EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

กลุ่มโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักในประเทศ

 
1. ชื่อบริษัท

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

99.99 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))

ที่ตั้ง

128 หมู่ที่ 6 ตำบลพิกุลทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์

+66 2978 5111-9

การประกอบธุรกิจ
 • ผลิตไฟฟ้า
 • ควบคุมดูแลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าราชบุรีซึ่ง ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าพลังความร้อน 2 เครื่อง ขนาดกำลังการผลิตเครื่องละ 735เมกะวัตต์ และ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 3 ชุด ขนาดกำลังการผลิตชุดละ 725 เมกะวัตต์ รวมทั้งโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมไตรเอนเนอจี้ 1 ชุด กำลังการผลิตติดตั้ง 700 เมกะวัตต์
2. ชื่อบริษัท

บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

40 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด)

ที่ตั้ง

สำนักงานใหญ่ 999 หมู่ที่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท์

+66 2978 5283

การประกอบธุรกิจ
 • ผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ
 • จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กประเภทสัญญา Firm ระบบ Cogeneration ตั้งอยู่ที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1โครงการ กำลังการผลิตติดตั้ง 122 เมกะวัตต์
3. ชื่อบริษัท

บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

40 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด)

ที่ตั้ง

เลขที่ 110 นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี หมู่ที่ 9 ตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120

โทรศัพท์

+66 3237 5869

การประกอบธุรกิจ
 • ผลิตไฟฟ้า
 • จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กประเภทสัญญา Firm ระบบ Cogeneration ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดราชบุรี จำนวน 2 โครงการกำลังการผลิตติดตั้งรวม 210 เมกะวัตต์
4. ชื่อบริษัท

บริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

99.99 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))

ที่ตั้ง

72 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์

+66 2794 9999

การประกอบธุรกิจ
 • ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้า
 • ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25 ในบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแล การดำเนินงานของโรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 1,400 เมกะวัตต์
5. ชื่อบริษัท

บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

25 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จำกัด)

ที่ตั้ง

1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์

+66 2311 5111

การประกอบธุรกิจ
 • ผลิตไฟฟ้า
 • ควบคุมดูแลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของโรงไฟฟ้าราชบุรี จังหวัดราชบุรี มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับ กฟผ. 25 ปีประกอบด้วย โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 2 ชุด ขนาดกำลังการผลิต ชุดละ 700 เมกะวัตต์รวมขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 1,400 เมกะวัตต์
6. ชื่อบริษัท

บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

35 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด)

ที่ตั้ง

302 อาคารเอสแอนด์เอ ชั้น 2 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์

การประกอบธุรกิจ
 • ผลิตไฟฟ้า
 • จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กระบบ Cogeneration กำลังการผลิต 100 เมกะวัตต์
7. ชื่อบริษัท

SIPHANDONE-RATCH LAO Co., Ltd.

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

25 ( ถือหุ้นผ่านบริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด)

ที่ตั้ง

72 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์

+66 2794 9999

การประกอบธุรกิจ
 • ดำเนินงานพัฒนาโครงการผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง ใน สปป. ลาว
8. ชื่อบริษัท

บริษัท ราช โคเจนเนอเรชั่น จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

99.97 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))

ที่ตั้ง

8/22 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์

+66 2529 1711

การประกอบธุรกิจ
 • โรงไฟฟ้า SPP ระบบ Cogeneration
 • กำลังการผลิตไฟฟ้าสุทธิ 110 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตไอน้ำ 10 ตันต่อชั่วโมง
9. ชื่อบริษัท

บริษัท เน็กส์ซิฟ ราช เอ็นเนอจี ระยอง จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

49 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))

ที่ตั้ง

142 อาคารทู แปซิฟิค เพลส ชั้น 23 ห้อง 2301 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์

-

การประกอบธุรกิจ

ลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าเน็กส์ซิฟ เอ็นเนอร์จี ระยอง

10. ชื่อบริษัท

บริษัท อาร์ อี เอ็น โคราช เอนเนอร์ยี่ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

40 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))

ที่ตั้ง

72 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์

+66 2794 9999

การประกอบธุรกิจ

ลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าประเภท Independent Power Supply ระบบโคเจนเนอเรชั่น ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนในประเทศ

 
1. ชื่อบริษัท

บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

99.99 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))

