EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right
  ตำแหน่ง วันที่
นักบัญชี และ/หรือ ผู้จัดการส่วนบัญชี (Accountant and/or Accounting Manager) - 1 ตำแหน่ง10 ก.ย. 2563

นักบัญชี และ/หรือ ผู้จัดการส่วนบัญชี (Accountant and/or Accounting Manager) (Nonthaburi)

เพศ : ชาย หรือ หญิง

อายุ : 30 – 45 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชี (เน้นบัญชีต้นทุน)

ประสบการณ์ :

 • งานบัญชีต้นทุน ทั้งด้านการบริการและผลิต
 • จัดทำงบการเงิน PAEs

คุณสมบัติอื่น :

 • ใช้คอมพิวเตอร์ และใช้ Microsoft Word, Excel, PPT ได้ดี และ ERP Program

หน้าที่ตำแหน่งงาน :

 • จัดทำใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน รายการภาษีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • งานด้านบัญชีสินทรัพย์ และวัสดุสำรองคลัง
 • จัดทำงบการเงิน PAEs
 • จัดทำงบประมาณทำการ งบประมาณลงทุน วิเคราะห์งบการเงิน

Interested applications please sent your update resume with details of work experience, transcript, TOEIC or other test result and a recent photo within 18 October 2020

E-mail to: hr@ratch.co.th

By mail to: RATCH Group PCL. 72, Bangkhen, Muang, Nonthaburi 11000 Thailand

Apply
เจ้าหน้าที่บริหารสำนักงานและทรัพยากรบุคคล (Office Administration and Human Resource) - 1 ตำแหน่ง10 ก.ย. 2563

เจ้าหน้าที่บริหารสำนักงานและทรัพยากรบุคคล (Office Administration and Human Resource) (Nonthaburi)

เพศ : ชาย หรือ หญิง

อายุ : 25 - 30 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ด้านศิลปศาสตร์ บริหารทรัพยากรบุคคล หรืออื่น ๆ

ประสบการณ์ :

 • งานสำนักงาน และ/หรือ ทรัพยากรบุคคล

คุณสมบัติอื่น :

 • ใช้คอมพิวเตอร์ และใช้ Microsoft Word, Excel, PPT ได้ดี

หน้าที่ตำแหน่งงาน :

 • ดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสำนักงาน สนับสนุนและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประสานงานด้านสัญญากับฝ่ายขายและการตลาด บริหารและจัดการด้านพัสดุของบริษัท เป็นต้น
 • งานด้าน Recruitment และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล
 • ดำเนินการด้านสวัสดิการ และด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามระเบียบ หรือคำสั่ง หรือหลักเกฑณ์ต่าง ๆ ของบริษัท

Interested applications please sent your update resume with details of work experience, transcript, TOEIC or other test result and a recent photo within 18 October 2020

E-mail to: hr@ratch.co.th

By mail to: RATCH Group PCL. 72, Bangkhen, Muang, Nonthaburi 11000 Thailand

Apply
พนักงานฝ่ายพัฒนาธุรกิจไฟฟ้าในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน - 1 ตำแหน่ง8 ก.ย. 2563

พนักงานฝ่ายพัฒนาธุรกิจไฟฟ้าในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน (Nonthaburi)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ตรวจสอบ ประเมิน และวิเคราะห์โครงสร้างและความเหมาะสมในการลงทุน
 2. ตรวจสอบและวิเคราะห์สัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องในการลงทุน เช่น สัญญาสัมปทาน สัญญาเงินกู้ สัญญาก่อสร้าง สัญญาเดินเครื่องและบำรุงรักษา สัญญาซื้อขายไฟฟ้า
 3. จัดเตรียมข้อมูล/เอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการยื่นประมูล เพื่อเข้าลงทุนในโครงการต่างๆ
 4. จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารในการนำเสนอผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการลงทุน
 5. กำกับดูแลและบริหารงานจัดหาและประสานงานกับที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการพัฒนาโครงการและการลงทุน

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • การศึกษาระดับ :  ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • สถาบันการศึกษา :  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หรือ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ได้รับการรับรองโดย ก.พ
 • วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ และปริญญาโทบริหารธุรกิจ(การเงิน)/เศรษฐศาสตร์/การเงินการธนาคาร หรือ ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจ(การเงินการธนาคาร) ผลการศึกษาระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5
 • เพศ:  ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
 • ความสามารถภาษาอังกฤษ : มีผลทดสอบภาษาอังกฤษอายุไม่เกิน 2 ปี ดังนี้ IELTS ได้ระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า 5.5 ทั้ง 4 ทักษะ หรือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 610 หรือ TOEFL 515
 • ประสบการณ์ :  ไม่น้อยกว่า 3 ปี ในงานที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศได้

