EN TH
ธุรกิจผลิตไฟฟ้า
  • โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลัก
  • รถไฟฟ้าสายสีชมพู-เหลือง
ธุรกิจพลังงานทดแทน
  • โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
  • โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม
  • โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

ราชบุรี

โรงไฟฟ้าราชบุรี
ประเภท : IPP
เทคโนโลยี: พลังความร้อนและพลังความร้อนร่วม
สัดส่วนการถือหุ้น: 100%
เชื้อเพลิง: ก๊าซธรรมชาติ
กำลังการผลิตติดตั้ง
(เมกะวัตต์):
3,645 MW
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า: 25 ปี
เว็บไซต์ EIA:  
โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์
ประเภท : IPP
เทคโนโลยี: พลังความร้อนร่วม
สัดส่วนการถือหุ้น: 25%
เชื้อเพลิง: ก๊าซธรรมชาติ
กำลังการผลิตติดตั้ง
(เมกะวัตต์):
1,490 MW
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า: 25 ปี
โรงไฟฟ้าหินกอง
ประเภท : IPP
เทคโนโลยี: พลังความร้อนร่วม
สัดส่วนการถือหุ้น: 51%
เชื้อเพลิง: ก๊าซธรรมชาติ
กำลังการผลิตติดตั้ง
(เมกะวัตต์):
1,540 MW (กำลังพัฒนาโครงการ)
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า: 25 ปี
โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี้
เว็บไซต์ EIA:  

ราชบุรี

โรงไฟฟ้าราชบุรีเวอลด์โคเจนเนอเรชั่น
ประเภท : SPP
เทคโนโลยี: พลังความร้อนร่วม
สัดส่วนการถือหุ้น: 40%
เชื้อเพลิง: ก๊าซธรรมชาติ
กำลังการผลิตติดตั้ง
(เมกะวัตต์):
235 MW และไอน้ำ 40 ตัน/ชม.
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า: 25 ปี
โรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
ประเภท : SPP
เทคโนโลยี: พลังความร้อนร่วม
สัดส่วนการถือหุ้น: 35%
เชื้อเพลิง: ก๊าซธรรมชาติ
กำลังการผลิตติดตั้ง
(เมกะวัตต์):
99.46 MW
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า: 25 ปี
เว็บไซต์ EIA:  

สุโขทัย

โครงการผลิตไฟฟ้าประดู่เฒ่าและส่วนขยาย
ประเภท : VSPP
เทคโนโลยี: กังหันก๊าซ
สัดส่วนการถือหุ้น: 99.99%
เชื้อเพลิง: ก๊าซธรรมชาติพลอยได้
กำลังการผลิตติดตั้ง
(เมกะวัตต์):
2.65 MW
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า: 5 ปี
โครงการผลิตไฟฟ้าเสาเถียร
ประเภท : VSPP
เทคโนโลยี: กังหันก๊าซ
สัดส่วนการถือหุ้น: 99.99%
เชื้อเพลิง: ก๊าซธรรมชาติพลอยได้
กำลังการผลิตติดตั้ง
(เมกะวัตต์):
3.6 MW
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า: 5 ปี

นครราชสีมา

โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โคราช 3
ประเภท : VSPP
เทคโนโลยี: พลังงานแสงอาทิตย์
สัดส่วนการถือหุ้น: 40%
เชื้อเพลิง: แสงอาทิตย์
กำลังการผลิตติดตั้ง
(เมกะวัตต์):
7.2 MW
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า: 5 ปี
โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โคราช 4
ประเภท : VSPP
เทคโนโลยี: พลังงานแสงอาทิตย์
สัดส่วนการถือหุ้น: 40%
เชื้อเพลิง: แสงอาทิตย์
กำลังการผลิตติดตั้ง
(เมกะวัตต์):
7.2 MW
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า: 5 ปี
โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โคราช 7
ประเภท : VSPP
เทคโนโลยี: พลังงานแสงอาทิตย์
สัดส่วนการถือหุ้น: 40%
เชื้อเพลิง: แสงอาทิตย์
กำลังการผลิตติดตั้ง
(เมกะวัตต์):
7.2 MW
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า: 5 ปี

