EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

โครงสร้างการลงทุนปัจจุบันได้แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ดังนี้

โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักในประเทศ

ภารกิจหลักของบริษัทฯ นอกจากการสร้างมูลค่าองค์กรให้เติบโตแล้วยัง ต้องสนับสนุนความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศ ซึ่งเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วย ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้มุ่งเน้นลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงหลัก เพื่อเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าที่พึ่งพาได้ตลอดเวลาและมีเสถียรภาพสามารถตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าของทุกภาคส่วนในประเทศได้ทุกสถานการณ์ ทั้งนี้ บริษัทฯ พิจารณาลงทุนในโครงการหลากหลายประเภทเชื้อเพลิง ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และถ่านหิน เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านเชื้อเพลิง ซึ่งช่วยให้บริษัทฯเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง และระบบไฟฟ้าของประเทศมีความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง ณ เดือนธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นจากโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักในประเทศที่เดินเครื่องผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าแล้ว รวม 4,453.72 เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่างการพัฒนาและก่อสร้างอีก 802.75 เมกะวัตต์

โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในประเทศ

เพื่อตอบสนองนโยบายส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนของภาครัฐ กอปรกับเจตนารมณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ที่ต้องการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกเพื่อลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการลงทุนในโครงการประเภทพลังงานทดแทนมากขึ้น โดยมุ่งเน้นที่พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานชีวมวล ณ เดือนธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีกำลังการผลิตจากพลังงานทดแทนที่ผลิตไฟฟ้าเข้าระบบแล้วตามสัดส่วนการถือหุ้น รวม 94.57 เมกะวัตต์

โรงไฟฟ้าในต่างประเทศ

บริษัทฯ มีเป้าหมายสู่การเป็นบริษัทพลังงานชั้นนำในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายขยายการลงทุนออกสู่ต่างประเทศมากขึ้น โดยมุ่งเน้นทั้งโครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลัก พลังงานทดแทน และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตไฟฟ้าและพลังงาน สำหรับฐานการลงทุนปัจจุบัน ได้แก่ สปป. ลาว ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม ส่วนตลาดเป้าหมายใหม่ ได้แก่ ประเทศเพื่อนบ้าน (พม่า กัมพูชา) ประเทศอื่นๆ ในอาเซียน และเอเชียแปซิฟิก ณ เดือนธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีการลงทุนในโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลัก พลังงานทดแทน รวมทั้ง การลงทุนหลักทรัพย์ของ EDL-Generation Public Company ในตลาดหลักทรัพย์ สปป. ลาว รวมกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น 3,764 เมกะวัตต์

ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

เพื่อตอบสนองเป้าหมายการมุ่งสู่บริษัทพลังงานครบวงจรอันเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกระแสเงินสดและรายได้ให้มั่นคงยิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงขยายการลงทุนสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตไฟฟ้าจากต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ตั้งแต่การจัดหาเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า จนถึงการพัฒนาสายส่ง และการจำหน่ายไฟฟ้า ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการลงทุนในธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าเพื่อให้บริการโรงไฟฟ้าที่บริษัทฯ เข้าร่วมทุน ได้แก่ โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ โรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำงึม2 และโรงไฟฟ้าหงสา ธุรกิจเหมืองถ่านหินจำหน่ายแก่โรงไฟฟ้าหงสา ธุรกิจจัดหาเศษรากไม้จากยางพาราเพื่อจำหน่ายแก่โรงไฟฟ้าชีวมวล ธุรกิจเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง ธุรกิจบริการเชื้อเพลิงอากาศยาน ธุรกิจซ่อมบำรุงอุปกรณ์กังหันก๊าซโรงไฟฟ้า ธุรกิจบริการสุขภาพ รวมทั้งมีการลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง โครงการติดตั้งและบริหารระบบเก็บเงินมอเตอร์เวย์ สายบางปะอิน-นครราชสีมา และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี โครงการโครงข่ายสายใยแก้วนำแสงใต้ดิน โครงการน้ำประปาแสนดิน ในสปป. ลาว โครงการติดตั้งและพัฒนาเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคมและการบริการ Internet of Things (IoT) โครงการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมดิจิทัลและชุมชนอัจฉริยะ โครงการการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่ครอบคลุมถึงนวัตกรรมพลังงาน พลังงานในอนาคตและสตาร์ทอัพพลังงาน