EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

กลุ่มโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักในประเทศ

 
1. ชื่อบริษัท

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

99.99 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))

ที่ตั้ง

128 หมู่ที่ 6 ตำบลพิกุลทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์

+66 2978 5111, +66 3271 9185 ต่อ 3762

การประกอบธุรกิจ
 • ผลิตไฟฟ้า
 • ควบคุมดูแลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าราชบุรีซึ่ง ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าพลังความร้อน 2 เครื่อง ขนาดกำลังการผลิตเครื่องละ 735เมกะวัตต์ และ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 3 ชุด ขนาดกำลังการผลิตชุดละ 725 เมกะวัตต์
2. ชื่อบริษัท

บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

40 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด)

ที่ตั้ง

111 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์

+66 2978 5283

การประกอบธุรกิจ
 • ผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ
 • จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กประเภทสัญญา Firm ระบบ Cogeneration ตั้งอยู่ที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1โครงการ กำลังการผลิตติดตั้ง 185 เมกะวัตต์
3. ชื่อบริษัท

บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

40 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด)

ที่ตั้ง

155/115 นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี หมู่ที่ 4 ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120

โทรศัพท์

+66 3291 9990

การประกอบธุรกิจ
 • ผลิตไฟฟ้า
 • จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กประเภทสัญญา Firm ระบบ Cogeneration ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดราชบุรี จำนวน 2 โครงการกำลังการผลิตติดตั้งรวม 210 เมกะวัตต์
4. ชื่อบริษัท

บริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

99.99 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))

ที่ตั้ง

72 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์

+66 2794 9999

การประกอบธุรกิจ
 • ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้า
 • ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25 ในบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแล การดำเนินงานของโรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 1,400 เมกะวัตต์
5. ชื่อบริษัท

บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

25 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จำกัด)

ที่ตั้ง

1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์

+66 2311 5111

การประกอบธุรกิจ
 • ผลิตไฟฟ้า
 • ควบคุมดูแลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของโรงไฟฟ้าราชบุรี จังหวัดราชบุรี มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับ กฟผ. 25 ปีประกอบด้วย โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 2 ชุด ขนาดกำลังการผลิต ชุดละ 700 เมกะวัตต์รวมขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 1,400 เมกะวัตต์
6. ชื่อบริษัท

บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

35 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด)

ที่ตั้ง

302 อาคารเอสแอนด์เอ ชั้น 2 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์

+66 2978 5380

การประกอบธุรกิจ
 • ผลิตไฟฟ้า
 • จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กระบบ Cogeneration กำลังการผลิต 100 เมกะวัตต์
7. ชื่อบริษัท

บริษัท ราช โคเจนเนอเรชั่น จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

99.97 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))

ที่ตั้ง

8/22 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์

+66 2529 1711

การประกอบธุรกิจ
 • โรงไฟฟ้า SPP ระบบ Cogeneration
 • กำลังการผลิตไฟฟ้าสุทธิ 110 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตไอน้ำ 10 ตันต่อชั่วโมง
8. ชื่อบริษัท

บริษัท เน็กส์ซิฟ ราช เอ็นเนอจี ระยอง จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

49 (ถือหุ้นโดย NEXIF RATCH ENERGY SINGAPORE PTE. LTD.)

ที่ตั้ง

142 อาคารทู แปซิฟิค เพลส ชั้น 23 ห้อง 2301 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์

-

การประกอบธุรกิจ

ลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าเน็กส์ซิฟ เอ็นเนอร์จี ระยอง

9. ชื่อบริษัท

บริษัท อาร์ อี เอ็น โคราช เอนเนอร์ยี่ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

40 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))

ที่ตั้ง

72 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์

+66 2794 9999

การประกอบธุรกิจ

ลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าประเภท Independent Power Supply ระบบโคเจนเนอเรชั่น ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดนครราชสีมา

10. ชื่อบริษัท

บริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

51 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))

ที่ตั้ง

72 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์

+66 2794 9999

การประกอบธุรกิจ
 • ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้า
 • ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ในบริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด
11. ชื่อบริษัท

บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

51 (ถือหุ้นผ่านบริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด)

ที่ตั้ง

72 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์

+66 2794 9999

การประกอบธุรกิจ
 • พัฒนาและดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหินกอง ขนาดกำลังการผลิต 1,400 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยหน่วยผลิตไฟฟ้าจำนวน 2 ชุด ชุดละ 700 เมกะวัตต์ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง
12. ชื่อบริษัท

NEXIF RATCH ENERGY SINGAPORE PTE. LTD.