นครราชสีมา

โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม ห้วยบง 2
ประเภท : SPP
เทคโนโลยี: กังหันลม
สัดส่วนการถือหุ้น: 20%
เชื้อเพลิง: ลม
กำลังการผลิตติดตั้ง
(เมกะวัตต์):
103.5 MW
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า: 5 ปี
โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม ห้วยบง 3
ประเภท : SPP
เทคโนโลยี: กังหันลม
สัดส่วนการถือหุ้น: 20%
เชื้อเพลิง: ลม
กำลังการผลิตติดตั้ง
(เมกะวัตต์):
103.5 MW
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า: 5 ปี

สุพรรณบุรี

โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไทรสะพาน 1
ประเภท : VSPP
เทคโนโลยี: พลังงานแสงอาทิตย์
สัดส่วนการถือหุ้น: 49%
เชื้อเพลิง: แสงอาทิตย์
กำลังการผลิตติดตั้ง
(เมกะวัตต์):
5.61 MW
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า: 5 ปี
โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไทรสะพาน 2
ประเภท : VSPP
เทคโนโลยี: พลังงานแสงอาทิตย์
สัดส่วนการถือหุ้น: 49%
เชื้อเพลิง: แสงอาทิตย์
กำลังการผลิตติดตั้ง
(เมกะวัตต์):
2.21 MW
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า: 5 ปี
โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไทรตาโต้ง
ประเภท : VSPP
เทคโนโลยี: พลังงานแสงอาทิตย์
สัดส่วนการถือหุ้น: 49%
เชื้อเพลิง: แสงอาทิตย์
กำลังการผลิตติดตั้ง
(เมกะวัตต์):
1.14 MW
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า: 5 ปี

นครปฐม

โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไทรประปา
ประเภท : VSPP
เทคโนโลยี: พลังงานแสงอาทิตย์
สัดส่วนการถือหุ้น: 49%
เชื้อเพลิง: แสงอาทิตย์
กำลังการผลิตติดตั้ง
(เมกะวัตต์):
8.67 MW
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า: 5 ปี
โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไทรใหญ่
ประเภท : VSPP
เทคโนโลยี: พลังงานแสงอาทิตย์
สัดส่วนการถือหุ้น: 49%
เชื้อเพลิง: แสงอาทิตย์
กำลังการผลิตติดตั้ง
(เมกะวัตต์):
11.24 MW
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า: 5 ปี
โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไทรทอง
ประเภท : VSPP
เทคโนโลยี: พลังงานแสงอาทิตย์
สัดส่วนการถือหุ้น: 49%
เชื้อเพลิง: แสงอาทิตย์
กำลังการผลิตติดตั้ง
(เมกะวัตต์):
6.86 MW
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า: 5 ปี
โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไทรย้อย
ประเภท : VSPP
เทคโนโลยี: พลังงานแสงอาทิตย์
สัดส่วนการถือหุ้น: 49%
เชื้อเพลิง: แสงอาทิตย์
กำลังการผลิตติดตั้ง
(เมกะวัตต์):
3.57 MW
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า: 5 ปี

พระนครศรีอยุธยา

โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์-ไทรเสนา
ประเภท : VSPP
เทคโนโลยี: พลังงานแสงอาทิตย์
สัดส่วนการถือหุ้น: 49%
เชื้อเพลิง: แสงอาทิตย์
กำลังการผลิตติดตั้ง
(เมกะวัตต์):
3.01 MW / โครงการ
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า: 5 ปี

