EN TH
ธุรกิจผลิตไฟฟ้า
  • โรงไฟฟ้าถ่านหิน
  • โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
  • ผลิตน้ำประปา

แขวงไซยะบุรี

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา
ประเภท : IPP
เทคโนโลยี: พลังความร้อน
สัดส่วนการถือหุ้น: 40%
เชื้อเพลิง: ถ่านหิน
กำลังการผลิตติดตั้ง(เมกะวัตต์): 1,878 MW
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า: 25 ปี

แขวงเวียงจันทน์

โรงไฟฟ้าพลังน้ำ-น้ำงึม 2
ประเภท : IPP
เทคโนโลยี: ผลิตไฟฟ้าจากกังหันน้ำ
สัดส่วนการถือหุ้น: 25%
เชื้อเพลิง: น้ำ
กำลังการผลิตติดตั้ง(เมกะวัตต์): 615 MW
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า: 27 ปี

นครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว

โครงการผลิตน้ำประปาแสนดิน
สัดส่วนการถือหุ้น: 40%
กำลังการผลิตเทียบเท่า(เมกะวัตต์): 2.9 MWeq
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า: 50 ปี

แขวงจำปาสัก และแขวงอัตตะปือ

โรงไฟฟ้าพลังน้ำ เซเปียน-เซน้ำน้อย
ประเภท : IPP
เทคโนโลยี: น้ำ
สัดส่วนการถือหุ้น: 25%
เชื้อเพลิง: น้ำ
กำลังการผลิตติดตั้ง(เมกะวัตต์): 410 MW
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า: 27 ปี

เวียงจันทน์

EDL-Gen
ประเภท : IPP/SPP
สัดส่วนการถือหุ้น : 10.11% (เงินลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว)
กำลังการผลิตติดตั้ง (เมกะวัตต์) : 1,976.74 MW
โครงการทั้งหมด