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

49 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))

ที่ตั้ง

Singapore Office (Headquarters) 1 Raffles Quay, #36-02 North Tower, Singapore 048583

โทรศัพท์

+65 6302 9120

การประกอบธุรกิจ
 • ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า
13. ชื่อบริษัท

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

51.67 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))

ที่ตั้ง

636 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์

: +66 3848 1555

การประกอบธุรกิจ
 • ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ

กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนในประเทศ

 
1. ชื่อบริษัท

บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

99.99 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))

ที่ตั้ง

72 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์

+66 2794 9999

การประกอบธุรกิจ
 • ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้า ประเภทพลังงานทดแทนและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
 • ถือหุ้นในบริษัทต่างๆ อาทิ
  • บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด
  • บริษัท โซล่าร์ เพาเวอร์ (โคราช 3) จำกัด
  • บริษัท โซล่าร์ เพาเวอร์ (โคราช 4) จำกัด
  • บริษัท โซล่าร์ เพาเวอร์ (โคราช 7) จำกัด
  • บริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด
  • บริษัท อาร์อี โซลาร์ 1 จำกัด
  • บริษัท สงขลา ไบโอฟูเอล จำกัด
2. ชื่อบริษัท

บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

49 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด)

ที่ตั้ง

72 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์

+66 2978 5200

การประกอบธุรกิจ
 • ผลิตไฟฟ้า
 • โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก สัญญา Non-Firmจำนวน 8 โครงการที่ตั้งอยู่ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรี และนครปฐม กำลังการผลิตติดตั้งรวม 34.25 เมกะวัตต์
3. ชื่อบริษัท

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

40 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด)

ที่ตั้ง

1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 4 ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์

+66 2011 8111

การประกอบธุรกิจ
 • ผลิตไฟฟ้า
 • ควบคุมดูแลโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กำลัง การผลิตติดตั้ง 6 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภท Non-Firm สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและได้รับเงินสนับสนุน (Adder) จากกองทุน พัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(สกพ.) จำนวน 8 บาทต่อหน่วย ระยะเวลา10 ปี เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555
4. ชื่อบริษัท

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

40 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด)

ที่ตั้ง

1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 4 ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์

+66 2011 8111

การประกอบธุรกิจ
 • ผลิตไฟฟ้า
 • ควบคุมดูแลโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตติดตั้ง 6 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภท Non-Firm สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมากกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และได้รับเงินสนับสนุน (Adder) จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) จำนวน 8 บาทต่อหน่วย ระยะเวลา 10 ปี เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555
5. ชื่อบริษัท

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

40 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด)

ที่ตั้ง

1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 4 ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์

+66 2011 8111

การประกอบธุรกิจ
 • ผลิตไฟฟ้า
 • กำลังการผลิตติดตั้ง 6 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภท Non-Firm สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมากกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และได้รับเงินสนับสนุน (Adder) จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(สกพ.) จำนวน 8 บาท ต่อหน่วย ระยะเวลา 10 ปี เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555
6. ชื่อบริษัท

บริษัท เค.อาร์.ทู จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

20 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))

ที่ตั้ง

87/1 อาคารแคปปิตอลทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้น 25 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์

+66 2106 8000

การประกอบธุรกิจ
 • ผลิตไฟฟ้า
 • ควบคุมดูแลโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 2 ซึ่งมี ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 103.5 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภท Non-Firm สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และได้รับเงินสนับสนุน (Adder) จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) จำนวน 3.50 บาทต่อหน่วย ระยะเวลา 10ปีเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556
7. ชื่อบริษัท

บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

20 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))

ที่ตั้ง

87/1 อาคารแคปปิตอลทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้น 25 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์

+66 2106 8000

การประกอบธุรกิจ
 • ผลิตไฟฟ้า
 • ควบคุมดูแลโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 3 โดย มีกำลัง การผลิตติดตั้ง 103.5 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภท Non-Firm สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและได้รับเงินสนับสนุน (Adder) จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) จำนวน 3.50 บาทต่อหน่วย ระยะเวลา 10 ปี
8. ชื่อบริษัท

บริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

40 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด)

ที่ตั้ง

56 หมู่ที่ 3 ตำบลขุนตัดหวาย อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130

โทรศัพท์

+66 7489 0754-5

การประกอบธุรกิจ
 • ผลิตไฟฟ้า
 • ควบคุมดูแลโครงการผลิตไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวลจากปีกไม้และรากไม้ยางพารา กำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
9. ชื่อบริษัท

