EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

ผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2564 ได้รับคะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ 96

จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.thai-iod.com

รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2564 กลุ่มทรัพยากร จาก Money & Banking Awards 2021

จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร

รางวัลผู้ช่วยเหลือราชการ (ผู้ทำคุณประโยชน์) ปี 2564 จากกรมป่าไม้

ได้รับการรับรองเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร ปี 2564 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.)

http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/

ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้รับคะแนน 100 คะแนนเต็ม

จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย www.thaiinvestors.com

รางวัลสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ปี 2564

จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่มรายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2564

โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 https://www.setsustainability.com

รางวัล SET Awards 2021 กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ประเภทรางวัล Highly Commended in Sustainability Awards

จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัลเกียรติคุณ "Sustainability Disclosure Award" ประจำปี 2564

จากสถาบันไทยพัฒน์ เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน