูลด้าน CG ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน และยังเป็นการกระตุ้นให้บริษัทจดทะเบียนเห็นความสำคัญ ของการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล ทั้งนี้ ASEAN CG Scorecard ถือเป็นเกณฑ์กลางของทุกประเทศในอาเซียนในการยกระดับมาตรฐานบรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียน และส่งเสริมให้อาเซียนมีสินค้าเพื่อการลงทุนที่มีคุณภาพพิจารณาคัดเลือกบริษัทจดทะเบียน 100 บริษัทแรกทีมีมูลค่าทางการตลาด (Market Capitalization) สูงสุด ณ วันที่ 30 เมษายน ของทุกปี

รางวัลหุ้นยั่งยืน

บริษัทฯ ได้รับรางวัล Thailand Sustainable Investment (THSI) หรือรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นหนึ่งใน 51 บริษัทจดทะเบียนที่สมัครเข้าร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืนของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และมีคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัด ESG (Environment, Social, Governance) โดยตลท. ได้จัดทำรายการหุ้นยั่งยืนเป็นปีแรก เพื่อพัฒนาคุณภาพบริษัทจดทะเบียนไทยในด้านความยั่งยืนให้ทัดเทียมในระดับสากล

คณะกรรมการแห่งปี – ดีเด่น และคณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย ได้มอบรางวัลคณะกรรมการแห่งปี – ดีเด่น และคณะกรรมการตรวจสอบแห่งปีให้แก่บริษัท เพื่อยกย่องและส่งเสริมคณะกรรมการบริษัทที่มีคุณภาพและประสิทธิผล พิจารณาจาก 6 หัวข้อ คือ1. นโยบายของคณะกรรมการ 2. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 3. โครงสร้างของคณะกรรมการ 4. แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ 5. การจัดเตรียมและการดำเนินการประชุม 6. องค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการ

ผลการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืน

สถาบันไทยพัฒน์ได้ประกาศผลการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทฯ ในระดับที่ 3A โดยมีความคืบหน้าในเรื่องการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชั่น โดยการประเมินผลดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้บริษัทต่างๆ มีแนวทางในการยกระดับการเปิดเผยข้อมูล anti-corruption รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มระดับ Anti-Corruption อย่างต่อเนื่อง

รางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น–ภาคกลาง ประจำปี 2558

บริษัทฯ ได้รับรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น–ภาคกลาง ประจำปี 2558จากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยซึ่งสะท้อนระดับความก้าวหน้าการพัฒนาการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ เพื่อนำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

รางวัลสำนักงานสีเขียว ระดับทอง

บริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับดีเยี่ยม (ทอง) ในโครงการสำนักงานสีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลตราสัญลักษณ์ "กฟน.อาคารประหยัดพลังงาน ดีเด่น"

อาคารสำนักงานของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลรางวัลตราสัญลักษณ์ "กฟน.อาคารประหยัดพลังงาน ดีเด่น" ในโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ปีที่ 2 เนื่องจากมีการดำเนินกิจกรรมปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารและดำเนินมาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารในเป็นปีที่ 2 จนประสบผลสำเร็จ โดยผลการประหยัดพลังงานอยู่ในเกณฑ์การใช้พลังงานตามค่าดัชนีการใช้พลังงานของ กฟน. (MEA Index) ทั้งนี้ บริษัทฯสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ทั้งสิ้น 571,000 หน่วยต่อปี คิดเป็นเงินค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ 1.9 ล้านบาทต่อปี เทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 332 ตันต่อปี