บริษัท อาร์อี โซลาร์ 1 จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

99.99 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด)

ที่ตั้ง

72 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์

+66 2794 9999

การประกอบธุรกิจ
 • ลงทุนในโครงการพลังงานทดแทน

กลุ่มโครงการต่างประเทศ

 
1. ชื่อบริษัท

บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

33.33 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))

ที่ตั้ง

587 อาคารวิริยะถาวร ชั้น 20 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์

+66 2691 9720-34

การประกอบธุรกิจ
 • ลงทุนพัฒนาและดำเนินงานในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในสปป.ลาว
 • ถือหุ้นในบริษัทไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด ร้อยละ 75 ร่วมกับ รัฐบาลสปป.ลาวร้อยละ 25 ซึ่งควบคุมดูแลโรงไฟฟ้าพลังน้ำ –น้ำงึม 2 ใน สปป.ลาว กำลังการผลิตติดตั้ง 615 เมกะวัตต์
2. ชื่อบริษัท

บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

25 (ถือหุ้นผ่านบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด)

ที่ตั้ง

215 ถนนลานช้าง เมืองจันทบุรี กำแพงนครเวียงจันทน์ สปป.ลาว

โทรศัพท์

+856 21 251 718

การประกอบธุรกิจ
 • ผลิตไฟฟ้า
 • ควบคุมดูแลโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ-น้ำงึม 2 ในสปป. ลาว กำลังการผลิต 615 เมกะวัตต์
3. ชื่อบริษัท

บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

40 (ถือหุ้นผ่านบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด)

ที่ตั้ง

เมืองสีสัตตะนาก นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

โทรศัพท์

+856 21 223 911

การประกอบธุรกิจ
 • ผลิตไฟฟ้า
 • จัดตั้งในสปป. ลาว เพื่อรับสัมปทานการผลิตไฟฟ้าใน โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา ซึ่งตั้งอยู่ที่แขวงไซยะบุรี สปป.ลาว ขนาดกำลังการผลิต 1,878 เมกะวัตต์ใช้ถ่านหินลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิงหลัก
4. ชื่อบริษัท

บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

99.99 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))

ที่ตั้ง

72 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์

+66 2794 9999

การประกอบธุรกิจ
 • ลงทุน พัฒนาและ ดำเนินงานในธุรกิจผลิตไฟฟ้า และธุรกิจเกี่ยวเนื่องในต่าง ประเทศ
 • ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ใน บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชั่น จำกัด
5. ชื่อบริษัท

บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

100 (ถือหุ้นผ่านบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด)

ที่ตั้ง

4h Floor, Ebene Skies, Rue de L’Institut, Ebene ประเทศมอริเชียส

การประกอบธุรกิจ
 • ลงทุน พัฒนา และ ดำเนินงานในธุรกิจผลิตไฟฟ้า และธุรกิจ เกี่ยวเนื่องในต่างประเทศ
 • ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ใน บริษัทอาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด
6. ชื่อบริษัท

บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

100 (ถือหุ้นผ่านบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชั่น จำกัด)

ที่ตั้ง

8 Marina Boulevard #05-01 Marina Bay Financial Centre Tower 1 ประเทศสิงคโปร์ 018981

การประกอบธุรกิจ
 • ลงทุน พัฒนา และ ดำเนินงานในธุรกิจผลิตไฟฟ้า และธุรกิจเกี่ยวเนื่องในต่างประเทศ
 • ลงทุนร้อยละ 100 ในบริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • ลงทุนร้อยละ 40 ในบริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด ผู้ดำเนินงานโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา สปป. ลาว
 • ลงทุนร้อยละ 37.5 ในบริษัท พูไฟมายนิ่ง จำกัด ซึ่งรับสัมปทานการทำเหมืองหินปูน และถ่านลิกไนต์สำหรับเป็นเชื้อเพลิงให้แก่โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา
 • ลงทุนร้อยละ 100 ในบริษัท RATCH China Power Limited
 • ลงทุนร้อยละ 49 ในบริษัท PT Medco Ratch Power Riau ผู้ดำเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนเรียว ในอินโดนีเซีย
 • ลงทุนร้อยละ 63.8 ในบริษัท RATCH & AIDC Wind Energy Pte. Ltd. ผู้ดำเนินงานโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมในสาธารณรัฐสัมคมนิยมเวียดนาม
 • ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าใน สปป.ลาว ถือหุ้นโดยรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าลาว โดยหลักทรัพย์ของ EDLGen เป็นหลักทรัพย์แรกที่เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของสปป.ลาว
 • ลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมเน็กส์ซิฟ เบนเตร ขนาดกำลังการผลิต 80 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในอำเภอ Thanh Phu จังหวัด Ben Tre สาธารณรัฐสัมคมนิยมเวียดนาม
7. ชื่อบริษัท

บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

100 (ถือหุ้นผ่านบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด)

ที่ตั้ง

Level 7, 111 Pacific Highway North Sydney, NSW2060 ประเทศออสเตรเลีย

โทรศัพท์

+61 2 8913 9400

การประกอบธุรกิจ

ดำเนินงาน ลงทุนด้านสาธารณูปโภคในออสเตรเลีย มีสินทรัพย์เป็นโรงไฟฟ้า ตั้งกระจายอยู่ในมลรัฐต่างๆ ทั่วประเทศออสเตรเลีย ใช้ทรัพยากรเชื้อเพลิงที่มีความหลากหลายอาทิ ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และพลังงานลม

เว็บไซต์:

http://www.ratchaustralia.com

8. ชื่อบริษัท

บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน – เซน้ำน้อย จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

25 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))

ที่ตั้ง

ชั้น 6 ตึกแคปปิตอลทาวเวอร์ เลขที่ 23 ถนนสิงหา บ้านหนองบอน เมืองไซเสดถา แขวง นครหลวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว

โทรศัพท์

+856 21 455 025

การประกอบธุรกิจ
 • ผลิตไฟฟ้า
 • จัดตั้งในสปป.ลาว เพื่อดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เซเปียน- เซน้ำน้อย กำลังการผลิตติดตั้ง 410 เมกะวัตต์
9. ชื่อบริษัท

EDL - Generation Public Company

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

10.11 (ถือหุ้นผ่านบริษัทราช-ลาว เซอร์วิส จำกัดและบริษัทอาร์เอช อินเตอร์ เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด)

ที่ตั้ง

Lao-Thai Road, Thongkang Village, P.O.Box 2392 Vientiane Capital Lao PDR

โทรศัพท์

+856 21 316 142

การประกอบธุรกิจ
 • ผลิตไฟฟ้า
 • ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าใน สปป.ลาว ถือหุ้นโดยรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าลาว ในสัดส่วนร้อยละ 75 โดยหลักทรัพย์ของ EDLGen เป็นหลักทรัพย์แรกที่เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของสปป.ลาว
10. ชื่อบริษัท

RATCH China Power Limited

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

100 (ถือหุ้นผ่านบริษัทอาร์เอช อินเตอร์ เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด)

ที่ตั้ง

14th Floor, One Taikoo Place, 979 King’s Road, Quany Bay, Hong Kong

 

การประกอบธุรกิจ
 • รองรับการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผลิตไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน
11. ชื่อบริษัท

PT Medco Ratch Power Riau

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

49 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ถือหุ้นผ่านบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด))

ที่ตั้ง

The Energy Building, 7th Floor, SCBD Lot 11A, JI. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, South Jakarta 12190, Indonesia

การประกอบธุรกิจ

ดำเนินงานโครงการโรงไฟฟ้า Riau ในประเทศอินโดนีเซีย

12. ชื่อบริษัท

RATCH & AIDC Wind Energy Pte. Ltd.

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

63.8 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ถือหุ้นผ่านบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด))

การประกอบธุรกิจ

ดำเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Thanh Phong ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น 51% ในโครงการ)

13. ชื่อบริษัท

Fareast Renewable Development PTE. LTD. (FRD)

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

50 (ถือหุ้นโดย บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด)

ที่ตั้ง

16 Raffles Quay, Hong Leong Building # 40-02, Singapore 048581

การประกอบธุรกิจ

ถือหุ้นร้อยละ 53.21 ในโรงไฟฟ้าพลังน้ำอาซาฮาน-1 ในอินโดนีเซีย

14. ชื่อบริษัท

Ecowin Energy Corporation

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

51.04 (ถือหุ้นโดย RATCH & AIDC Wind Energy Pte. Ltd.)

ที่ตั้ง

Land lot No. 137, Map No. 02,Thanh Thoi B Hamlet,Thanh Hai Commune, Thanh Phu District,Ben Tre Province, Vietnam

การประกอบธุรกิจ

ดำเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Ecowin ในเวียดนาม

15. ชื่อบริษัท

PT Bajradaya Sentranusa

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

26.61 (ถือหุ้นโดย Fareast Renewable Development Pte. Ltd.)

