EN TH

โครงการ

ในประเทศและต่างประเทศ

บริษัทฯ มีกำลังการผลิตตามสัดส่วนรวม 8,292 เมกะวัตต์ ซึ่งกำลังการผลิต 7,052.94 เมกะวัตต์ เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว และ 1,239.06 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา บริษัทฯ มีฐานการลงทุนใน 6 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย (5,227.71 เมกะวัตต์ ) ออสเตรเลีย (1,250.29 เมกะวัตต์ ) สปป. ลาว (1,193.09 เมกะวัตต์ ) จีน (236 เมกะวัตต์) อินโดนีเซีย (193.05 เมกะวัตต์) และเวียดนาม (191.86 เมกะวัตต์)