ที่ตั้ง

72 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์

+66 2794 9999

การประกอบธุรกิจ
 • ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้า ประเภทพลังงานทดแทนและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
 • ถือหุ้นในบริษัทต่างๆ อาทิ
  • บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด
  • บริษัท โซล่าร์ เพาเวอร์ (โคราช 3) จำกัด
  • บริษัท โซล่าร์ เพาเวอร์ (โคราช 4) จำกัด
  • บริษัท โซล่าร์ เพาเวอร์ (โคราช 7) จำกัด
  • บริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด
  • บริษัท อาร์อี โซลาร์ 1 จำกัด
  • บริษัท สงขลา ไบโอฟูเอล จำกัด
2. ชื่อบริษัท

บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

49 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด)

ที่ตั้ง

72 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์

+66 2978 5200

การประกอบธุรกิจ
 • ผลิตไฟฟ้า
 • โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก สัญญา Non-Firmจำนวน 8 โครงการที่ตั้งอยู่ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรี และนครปฐม กำลังการผลิตติดตั้งรวม 34.25 เมกะวัตต์
3. ชื่อบริษัท

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

40 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด)

ที่ตั้ง

333/22 ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์

+66 2712 7374-6
+66 2185 2342-3

การประกอบธุรกิจ
 • ผลิตไฟฟ้า
 • ควบคุมดูแลโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กำลัง การผลิตติดตั้ง 6 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภท Non-Firm สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและได้รับเงินสนับสนุน (Adder) จากกองทุน พัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(สกพ.) จำนวน 8 บาทต่อหน่วย ระยะเวลา10 ปี เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555
4. ชื่อบริษัท

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

40 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด)

ที่ตั้ง

333/22 ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิทแขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์

+66 2712 7374-6
+66 2185 2342-3

การประกอบธุรกิจ
 • ผลิตไฟฟ้า
 • ควบคุมดูแลโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตติดตั้ง 6 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภท Non-Firm สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมากกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และได้รับเงินสนับสนุน (Adder) จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) จำนวน 8 บาทต่อหน่วย ระยะเวลา 10 ปี เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555
5. ชื่อบริษัท

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

40 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด)

ที่ตั้ง

333/22 ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์

+66 2712 7374-6
+66 2185 2342-3

การประกอบธุรกิจ
 • ผลิตไฟฟ้า
 • กำลังการผลิตติดตั้ง 6 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภท Non-Firm สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมากกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และได้รับเงินสนับสนุน (Adder) จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(สกพ.) จำนวน 8 บาท ต่อหน่วย ระยะเวลา 10 ปี เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555
6. ชื่อบริษัท

บริษัท เค.อาร์.ทู จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

20 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))

ที่ตั้ง

87 อาคารเอ็ม.ไทย. ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 27 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุม วัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์

+66 2654 1155-8

การประกอบธุรกิจ
 • ผลิตไฟฟ้า
 • ควบคุมดูแลโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 2 ซึ่งมี ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 103.5 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภท Non-Firm สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และได้รับเงินสนับสนุน (Adder) จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) จำนวน 3.50 บาทต่อหน่วย ระยะเวลา 10ปีเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556
7. ชื่อบริษัท

บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

20 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))

ที่ตั้ง

87 อาคารเอ็ม. ไทย. ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 27ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี

โทรศัพท์

+66 2654 1155-8

การประกอบธุรกิจ
 • ผลิตไฟฟ้า
 • ควบคุมดูแลโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 3 โดย มีกำลัง การผลิตติดตั้ง 103.5 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภท Non-Firm สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและได้รับเงินสนับสนุน (Adder) จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) จำนวน 3.50 บาทต่อหน่วย ระยะเวลา 10 ปี
8. ชื่อบริษัท

บริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

40 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด)

ที่ตั้ง

1842 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทรศัพท์

+66 2910 9700

การประกอบธุรกิจ
 • ผลิตไฟฟ้า
 • ควบคุมดูแลโครงการผลิตไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวลจากปีกไม้และรากไม้ยางพารา กำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
9. ชื่อบริษัท

บริษัท อาร์อี โซลาร์ 1 จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

100 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด)

ที่ตั้ง

72 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

การประกอบธุรกิจ
 • ลงทุนในโครงการพลังงานทดแทน

กลุ่มโครงการต่างประเทศ

 
1. ชื่อบริษัท

บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

33.33 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))

ที่ตั้ง

587 อาคารวิริยะถาวร ชั้น 20 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์

+66 2275 4873

การประกอบธุรกิจ
 • ลงทุนพัฒนาและดำเนินงานในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในสปป.ลาว
 • ถือหุ้นในบริษัทไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด ร้อยละ 75 ร่วมกับ รัฐบาลสปป.ลาวร้อยละ 25 ซึ่งควบคุมดูแลโรงไฟฟ้าพลังน้ำ –น้ำงึม 2 ใน สปป.ลาว กำลังการผลิตติดตั้ง 615 เมกะวัตต์
2. ชื่อบริษัท

บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

75 (ถือหุ้นผ่านบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด)

ที่ตั้ง

215 ถนนลานช้าง เมืองจันทบุรี กำแพงนครเวียงจันทน์ สปป.ลาว

โทรศัพท์

+856 21 223 215

การประกอบธุรกิจ
 • ผลิตไฟฟ้า
 • ควบคุมดูแลโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ-น้ำงึม 2 ในสปป. ลาว กำลังการผลิต 615 เมกะวัตต์
3. ชื่อบริษัท

บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

40 (ถือหุ้นผ่านบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด)

ที่ตั้ง

เมืองสีโคดตะบอง นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

โทรศัพท์

+856 21 223 911

การประกอบธุรกิจ
 • ผลิตไฟฟ้า
 • จัดตั้งในสปป. ลาว เพื่อรับสัมปทานการผลิตไฟฟ้าใน โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา ซึ่งตั้งอยู่ที่แขวงไซยะบุรี สปป.ลาว ขนาดกำลังการผลิต 1,878 เมกะวัตต์ใช้ถ่านหินลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิงหลัก
4. ชื่อบริษัท

บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

99.99 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))

ที่ตั้ง

72 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์

+66 2794 9999

การประกอบธุรกิจ
 • ลงทุน พัฒนาและ ดำเนินงานในธุรกิจผลิตไฟฟ้า และธุรกิจเกี่ยวเนื่องในต่าง ประเทศ
 • ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ใน บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชั่น จำกัด
5. ชื่อบริษัท

บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

99.99 (ถือหุ้นผ่านบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด)

ที่ตั้ง

4h Floor, Ebene Skies, Rue de L’Institut, Ebene ประเทศมอริเชียส

การประกอบธุรกิจ
 • ลงทุน พัฒนา และ ดำเนินงานในธุรกิจผลิตไฟฟ้า และธุรกิจ เกี่ยวเนื่องในต่างประเทศ
 • ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ใน บริษัทอาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด
6. ชื่อบริษัท

บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

100 (ถือหุ้นผ่านบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชั่น จำกัด)

ที่ตั้ง

8 Marina Boulevard #05-01 Marina Bay Financial Centre Tower 1 ประเทศสิงคโปร์ 018981

การประกอบธุรกิจ
 • ลงทุน พัฒนา และ ดำเนินงานในธุรกิจผลิตไฟฟ้า และธุรกิจเกี่ยวเนื่องในต่างประเทศ
 • ลงทุนร้อยละ 100 ในบริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • ลงทุนร้อยละ 40 ในบริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด ผู้ดำเนินงานโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา สปป. ลาว
 • ลงทุนร้อยละ 37.5 ในบริษัท พูไฟมายนิ่ง จำกัด ซึ่งรับสัมปทานการทำเหมืองหินปูน และถ่านลิกไนต์สำหรับเป็นเชื้อเพลิงให้แก่โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา
 • ลงทุนร้อยละ 100 ในบริษัท RATCH China Power Limited
 • ลงทุนร้อยละ 49 ในบริษัท PT Medco Ratch Power Riau ผู้ดำเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนเรียว ในอินโดนีเซีย
 • ลงทุนร้อยละ 63.8 ในบริษัท RATCH & AIDC Wind Energy Pte. Ltd. ผู้ดำเนินงานโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมในสาธารณรัฐสัมคมนิยมเวียดนาม
 • ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าใน สปป.ลาว ถือหุ้นโดยรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าลาว โดยหลักทรัพย์ของ EDLGen เป็นหลักทรัพย์แรกที่เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของสปป.ลาว
7. ชื่อบริษัท

บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

100 (ถือหุ้นผ่านบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด)

ที่ตั้ง

Level 7, 111 Pacific Highway North Sydney, NSW2060 ประเทศออสเตรเลีย

โทรศัพท์

+61 2 8913 9400

การประกอบธุรกิจ

ดำเนินงาน ลงทุนด้านสาธารณูปโภคในออสเตรเลีย มีสินทรัพย์เป็นโรงไฟฟ้า ตั้งกระจายอยู่ในมลรัฐต่างๆ ทั่วประเทศออสเตรเลีย ใช้ทรัพยากรเชื้อเพลิงที่มีความหลากหลายอาทิ ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และพลังงานลม

เว็บไซต์:

http://www.ratchaustralia.com

8. ชื่อบริษัท

บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน – เซน้ำน้อย จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

25 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))

ที่ตั้ง

ชั้น 6 ตึกแคปปิตอลทำวเวอร์ เลขที่ 23 ถนนสิงหา บ้านหนองบอน เมืองไซเสดถา แขวง นครหลวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว

โทรศัพท์

+856 21 455 025

การประกอบธุรกิจ
 • ผลิตไฟฟ้า
 • จัดตั้งในสปป.ลาว เพื่อดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เซเปียน- เซน้ำน้อย กำลังการผลิตติดตั้ง 410 เมกะวัตต์
9. ชื่อบริษัท

EDL - Generation Public Company

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

10.108 (ถือหุ้นผ่านบริษัทราช-ลาว เซอร์วิส จำกัดและบริษัทอาร์เอช อินเตอร์ เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด)

ที่ตั้ง

Lao-Thai Road, Thongkang Village, P.O.Box 2392 Vientiane Capital Lao PDR

โทรศัพท์

+856 21 316 142

การประกอบธุรกิจ
 • ผลิตไฟฟ้า
 • ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าใน สปป.ลาว ถือหุ้นโดยรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าลาว ในสัดส่วนร้อยละ 75 โดยหลักทรัพย์ของ EDLGen เป็นหลักทรัพย์แรกที่เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของสปป.ลาว
10. ชื่อบริษัท

RATCH China Power Limited

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

100 (ถือหุ้นผ่านบริษัทอาร์เอช อินเตอร์ เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด)

การประกอบธุรกิจ
 • รองรับการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผลิตไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน
11. ชื่อบริษัท

PT Medco Ratch Power Riau

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

49 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ถือหุ้นผ่านบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด))

การประกอบธุรกิจ

ดำเนินงานโครงการโรงไฟฟ้า Riau ในประเทศอินโดนีเซีย

12. ชื่อบริษัท

RATCH & AIDC Wind Energy Pte. Ltd.

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

63.8 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ถือหุ้นผ่านบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด))

การประกอบธุรกิจ

ดำเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Thanh Phong ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น 51% ในโครงการ)

13. ชื่อบริษัท

Fareast Renewable Development PTE. LTD. (FRD)

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

50 (ถือหุ้นโดย บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด)

ที่ตั้ง

16 Raffles Quay, Hong Leong Building # 40-02, Singapore 048581

การประกอบธุรกิจ

ถือหุ้นร้อยละ 53.21 ในโรงไฟฟ้าพลังน้ำอาซาฮาน-1 ในอินโดนีเซีย

กลุ่มธุรกิจระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

 
1. ชื่อบริษัท

บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

10 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))

ที่ตั้ง

21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์

+66 2273 8511-5

การประกอบธุรกิจ

การลงทุนด้านออกแบบและก่อสร้างงานโยธา การจัดหาระบบรถไฟฟ้า การให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี ระยะทาง 34.5 กม

2. ชื่อบริษัท

บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

10 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))

ที่ตั้ง

21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์

+66 2273 8511-5

การประกอบธุรกิจ

การลงทุนด้านออกแบบและก่อสร้างงานโยธา การจัดหาระบบรถไฟฟ้า การให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ระยะทาง 30.4 กม.

