EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทชั้นนำด้านพลังงานและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

พันธกิจ

 • สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้น โดยเน้นการสร้างผลตอบแทนทางการเงินสูงสุดอย่างต่อเนื่อง
 • มุ่งเน้นการสร้างความเป็นเลิศในการดำเนินงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
 • มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน และปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
 • สร้างการตระหนักรู้และความกระตือรือร้น ในการพัฒนาตนเองของพนักงาน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันทางธุรกิจในอนาคต
 • สนับสนุนความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศไทย
 • แสวงหาโอกาสและทางเลือกใหม่ในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และธุรกิจอื่นๆ เพื่อสร้างการเติบโตและขยายฐานธุรกิจให้กับผู้ถือหุ้น

กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ

 1. บริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้ได้เต็มประสิทธิภาพ
 2. มุ่งเน้นพัฒนาโครงการด้านพลังงานและระบบสาธารณูปโภคพิ้นฐานในตลาดที่มีธุรกิจอยู่แล้ว
 3. แสวงหาพันธมิตรเพื่อขยายการลงทุนโครงการด้านพลังงานและระบบสาธารณูปโภคพิ้นฐานในตลาดใหม่
 4. สร้างมูลค่าเพิ่มโดยขยายการลงทุนสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และธุรกิจอื่นๆ
 5. เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถภายในองค์กร