EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right
ประกาศบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ที่ 9/2562
เรื่อง นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมอาคารสำนักงาน

เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี รวมทั้งสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่พนักงาน และเพื่ออนุวรรตตามกฎหมายอาคารควบคุม กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม กฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กฏหมายและข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมอาคารสำนักงาน ดังนี้

 1. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ในการบริหารจัดการอาคารสำนักงานอย่างเคร่งครัด รวมทั้งยกระดับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอาคารสำนักงานของบริษัทฯ ในระดับมาตรฐานสากล
 2. บริษัทฯ มุ่งมั่นในการควบคุมและป้องกันมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านน้ำ อากาศ แสง เสียง ขยะ และการใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่เกิดจากกิจกรรมการใช้อาคารสำนักงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยวิธีที่ปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศ
 3. บริษัทฯ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากร และพลังงาน ในอาคารสำนักงานของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด โดยจะนำหลักการ 7R มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน ได้แก่ การลดปริมาณของเสีย (Reduce) การนำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) การแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ปฏิเสธผลิตภัณฑ์ที่จะสร้างปัญหากับสิ่งแวดล้อม (Refuse) เลือกใช้สินค้าชนิดเติม หลีกเลี่ยงบรรจุภัณฑ์ที่ทำให้เกิดขยะเพิ่มขึ้น (Refill) เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถส่งคืนผู้ผลิตได้ (Return) และเลือกวิธีซ่อมแซมสินค้าก่อนทิ้ง (Repair) รวมทั้งสนับสนุนการลดการใช้สารเคมีที่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม
 4. บริษัทฯ จะส่งเสริมให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง สินค้า ผลิตภัณฑ์ วัสดุ และอุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และรวมถึงมีการพิจารณาเลือกคู่ค้าที่มีความรับผิดชอบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย
 5. บริษัทฯ ถือว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมอาคารสำนักงานของบริษัทฯ เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน และทุกระดับ ที่จะต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการที่กำหนด และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมอาคารสำนักงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาสู่องค์กรสีเขียวตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ จะให้การสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็น ได้แก่ งบประมาณ บุคลากร และเวลา อย่างเหมาะสม
 6. บริษัทฯ จะส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีในอาคารสำนักงานของบริษัทฯ และส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกที่ดีด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาชีว อนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง รวมทั้งมุ่งมั่นขยายผลไปสู่สาธารณชนโดยรวม
 7. บริษัทฯ จะจัดให้มีการฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ และจัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อรับฟัง ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนจากพนักงาน เพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 8. บริษัทฯ จะจัดให้มีการประกาศนโยบายและรายงานการปฏิบัติงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอาคารสำนักงานให้พนักงาน และให้สาธารณชนรับรู้ตามโอกาสอันสมควร

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอาคารสำนักงาน เพื่อดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอาคารสำนักงาน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามกฎหมายเกี่ยวกับอาคารควบคุม กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม กฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กฏหมายและข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะทำงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอาคารสำนักงาน ที่ได้รับการแต่งตั้งประกอบด้วย
ผู้อำนวยการบริหารสำนักงาน เป็นประธานคณะทำงาน และคณะทำงานประกอบด้วย ผู้แทนสายงานพัฒนาธุรกิจ ผู้แทนสายงานบริหารสินทรัพย์ ผู้แทนสายงานการเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ผู้จัดการส่วนส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้จัดการส่วนอาวุโส ส่วนจัดการอาคารและบริเวณ พนักงานส่วนส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะทำงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอาคารสำนักงาน มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
 1. ดำเนินการ ควบคุม และติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของอาคารสำนักงานให้เป็นไปตามนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมอาคารสำนักงานของบริษัทฯ กฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
 2. พิจารณาประเมินปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทั้งด้านน้ำ อากาศ แสง เสียง และขยะ ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรและพลังงาน รวมทั้งกิจกรรมการใช้อาคารสำนักงานของบริษัทฯ เพื่อนำไปจัดทำแผนงานและมาตรการการจัดการสิ่งแวดล้อมและนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงเพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินการลดผลกระทบต่อไป รวมทั้งดำเนินการตามแผนงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
 3. ประสานงานกับคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน เพื่อควบคุมการใช้ทรัพยากรและพลังงานของอาคารสำนักงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด
 4. จัดให้มีการฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารแก่พนักงานและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการใช้อาคารสำนักงาน และสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง รวมทั้งการขยายผลไปสู่สาธารณชนโดยรวม
 5. จัดให้มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนจากพนักงาน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการจัดการสิ่งแวดล้อมอาคารสำนักงาน และเพื่อนำข้อมูลไปพิจารณาปรับปรุงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอาคารสำนักงานอย่างต่อเนื่อง
 6. เสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดหรือทบทวนนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมอาคารสำนักงาน มาตรการและแผนงานที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ พิจารณา เป็นประจำทุกปี
 7. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอาคารสำนักงาน เสนอผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลแก่พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นประจำทุกปี
 8. ดำเนินงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน 2562
กรรมการผู้จัดการใหญ่


ย้อนกลับ