By mail or E-mail to: hr@ratch.co.th

And here is our office address:

RATCH Group Public Company Limited

72, Bangkhen, Muang, Nonthaburi 11000 Thailand

Apply
Engineering and Construction Manager - 1 ตำแหน่ง8 ก.ย. 2563

Engineering and Construction Manager (Nonthaburi)

General Responsibility

Responsible for the assigned work regarding coordination and cooperation with the related departments or organizations. Following the rules, regulations, cultures and norms of the company and team. Always strongly intention to continuously develop the works and your abilities. Giving good cooperation to the company activities and programs.

Job Description

 • Plan and control the project construction to conform with the plans and contracts criteria
 • Cooperate and coordinate and join with consultants and supervisors to verify the designs, drawings and plans
 • Manage and control the project budget
 • Control and follow up the project to ensure conformation with regulations, rules and criteria in EIA, EHIA requirements and any other related laws.
 • Support the information to the team to get permits, licenses or consents for the project.
 • Control and follow up the delivery of materials and equipments to the construction sites as planned.
 • Control and report the progress of the project
 • Verify and check the project payment for conformity of the lenders and plans
 • Cooperate and coordinate with related bodies
 • Any other assigned job.

Qualifications

 • Thai National, Male or Female
 • Bachelor degree or above from government university or complied university which in OCSC list. Major : Engineering with the GPA not less than 2.5
 • Experience 3-5 years in construction project management
 • Very good command of English in both speaking and writing (5.5 IELTS score in all skills (or equivalent TOICE 610 , TOEFL 515) not more than 2 years)
 • Be able to work in both domestic and international

Additional requirement

Good personality, Good in human relationship, Good in presentation, Good ability in IT and Microsoft offices, The following ability will be advantage:

 • any other foreign language abilities
 • have experience in power plant construction project

Interested applications please sent your update resume with details of work experience, transcript, TOEIC or other test result and a recent photo within 2 Nov 2020

E-mail to: hr@ratch.co.th

By mail to: RATCH Group PCL. 72, Bangkhen, Muang, Nonthaburi 11000 Thailand

Apply
Engineering and Construction officer - 1 ตำแหน่ง8 ก.ย. 2563

Engineering and Construction officer (Nonthaburi)

General Responsibility

Responsible for the assigned work regarding coordination and cooperation with the related departments or organizations. Following the rules, regulations, cultures and norms of the company and team. Always strongly intention to continuously develop the works and your abilities. Giving good cooperation to the company activities and programs.

Job Description

 • Control and follow up the construction work according to plans and contracts criteria.
 • Cooperate and coordinate and join with consultants and supervisors to verify the designs and drawings
 • Control and follow up the project to ensure conformation with regulations, rules and criteria in EIA, EHIA requirements.
 • Support the information to the team to get permits, licenses or consents for the project.
 • Control and follow up the delivery of materials and equipments to the construction sites as planned.
 • Cooperate and coordinate with related bodies to finish monthly report and annual report
 • Any other assigned job.

Qualifications

 • Thai National, Male or Female
 • Bachelor degree or above from government university or complied university which in OCSC list. Major : Engineering with the GPA not less than 2.5
 • 0-3 years in engineering
 • Very good command of English in both speaking and writing (5.5 IELTS score in all skills (or equivalent TOICE 610 , TOEFL 515) not more than 2 years)
 • Be able to work in both domestic and international

Additional requirement

Good personality, Good in human relationship, Good in presentation, Good ability in IT and Microsoft offices, The following ability will be advantage:

 • any other foreign language abilities
 • have experience in power plant construction project

Interested applications please sent your update resume with details of work experience, transcript, TOEIC or other test result and a recent photo within 2 Nov 2020

E-mail to: hr@ratch.co.th

By mail to: RATCH Group PCL. 72, Bangkhen, Muang, Nonthaburi 11000 Thailand

Apply
Project Management officer - 1 ตำแหน่ง8 ก.ย. 2563

Project Management officer (Nonthaburi)

General Responsibility

Responsible for the assigned work regarding coordination and cooperation with the related departments or organizations. Following the rules, regulations, cultures and norms of the company and team. Always strongly intention to continuously develop the works and your abilities. Giving good cooperation to the company activities and programs.

