EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right
ประกาศคณะกรรมการบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ที่ 3/2562
เรื่อง นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นของกลุ่มบริษัท

เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากล ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ตลอดจน ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ อีกทั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่บริษัทได้เข้าร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบกับ “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 จึงกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นของกลุ่มบริษัท ไว้เพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ดังนี้

 1. ปรัชญา
  “บริษัทจะไม่ข้องเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยไม่ว่าจะเป็นการดำเนินธุรกิจกับภาครัฐหรือภาคเอกชน ทั้งนี้ บริษัทห้ามบุคลากรทุกคนของบริษัท ตั้งแต่ระดับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไม่ให้เรียกร้อง ดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตและคอร์รัปชั่น เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก”
 2. นโยบาย
  1. จัดให้ดำเนินการส่งเสริมวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นเพื่อสร้างความตระหนัก และความรับผิดชอบร่วมกันในการไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับการทุจริตทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งอาจผ่านช่องทางต่างๆ อาทิเช่น การให้และรับของขวัญ การให้เงินสนับสนุน การบริจาคเพื่อสาธารณกุศล การช่วยเหลือและการสนับสนุนทางการเมือง การเลี้ยงรับรอง และการใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ
  2. จัดให้ดำเนินการกำหนดหลักการ กระบวนการ ตลอดจน แนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับการดำเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นโดยมุ่งหมายให้ทุกคนในองค์กรมีความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ภายใต้นโยบายเดียวกันตลอดจน การสื่อสารและจัดอบรมให้พนักงานทุกคน รวมถึงบุคคลภายนอกและผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจให้ทราบเกี่ยวกับนโยบายและหลักการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
  3. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่คำนึงถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
  4. จัดให้ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบและการกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้อย่างเหมาะสม
  5. กำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติ อันเป็นการควบคุมความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นจากการดำเนินงาน
จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน 2562
ประธานกรรมการ
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


ย้อนกลับ