EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอาคารสำนักงาน เพื่อดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอาคารสำนักงาน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามกฎหมายเกี่ยวกับอาคารควบคุม กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม กฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กฏหมายและข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะทำงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอาคารสำนักงาน ที่ได้รับการแต่งตั้งประกอบด้วย
ผู้อำนวยการบริหารสำนักงาน เป็นประธานคณะทำงาน และคณะทำงานประกอบด้วย ผู้แทนสายงานพัฒนาธุรกิจ ผู้แทนสายงานบริหารสินทรัพย์ ผู้แทนสายงานการเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ผู้จัดการส่วนส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้จัดการส่วนอาวุโส ส่วนจัดการอาคารและบริเวณ พนักงานส่วนส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะทำงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอาคารสำนักงาน มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
  1. ดำเนินการ ควบคุม และติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของอาคารสำนักงานให้เป็นไปตามนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมอาคารสำนักงานของบริษัทฯ กฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
  2. พิจารณาประเมินปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทั้งด้านน้ำ อากาศ แสง เสียง และขยะ ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรและพลังงาน รวมทั้งกิจกรรมการใช้อาคารสำนักงานของบริษัทฯ เพื่อนำไปจัดทำแผนงานและมาตรการการจัดการสิ่งแวดล้อมและนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงเพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินการลดผลกระทบต่อไป รวมทั้งดำเนินการตามแผนงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
  3. ประสานงานกับคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน เพื่อควบคุมการใช้ทรัพยากรและพลังงานของอาคารสำนักงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด
  4. จัดให้มีการฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารแก่พนักงานและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการใช้อาคารสำนักงาน และสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง รวมทั้งการขยายผลไปสู่สาธารณชนโดยรวม
  5. จัดให้มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนจากพนักงาน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการจัดการสิ่งแวดล้อมอาคารสำนักงาน และเพื่อนำข้อมูลไปพิจารณาปรับปรุงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอาคารสำนักงานอย่างต่อเนื่อง
  6. เสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดหรือทบทวนนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมอาคารสำนักงาน มาตรการและแผนงานที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ พิจารณา เป็นประจำทุกปี
  7. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอาคารสำนักงาน เสนอผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลแก่พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นประจำทุกปี
  8. ดำเนินงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ย้อนกลับ