ปทุมธานี

โรงไฟฟ้านวนครโคเจนเนอเรชั่น
ประเภท : SPP
เทคโนโลยี: พลังความร้อนร่วม
สัดส่วนการถือหุ้น: 40%
เชื้อเพลิง: ก๊าซธรรมชาติ
กำลังการผลิตติดตั้ง
(เมกะวัตต์):
  • 141.60 MW และไอน้ำ 30 ตัน/ชม.
  • ส่วนขยาย : 59.97 MW และไอน้ำ 10 ตัน/ ชม.
  • ส่วนขยาย: 30 MW และไอน้ำ 5 ตัน/ชม.
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า: 25 ปี
เว็บไซต์ EIA:  
โรงไฟฟ้าราช โคเจนเนอเรชั่น
ประเภท : SPP
เทคโนโลยี: พลังความร้อนร่วม
สัดส่วนการถือหุ้น: 99.97%
เชื้อเพลิง: ก๊าซธรรมชาติ
กำลังการผลิตติดตั้ง
(เมกะวัตต์):
  • 119.75 MW และไอน้ำ 10 ตัน/ชม.
  • ส่วนขยาย (กำลังก่อสร้าง): 31.20 MW และไอน้ำ 5.46 ตัน/ชม.
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า: 25 ปี
เว็บไซต์ EIA:  

สงขลา

โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวมวล สงขลา
ประเภท : VSPP
เทคโนโลยี: พลังงานความร้อน
สัดส่วนการถือหุ้น: 40%
เชื้อเพลิง: ชีวมวลจากเศษไม้ยางพารา
กำลังการผลิตติดตั้ง
(เมกะวัตต์):
9.9 MW
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า: 5 ปี

กรุงเทพและปริมณฑล

รถไฟฟ้า(กำลังก่อสร้าง)
สัดส่วนการถือหุ้น: 10%
กำลังการผลิตเทียบเท่า(เมกะวัตต์): 191 MW
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า: 33 ปี 3 เดือน

ระยอง

โรงไฟฟ้าเน็กส์ซิฟ ราช เอ็นเนอร์จี้ ระยอง
ประเภท : SPP
เทคโนโลยี: พลังความร้อนร่วม
สัดส่วนการถือหุ้น: 49%
เชื้อเพลิง: ก๊าซธรรมชาติ
กำลังการผลิตติดตั้ง
(เมกะวัตต์):
98 MW
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า: 25 ปี
เว็บไซต์ EIA:  

นครราชสีมา

โรงไฟฟ้า REN ระบบโคเจนเนอเรชั่น (กำลังก่อสร้าง)
ประเภท : SPP
เทคโนโลยี: พลังความร้อนร่วม
สัดส่วนการถือหุ้น: 40%
เชื้อเพลิง: ก๊าซธรรมชาติ
กำลังการผลิตติดตั้ง
(เมกะวัตต์):
31.20 MW
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า: ลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา

ชลบุรี

โรงไฟฟ้าสหโคเจนชลบุรี
ประเภท : SPP
เทคโนโลยี: พลังความร้อนร่วม
สัดส่วนการถือหุ้น: 51.67%
เชื้อเพลิง: ก๊าซธรรมชาติ
กำลังการผลิตติดตั้ง
(เมกะวัตต์):
214 MW และไอน้ำ 96 ตัน/ชม.
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า: 30 ปี (อยู่ระหว่างเตรียมลงนาม สัญญา PPA ฉบับใหม่ ปี 2567-2592)

ชลบุรี

โครงการผลิตไฟฟ้าระบบโซลาร์บนหลังคา
ประเภท : VSPP
เทคโนโลยี: พลังงานแสงอาทิตย์
สัดส่วนการถือหุ้น: 51.67%
เชื้อเพลิง: แสงอาทิตย์
กำลังการผลิตติดตั้ง
(เมกะวัตต์):
12.60 MW

ลำพูน

โรงไฟฟ้าชีวมวล จ.ลำพูน
ประเภท : VSPP
เทคโนโลยี: พลังความร้อนร่วม
สัดส่วนการถือหุ้น: 51.67%
เชื้อเพลิง: ชีวมวล
กำลังการผลิตติดตั้ง
(เมกะวัตต์):
9.6 MW และไอน้ำ 25 ตัน/ชม.
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า: 20 ปี

กำแพงเพชร

โรงไฟฟ้าชีวมวล จ.กำแพงเพชร
ประเภท : VSPP
เทคโนโลยี: พลังความร้อน
สัดส่วนการถือหุ้น: 51.67%
เชื้อเพลิง: ชีวมวล
กำลังการผลิตติดตั้ง
(เมกะวัตต์):
5.63 MW
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า: 20 ปี
โครงการทั้งหมด