EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right
คำสั่งบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ที่ ค. 31/2562
เรื่อง เงินบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบบริษัท ว่าด้วย การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น พ.ศ.2562 อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ 2 ข้อ 13.4 แห่งระเบียบบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ว่าด้วย การบัญชี การเงิน และการงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหมวดที่ 1 ข้อ 5 แห่งระเบียบบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ว่าด้วย การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น พ.ศ. 2562 กรรมการผู้จัดการใหญ่ออกคำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้

 1. ในคําสั่งนี้
  • “บริษัท” หมายความว่า บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด
  • “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท
  • “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการ
  • “กรรมการผู้จัดการใหญ่” หมายความว่า กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท
  • “เงินบริจาคเพื่อการกุศล” หมายความว่า เงินหรือทรัพย์สินที่บริษัทบริจาคเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยมิได้เป็นไปเพื่อคาดหวังผลประโยชน์ ที่อาจพิจารณาได้ว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ เงินบริจาคเพื่อการกุศลตามคำสั่งนี้ ไม่รวมถึงเงินบริจาคสำหรับโครงการมวลชนสัมพันธ์ที่มีการจัดทำเป็นแผนงานไว้แล้ว
  • “เงินสนับสนุน” หมายความว่า เงินหรือทรัพย์สินของบริษัทที่บริษัทสนับสนุนให้วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลสำเร็จ ตลอดจนเพื่อธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดี และชื่อเสียงของบริษัท โดยมิได้เป็นไปเพื่อคาดหวังผลประโยชน์ ที่อาจพิจารณาได้ว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปชั่น
 2. การพิจารณาความเหมาะสมของเงินบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน ต้องเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าการให้เงินเป็นไปอย่างโปร่งใสโดยไม่ได้เป็นไปเพื่อคาดหวังผลประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดเป็นการตอบแทนที่อาจพิจารณาได้ว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปชั่น ดังนี้
  • การบริจาคเพื่อการกุศล จะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท โดยต้องก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของบริษัทที่มีต่อสังคมโดยรวม โดยมิได้เป็นไปเพื่อคาดหวังผลประโยชน์ ที่อาจพิจารณาได้ว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปชั่น
  • การบริจาคเพื่อการกุศล จะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท ให้บริษัทเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากชุมชนโดยรอบพื้นที่ที่บริษัทดำเนินกิจการ
  • การบริจาคเพื่อการกุศล จะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท และให้เกิดความไว้วางใจและความเชื่อถือต่อบริษัทในระยะยาว
  • การให้เงินสนับสนุน จะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลสำเร็จ ตลอดจน เพื่อธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดี และชื่อเสียงของบริษัท โดยมิได้เป็นไปเพื่อคาดหวังผลประโยชน์ ที่อาจพิจารณาได้ว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปชั่น
  • การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน ต้องกระทำในนามบริษัทเท่านั้น
  • การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุนต้องพิสูจน์ได้ว่ามีกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ที่ระบุจริงและสามารถตรวจสอบการให้เงินบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนนั้นได้
 3. การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
  • หน่วยงานที่มีความประสงค์ที่จะบริจาคเพื่อการกุศลหรือให้เงินสนับสนุน ให้แจ้งความประสงค์โดยผ่านผู้บังคับบัญชาระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ก่อนส่งให้ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร เพื่อเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติต่อไป
   ผู้บังคับบัญชาต้องสอบทานการขออนุมัติ เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์ของการบริจาคและการสนับสนุนเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทกำหนด
  • การขออนุมัติเงินบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน ให้เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ ดังนี้
   - วงเงินการบริจาคไม่เกินครั้งละ 300,000 บาท ให้เสนอขออนุมัติจากกรรมการผู้จัดการใหญ่
   - วงเงินการบริจาคเกินกว่าครั้งละ 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ให้เสนอขออนุมัติจากประธานกรรมการ
   - วงเงินการบริจาคเกินกว่าครั้งละ 500,000 บาท ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการ
   การบริจาคเพื่อการกุศลและการสนับสนุน ต้องไม่เกินงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการไว้
  • ให้หน่วยงานที่มีความประสงค์ที่จะบริจาคเพื่อการกุศลหรือให้เงินสนับสนุนนำหลักฐานการบริจาคหรือการให้เงินสนับสนุน เช่น หนังสือขอบคุณจากหน่วยงานรับการบริจาคหรือรับเงินสนับสนุน รูปถ่ายการบริจาคหรือการให้เงินสนับสนุน เป็นต้น ส่งให้ส่วนตรวจจ่ายและบัญชีแยกประเภท เพื่อเป็นหลักฐานการบริจาคเพื่อการกุศลหรือการให้เงินสนับสนุน หลังจากดำเนินการบริจาคหรือการสนับสนุนแล้ว
 4. ให้ส่วนตรวจจ่ายและบัญชีแยกประเภท สอบทานหลักฐานการบริจาคเพื่อการกุศลหรือการให้เงินสนับสนุน และจัดเก็บข้อมูลเข้าแฟ้มเอกสาร หากหลักฐานไม่เพียงพอให้แจ้งหน่วยงานที่มีความประสงค์ที่จะบริจาคหรือให้เงินสนับสนุน เพื่อขอข้อมูลหรือคำอธิบายเพิ่มเติม
 5. กรณีที่พิสูจน์ได้ว่าการบริจาคเพื่อการกุศลหรือให้เงินสนับสนุนนั้น ไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของบริษัทหรือใช้เป็นข้ออ้างหรือเส้นทางสำหรับการคอร์รัปชั่น ถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
 6. ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทานกระบวนการบริจาคเพื่อการกุศลและการสนับสนุนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการบริจาคเพื่อการกุศลและการสนับสนุนมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการควบคุมภายในที่เหมาะสม
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 17 เมษายน 2562
กรรมการผู้จัดการใหญ่


ย้อนกลับ