Job Description

 • Cooperate and coordinate with related departments or organizations to get permits, licenses or consents for the project.
 • Manage the electricity supply contracts and steam supply contracts and process the billing to the customers or PEA or MEA.
 • Manage the construction or EPC contracts.
 • Cooperate and coordinate with related bodies to process for the monthly progress report and annually progress report.
 • Support the necessary information to generate the contracts, such as EPC contract, PPA, steam supply contract, etc.
 • Give good cooperation with everyone.
 • Any other assigned job.

Qualifications

 • Thai National, Male or Female
 • Bachelor degree or above from government university or complied university which in OCSC list with the GPA not less than 2.5
 • 0-3 years in engineering
 • Very good command of English in both speaking and writing (5.5 IELTS score in all skills (or equivalent TOICE 610 , TOEFL 515) not more than 2 years)
 • Be able to work in both domestic and international

Additional requirement

Good personality, Good in human relationship, Good in presentation, Good ability in IT and Microsoft offices, The following ability will be advantage:

 • any other foreign language abilities
 • have experience in electricity or steam contracts management
 • have experience in BOI license processing

Interested applications please sent your update resume with details of work experience, transcript, TOEIC or other test result and a recent photo within 2 Nov 2020

E-mail to: hr@ratch.co.th

By mail to: RATCH Group PCL. 72, Bangkhen, Muang, Nonthaburi 11000 Thailand

Apply
Project Finance Officer - 1 ตำแหน่ง20 ก.ค. 2563

Project Finance Officer (Nonthaburi)

(Base in RATCH Head Office at Nonthaburi)

Job Description

 • Planning and financial management of each project finance.
 • Analysis and evaluate the feasibility of project financial management and investment.
 • Coordinate with financial institution and prepare the document for project loans.
 • Control money to spent on various project also withdrawal each time for maximum benefit.

Qualifications

 • Male or Female, age 25-35 years old
 • Master’s Degree in Financial or Business Administration or related field
 • At least 3-5 years in Project Finance and good at Finance Model.
 • Very good command of English in both speaking and writing (TOEIC scores above 550 or equivalent)
 • Be able to work in both domestic and international

Application within August 16, 2020

Interested person please send application letter written in English with resume to below address or apply to our e-mail address at www.ratch.co.th

And here is our office address:

RATCH Group Public Company Limited

72, Bangkhen, Muang, Nonthaburi 11000 Thailand

Apply
International Business Development Officer - 1 ตำแหน่ง29 มิ.ย. 2563

International Business Development Officer (Nonthaburi)

Job Description

 • Examine access and analyze the suitability of investment in engineering technical and commercial and business suitability analysis.
 • Prepare, plan the financial structure and investment
 • Verify, evaluate, analyze the suitability of Contract to investment such as Financial contract, Joint Venture Agreement, Power Purchase Agreement and another related contract
 • Prepare the data and documents to tender and business development
 • Prepare and analyze the financial and investment data for business negotiation
 • Coordinate with overseas business alliances, including following up and report the progress of the project abroad

Qualifications

 • Male or Female, age 25-35 years old
 • Bachelor's Degree or higher in Engineering
 • At least 2 year of business development experience in Electricity or utility business
 • Very good command of English in both speaking and writing (TOEIC scores above 550 or equivalent)
 • Be able to work in both domestic and international

Interested person please send application letter written in English with resume to below address or apply to our e-mail address at hr@ratch.co.th Application within July 29, 2020

 

And here is our office address:

RATCH Group Public Company Limited

72, Bangkhen, Muang, Nonthaburi 11000 Thailand

Apply
Consolidated Accounting officer - 1 ตำแหน่ง2 มิ.ย. 2563

Consolidated Accounting officer (Nonthaburi)

Responsibilities:

 • Prepare consolidated financial statements and using uniform accounting policies for like transactions and other events in similar circumstances.
 • Prepare financial statement including consolidated financial statement. For be able to submit the Company's financial statements for auditors. The Stock Exchange of Thailand, Commission Securities and Exchange and relevant agencies for a specified period.
 • Support auditors to provide the auditor with the correct information and complete audit trail.
 • Performs other duties as assigned.