ที่ตั้ง

Dharmawangsa Raya No. 23 Jakarta

การประกอบธุรกิจ

ดำเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำอาซาฮาน-1 ในอินโดนีเซีย

16. ชื่อบริษัท

An Binh Energy and Infrastructure Fund

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

49 (ถือหุ้นโดยบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด)

ที่ตั้ง

Floor 12, Geleximco Building, No.36 Hoang Cau Street, O Cho Dua Ward, Dong Da District, Hanoi City, Vietnam

การประกอบธุรกิจ

ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน

17. ชื่อบริษัท

An Binh Investment Group Joint Stock Company

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

49 (ถือหุ้นโดย An Binh Energy and Infrastructure Fund)

ที่ตั้ง

Floor 6, Geleximco Building, No. 36 Hoang Cau Street, O Cho Dua Ward, Dong Da District, Hanoi City, Vietnam

การประกอบธุรกิจ

ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน

18. ชื่อบริษัท

Thang Long Power Plant Joint Stock Company

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

22.05 (ถือหุ้นโดย An Binh Investment Group Joint Stock Company)

ที่ตั้ง

Le Loi Commune, Ha Long City, Quang Ninh Province, Vietnam

การประกอบธุรกิจ

ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน Thang Long

19. ชื่อบริษัท

Nexif Energy BT Pte. Ltd.

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

50 (ถือหุ้นโดยบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด)

การประกอบธุรกิจ

ลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมเน็กส์ซิฟ เบนเตร ในเวียดนาม

กลุ่มธุรกิจระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

 
1. ชื่อบริษัท

บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

10 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))

ที่ตั้ง

21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์

+66 2273 8511-5

การประกอบธุรกิจ

การลงทุนด้านออกแบบและก่อสร้างงานโยธา การจัดหาระบบรถไฟฟ้า การให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี ระยะทาง 34.5 กม

2. ชื่อบริษัท

บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

10 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))

ที่ตั้ง

21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์

+66 2273 8511-5

การประกอบธุรกิจ

การลงทุนด้านออกแบบและก่อสร้างงานโยธา การจัดหาระบบรถไฟฟ้า การให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ระยะทาง 30.4 กม.

3. ชื่อบริษัท

บริษัท สมาร์ท อินฟราเนท จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

51% (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))

ที่ตั้ง

72 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์

+66 2794 9999

การประกอบธุรกิจ

ลงทุนพัฒนาโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน

4. ชื่อบริษัท

บริษัท ติงส์ ออน เน็ต จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

35 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))

ที่ตั้ง

170/63 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 20 ซอยสุขุมวิท 16 (สามมิตร) ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์

+66 2157 9499

การประกอบธุรกิจ

ลงทุนในโครงการติดตั้งและพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

5. ชื่อบริษัท

บริษัท เอเชีย น้ำประปา จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

40 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด)

ที่ตั้ง

ตึก NNN ชั้น 5 ถนนบูลีจัน บ้านโพนสีนวน เมืองสีสัตตะนาก นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

การประกอบธุรกิจ

ผลิตน้ำประปาจำหน่ายแก่รัฐวิสาหกิจน้ำประปานครหลวงเวียงจันทน์

6. ชื่อบริษัท

บริษัท บีจีเอสอาร์ 6 จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

10 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))

ที่ตั้ง

21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์

+66 2273 8511-5

การประกอบธุรกิจ

ร่วมลงทุนกับหน่วยงานของรัฐเพื่อออกแบบก่อสร้างและบำรุงรักษางานโยธาและงานระบบด่านเก็บค่าผ่านทางของโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

7. ชื่อบริษัท

บริษัท บีจีเอสอาร์ 81 จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

10 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))

ที่ตั้ง

21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์

+66 2273 8511-5

การประกอบธุรกิจ

ร่วมลงทุนกับหน่วยงานของรัฐเพื่อออกแบบก่อสร้างและบำรุงรักษางานโยธาและงานระบบด่านเก็บค่าผ่านทางของโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

8. ชื่อบริษัท

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

10 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))

ที่ตั้ง

ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ 29 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์

+66 2714 2171-3

การประกอบธุรกิจ

ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพในจังหวัดเมืองรองทั่วประเทศ ด้วยความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการโรงพยาบาล ภายใต้โมเดลธุรกิจแบบ Shared Services

9. ชื่อบริษัท

บริษัท บางกอก เชน อินเตอร์เนชั่นแนล (สปป.ลาว) จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