3. ชื่อบริษัท

บริษัท สมาร์ท อินฟราเนท จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

51% (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))

ที่ตั้ง

72 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์

+66 2794 9999

การประกอบธุรกิจ

ลงทุนพัฒนาโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน

4. ชื่อบริษัท

บริษัท ติงส์ ออน เน็ต จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

35 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))

ที่ตั้ง

170/63 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 20 ซอยสุขุมวิท 16 (สามมิตร) ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์

+66 2661 9922

การประกอบธุรกิจ

ลงทุนในโครงการติดตั้งและพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

5. ชื่อบริษัท

บริษัท เอเชีย น้ำประปา จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

40 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด)

ที่ตั้ง

ตึก NNN ชั้น 5 ถนนบูลีจัน บ้านโพนสีนวน เมืองสีสัตตะนาก นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

การประกอบธุรกิจ

ผลิตน้ำประปาจำหน่ายแก่รัฐวิสาหกิจน้ำประปานครหลวงเวียงจันทน์

6. ชื่อบริษัท

กลุ่มกิจการร่วมค้าบีจีเอสอาร์ (อยู่ระหว่างจัดตั้งบริษัทร่วมทุน)

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

10 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))

การประกอบธุรกิจ

ติดตั้งและบริหารระบบเก็บเงินมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-นครราชสีมาและบางใหญ่-กาญจนบุรี

กลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่องและธุรกิจอื่น

 
1. ชื่อบริษัท

บริษัท ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วิส จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

50 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))

ที่ตั้ง

128 หมู่ที่ 6 ตำบลพิกุลทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์

+66 2978 5180
+66 3236 5740 ต่อ 3210

การประกอบธุรกิจ
 • ให้บริการงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาแก่โรงไฟฟ้า
 • ราชบุรีเพาเวอร์ โดยมีสัญญาให้บริการระยะเวลา 14 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มเดินเครื่องจำหน่ำยไฟฟ้าเชิงพาณิชย์และบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ ในเดือนมิถุนายน 2551
2. ชื่อบริษัท

บริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

10 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))

ที่ตั้ง

56/25 หมู่ที่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์

+66 2529 0808

การประกอบธุรกิจ
 • ดำเนินงานโรงซ่อมอุปกรณ์เครื่องกังหันก๊ำซของระบบผลิตไฟฟ้า โดยมีพื้นที่ให้บริการ ครอบคลุม ประเทศในทวีปเอเชีย ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร และเริ่มดำเนินกิจการในปี 2554
3. ชื่อบริษัท

บริษัท พูไฟมายนิ่ง จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

37.5 (ถือหุ้นผ่านบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด)

ที่ตั้ง

เมืองสีโคดตะบอง นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

โทรศัพท์

+66 2529 0808

การประกอบธุรกิจ
 • เหมืองถ่านหิน
 • จัดตั้งใน สปป.ลาว เพื่อรับสัมปทานการทำเหมืองหินปูน และถ่านหินลิกไนต์สำหรับเป็นเชื้อเพลิงให้แก่โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา
4. ชื่อบริษัท

บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

99.99 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))

ที่ตั้ง

187 ยูนิต 12 บ้านโพนสะอาด เมืองไซเศรษฐา แขวงนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

โทรศัพท์

+856 21 454 074

การประกอบธุรกิจ
 • ให้บริการงานด้านเดินเครื่อง และบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า รวมทั้งลงทุนและดำเนินการ อื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการลงทุนของบริษัทฯ
 • ให้บริการควบคุม เดินเครื่อง และบำรุงรักษา โรงไฟฟ้าพลังน้ำ-น้ำงึม 2 โดยมี กฟผ. เป็นผู้รับเหมาช่วงการดำเนินงานตลอดระยะเวลาตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับกฟผ
5. ชื่อบริษัท

บริษัท สงขลาไบโอฟูเอล จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

40 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด)

ที่ตั้ง

1842 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทรศัพท์

+66 2910 9700

การประกอบธุรกิจ
 • จัดหาเชื้อเพลิงชีวมวลให้แก่โครงการโรงไฟฟ้าสงขลาไบโอ แมส
 • ควบคุมดูแลโครงการผลิตไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวลจากปีกไม้และรากไม้ยางพารา กำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
6. ชื่อบริษัท

บริษัท ราช โอแอนด์เอ็ม จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

99.99 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))

ที่ตั้ง

72 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์

+66 2794 9999

การประกอบธุรกิจ
 • ให้บริการงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่บริษัทฯ เข้าร่วมลงทุน