Qualifications:

 • Male or Female, age 25 - 35 years old.
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting or related field. (GPA above 2.50)
 • 3-5 years of professional experience. (Preferably in Accounting).
 • Good knowledge in Accounting and Consolidated Financial Report under IFRS Standards.
 • Very Good command of English in both speaking and writing. (TOEIC scores above 550 or equivalent)
 • Computer literate in SAP ,Microsoft excel and Microsoft officer
 • Experienced in HFM and IFRS9 are advantages.
 • Have an experience and knowledge in an accounting company with subsidiaries in both Domestic and international.

Interested applications please sent your update resume with details of work experience, transcript GPA above 2.50, TOEIC 550 or other test result, Certificate and a recent photo within June 29, 2020

 

By mail or E-mail to: hr@ratch.co.th

And here is our office address: RATCH Group PCL.

72, Bangkhen, Muang, Nonthaburi 11000 Thailand

Apply
Management Accounting Officer - 1 ตำแหน่ง2 มิ.ย. 2563

Management Accounting Officer (Nonthaburi)

(Base in RATCH Head Office in Nonthaburi)

Job Description:

 • Prepare report to analyze the overall operation of company and affiliates.
 • Prepare report to Management for making decision ( Management Report)
 • Study and analysis the overall operation of Power sector company (Peer Analysis)

Qualifications:

 • Thai National, Male or Female, age 25-35 years
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting or related field
 • At least 3 years of professional experience ( Accounting and or Account Analysis)
 • Very good command of English in both speaking and writing (TOEIC scores above 550 or equivalent)
 • Be able to work in both domestic and international

Interested applications please sent your update resume with details of work experience, transcript, TOEIC or other test result and a recent photo within June 29, 2020

 

By mail or E-mail to: hr@ratch.co.th
And here is our office address:
RATCH Group Public Company Limited.
72, Bangkhen, Muang, Nonthaburi 11000 Thailand

Apply
ผู้จัดการส่วนบริหารสัญญาและประสิทธิภาพ - 1 ตำแหน่ง5 พ.ค. 2563

ผู้จัดการส่วนบริหารสัญญาและประสิทธิภาพ (Ratchaburi)

 

สถานที่ทำงาน

โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จ.ราชบุรี

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • บริหารสัญญาที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต ได้แก่ สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.), สัญญาเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, สัญญาซื้อขายเชื้อเพลิงก๊าซฯกับ บมจ.ปตท. (ปตท.), สัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำรองกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, สัญญาซื้อขายไฟฟ้าและไอน้ำกับลูกค้าอุตสาหกรรม (Industrial User :IU), สัญญาเช่าที่ดินของโรงไฟฟ้า ฯลฯ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาและแผนธุรกิจของบริษัทฯ
 • ติดตามผลการดำเนินงานการเดินเครื่องและบำรุงรักษาของโรงไฟฟ้า, จัดทำและติดตาม Key Performance Indicator (KPI) ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
 • ติดตามและนำเสนอเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้า
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • การศึกษาระดับ : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • สถาบันการศึกษา : สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หรือ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ได้รับการรับรองโดย ก.พ
 • สาขา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือ วิทยาศาสตรบัณฑิต ผลการศึกษาระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5
 • เพศ: ชาย หรือ หญิง
 • ประสบการณ์ : 6 ปี ในงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ดีต่อผู้ร่วมงาน
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรองทางสัญญา
 • มีความเข้าใจในธุรกิจพลังงานและเทคโนโลยีใหม่ๆในการผลิตไฟฟ้า
 • มีความรู้ในเชิงธุรกิจและการเงิน
 • มีเครือข่ายทางธุรกิจในอุตสาหกรรมไฟฟ้า หรือ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การจัดทำระบบบริหารงานเช่น ISO, OHSAS ฯลฯ
 • มีความสามารถในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญได้อย่างถูกต้อง

Interested applications please sent your update resume with details of work experience, transcript, TOEIC or other test result and a recent photo within 5 June 2020

E-mail to: hr@ratch.co.th

By mail to: RATCH Group PCL. 72, Bangkhen, Muang, Nonthaburi 11000 Thailand

Apply
Legal Manager - 1 ตำแหน่ง2 เม.ย. 2563

Legal Manager (Nonthaburi)

Qualifications

 • Age 35-40 years old
 • Hold a bachelor degree and a master degree or higher in law from a recognized university (MBA or MS Finance is also considered, GPA above 2.50)
 • 10 years of professional experience. (Preferably in Law firm).
 • A qualified lawyer license with well established experience in relevant legal advisory, (experienced in leading law firm is advantage)
 • Preference having strong experience in dealing with corporate services matter, commercial contracts including strong contract drafting and negotiation skills (knowledge in project finance is advantage)
 • Excellent written and oral skills in English (TOEIC scores above 650 or equivalent)
 • Self-motivated, independent, service mind, pleasure and good interpersonal skills
 • Computer literate in MS Office Word at least

Interested applications please sent your update resume with details of work experience, transcript, TOEIC or other test result and a recent photo within May 3, 2020

 

By mail or E-mail to: hr@ratch.co.th

And here is our office address:

RATCH Group Public Company Limited.