9.91 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด)

ที่ตั้ง

เวียงจันทน์ สปป. ลาว

การประกอบธุรกิจ

ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ บริหารและดำเนินงานโรงพยาบาลเอกชนขนาดทุติภูมิ ในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว

10. ชื่อบริษัท

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์-สกลนคร จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

25 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))

โทรศัพท์

+66 2714 2171-3

การประกอบธุรกิจ
 • ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ บริหารและดำเนินงานโรงพยาบาลพริ้นซ์ สกลนคร

กลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่องและธุรกิจอื่น

 
1. ชื่อบริษัท

บริษัท ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วิส จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

50 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))

ที่ตั้ง

128 หมู่ที่ 6 ตำบลพิกุลทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์

+66 3271 9300

การประกอบธุรกิจ
 • ให้บริการงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาแก่โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ โดยมีสัญญาให้บริการระยะเวลา 14 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มเดินเครื่องจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์และบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ ในเดือนมิถุนายน 2551
2. ชื่อบริษัท

บริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

10 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))

ที่ตั้ง

56/25 หมู่ที่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์

+66 2529 0800

การประกอบธุรกิจ
 • ดำเนินงานโรงซ่อมอุปกรณ์เครื่องกังหันก๊าซของระบบผลิตไฟฟ้า โดยมีพื้นที่ให้บริการครอบคลุมประเทศในทวีปเอเชีย ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร และเริ่มดำเนินกิจการในปี 2554
3. ชื่อบริษัท

บริษัท พูไฟมายนิ่ง จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

37.5 (ถือหุ้นผ่านบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด)

ที่ตั้ง

เมืองสีสัตตะนาก นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

โทรศัพท์

+856 21 223 911

การประกอบธุรกิจ
 • เหมืองถ่านหิน
 • จัดตั้งใน สปป.ลาว เพื่อรับสัมปทานการทำเหมืองหินปูน และถ่านหินลิกไนต์สำหรับเป็นเชื้อเพลิงให้แก่โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา
4. ชื่อบริษัท

บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

99.99 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))

ที่ตั้ง

187 ยูนิต 12 บ้านโพนสะอาด เมืองไซเศรษฐา แขวงนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

โทรศัพท์

+856 21 454 074

การประกอบธุรกิจ
 • ให้บริการงานด้านเดินเครื่อง และบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า รวมทั้งลงทุนและดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการลงทุนของ
  บริษัทฯ
 • ให้บริการควบคุม เดินเครื่อง และบำรุงรักษา โรงไฟฟ้าพลังน้ำ-น้ำงึม 2 โดยมี กฟผ. เป็นผู้รับเหมาช่วงการดำเนินงานตลอดระยะเวลาตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ.
5. ชื่อบริษัท

บริษัท สงขลาไบโอฟูเอล จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

40 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด)

ที่ตั้ง

1842 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทรศัพท์

+66 2910 9700

การประกอบธุรกิจ
 • จัดหาเชื้อเพลิงชีวมวลให้แก่โครงการโรงไฟฟ้าสงขลาไบโอ แมส
 • ควบคุมดูแลโครงการผลิตไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวลจากปีกไม้และรากไม้ยางพารา กำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
6. ชื่อบริษัท

บริษัท ราช โอแอนด์เอ็ม จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

99.99 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))

ที่ตั้ง

72 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์

+66 2794 9999

การประกอบธุรกิจ
 • ให้บริการงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่บริษัทฯ เข้าร่วมลงทุน
7. ชื่อบริษัท

SIPHANDONE-RATCH LAO Co., Ltd.

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

25 ( ถือหุ้นผ่านบริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด)

ที่ตั้ง

187 ยูนิต 12 บ้านโพนสะอาด เมืองไซเศรษฐา แขวงนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

โทรศัพท์

+856 21 454 074

การประกอบธุรกิจ
 • ดำเนินงานพัฒนาโครงการผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง ใน สปป. ลาว
8. ชื่อบริษัท

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

15.53 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))

ที่ตั้ง

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 171/2 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์

+662-834-8900

การประกอบธุรกิจ
 • บริการระบบจัดเก็บและเติมน้ำมันอากาศยานในท่าอากาศยานต่างๆ ในประเทศไทย
9. ชื่อบริษัท

บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

30 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))

การประกอบธุรกิจ
 • สนับสนุนการลงทุนในธุรกิจใหม่ อาทิ นวัตกรรมพลังงาน พลังงานในอนาคต และสตาร์ทอัพพลังงาน