EN TH
ธุรกิจพลังงานทดแทน
  • โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของ บริษัท บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี่ คอร์เปอเรชั่น
ประเภท : VSPP
เทคโนโลยี : พลังงานแสงอาทิตย์
สัดส่วนการถือหุ้น : 15.50%
เชื้อเพลิง : แสงอาทิตย์
กำลังการผลิตติดตั้ง(เมกะวัตต์) : 13 MW
โครงการทั้งหมด