72, Bangkhen, Muang, Nonthaburi 11000 Thailand

Apply
Consolidated Accounting Manager - 1 ตำแหน่ง31 มี.ค. 2563

Consolidated Accounting Manager (Nonthaburi)

Job Description

 • Prepare consolidated financial statements and using uniform accounting policies for like transactions and other events in similar circumstances.
 • Prepare financial statement including consolidated financial statement. For be able to submit the Company's financial statements for auditors. The Stock Exchange of Thailand, Commission Securities and Exchange and relevant agencies for a specified period.
 • Support auditors to provide the auditor with the correct information and complete audit trail.
 • Performs other duties as assigned.

Qualifications

 • Male or Female, age over 35 years old.
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting or related field. (GPA above 2.50)
 • Over 10 years of professional experience. (Preferably in Accounting).
 • Good knowledge in Accounting and Consolidated Financial Report under IFRS Standards.
 • Very Good command of English in both speaking and writing. (TOEIC scores above 550 or equivalent)
 • Computer literate in SAP ,Microsoft excel and Microsoft officer
 • Experienced in HFM and IFRS9 are advantages.
 • Have an experience and knowledge in an accounting company with subsidiaries in both Domestic and international.

Interested applications please sent your update resume with details of work experience, transcript GPA above 2.50, TOEIC 550 or other test result and a recent photo within April 30, 2020

 

By mail or E-mail to: www.ratch.co.th

And here is our office address: Ratch Group PCL.

72 Bangkhen, Muang, Nonthaburi 11000 Thailand

Apply
Accounting Analysis and Budgeting Officer - 1 ตำแหน่ง16 มี.ค. 2563

Accounting Analysis and Budgeting Officer (Nonthaburi)

(Base in RATCH Head Office in Nonthaburi)

Job Description

 • Inform department managers of due dates for the submission of budget information.
 • Monitoring and adjusting budgets throughout the year.
 • Consolidate individual departmental budgets into operating and capital budget summaries.
 • Identify variances between actual and budgeted financial results at the end of each reporting period

Qualifications

 • Thai National, Male or Female, age 25-35 years
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting
 • At least 3 years of professional experience (Cataloging budget and analysis overall result)
 • Very good command of English in both speaking and writing (TOEIC scores above 550 or equivalent)
 • Be able to work in both domestic and international

Interested applications please sent your update resume with details of work experience, transcript, TOEIC or other test result and a recent photo within April 14, 2019

 

By mail or E-mail to: hr@ratch.co.th
And here is our office address:
RATCH Group Public Company Limited
72, Bangkhen, Muang, Nonthaburi 11000 Thailand

Apply
Corporate Finance Officer - 1 ตำแหน่ง11 มี.ค. 2563

Corporate Finance Officer (Nonthaburi)

Job Description

 • Control of the cash management system and payment mechanism of the company, subsidiary companies and paper Company.
 • Planning and managing company financial according to the company's investment plan, include maintaining a day to day control over treasury transactions in order to effectively sustain the company's investment and operating plans.
 • Manage internal and external credit of the company and subsidiary companies to maximize efficiency for the company.
 • Planning, setting procedure, implementing and tracking all of operation systems which relate to financial risk in order to manage and control the company and subsidiary company financial.
 • Performs other duties as assigned.

Qualifications

 • Thai National, Male or Female, age not over 22-30 years
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting/ Finance or related field
 • At least 1-3 years experience working in treasury and finance
 • Good command of English
 • Computer literate in SAP, Microsoft excel, Microsoft word, IBM Notes
 • GPA above 2.5
 • TOEIC scores above 550 or equivalent

Interested person please send application letter written in English with resume to below address or apply to our e-mail address at hr@ratch.co.th Application within April 10, 2020

 

And here is our office address:
RATCH Group Public Company Limited
72, Bangkhen, Muang, Nonthaburi 11000 Thailand

Apply