EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

วิสัยทัศน์

บริษัทชั้นนำด้านพลังงานและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก

พันธกิจ

 • มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้น โดยเน้นการสร้างผลตอบแทนทางการเงินที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลอย่างยั่งยืน
 • มุ่งเน้นการสร้างความเป็นเลิศในการดำเนินงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
 • ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
 • สร้างความตระหนักรู้และความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองของพนักงาน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
 • สนับสนุนความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศไทย
 • แสวงหาโอกาสและทางเลือกใหม่ในธุรกิจเกี่ยวเนื่องและธุรกิจอื่นๆ เพื่อสร้างการเติบโตและขยายฐานธุรกิจให้กับผู้ถือหุ้น

กลยุทธ์

 1. บริหารสินทรัพย์เดิมให้เต็มประสิทธิภาพและบริหารโครงการระหว่างการพัฒนาให้เป็นไปตามเป้าหมายและงบประมาณ
 2. เน้นพัฒนาโครงการด้านพลังงานและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในตลาดที่มีธุรกิจแล้วและตลาดใหม่
 3. แสวงหาพันธมิตรเพื่อขยายการลงทุนโครงการด้านพลังงานและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่สร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน
 4. สร้างมูลค่าเพิ่ม โดยขยายการลงทุนสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและธุรกิจอื่นๆ
 5. เสริมสร้างขีดความสามารถภายในองค์กร