EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งเหตุวิกฤติต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง และยังปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือและธำรงความยั่งยืนทางธุรกิจ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ดังนี้

 1. บริษัทฯ จะจัดให้มีการพัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) ตามกรอบมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ด้วยการจัดวางระบบการบริหารจัดการแบบองค์รวม ที่ประกอบด้วย แผนการจัดการภาวะวิกฤติ แผนการสื่อสารภาวะวิกฤติ และแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ รวมถึงทุกหน่วยงานภายในองค์กรเชื่อมโยงกัน
 2. บริษัทฯ จะจัดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยง (Risk Management Working Group) โดยให้ฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงาน มีหน้าที่ในการกำกับดูแลระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจองค์กรในภาพรวม พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นระยะๆ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ
 3. ให้ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์ ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Manager: BC Manager) ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางการติดต่อขององค์กร ในการประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก กับคณะกรรมการจัดการภาวะวิกฤติ (Crisis Management Team: CMT) เพื่อดำเนินกิจกรรมของการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจทั้งในภาวะปกติ และในภาวะวิกฤติหรือภาวะวิบัติ จนกระทั่งเหตุการณ์กลับสู่สภาวะปกติ
 4. บริษัทฯ จะส่งเสริมให้ผู้จัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BC Manager) เป็นผู้กำหนด ผู้ประสานงานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจขององค์กร (Business Continuity Coordinator: BC Coordinator) เพื่อทำหน้าที่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้จัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ
 5. ให้ฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงานมีหน้าที่บริหารจัดการแผนการจัดการภาวะวิกฤติ (Crisis Management Plan: CMP) โดยดำเนินการจัดทำ นำไปปฏิบัติ ทดสอบ และปรับปรุงแก้ไขให้ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน โดยให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่ มีนัยสำคัญ และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานทางธุรกิจที่สำคัญ (Critical Business Function: CBF) ทำการประเมิน ทบทวนความเสี่ยง (Risk Assessment) และการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) เป็นประจำทุกปี
 6. ให้ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ มีหน้าที่บริหารจัดการแผนการสื่อสารภาวะวิกฤติ (Crisis Communication Plan: CCP) โดยดำเนินการจัดทำ นำไปปฏิบัติ ทดสอบ และปรับปรุงแก้ไขให้ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และพร้อมใช้งานในกรณีเกิดภาวะวิกฤติ โดยให้มีการทบทวนอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ
 7. ให้ทุกหน่วยธุรกิจ (Business Unit) มีหน้าที่จัดทำ นำไปปฏิบัติ ทดสอบ และปรับปรุงแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) ของหน่วยงาน และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และพร้อมใช้งานในกรณีเกิดภาวะวิกฤติ โดยให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่กำหนดไว้สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนทำหน้าที่ในการควบคุม และเก็บรักษาแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจของหน่วยงานด้วย
 8. ให้หน่วยงานที่ปฏิบัติงานทางธุรกิจที่สำคัญจัดให้มีบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรงเข้าร่วมดำเนินการประเมิน และทบทวนความเสี่ยง และวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ เพื่อนำมาจัดเตรียมกลยุทธ์การกอบกู้ (Recovery Strategy) จัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจของหน่วยงานต่อไป
 9. ให้ฝ่ายบริหารสำนักงาน มีหน้าที่สนับสนุน ประสานงาน และเชื่อมโยงระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจกับแผนระงับเหตุฉุกเฉิน (Emergency Response Plan) และแผน Disaster Recovery Plan (DRP) รวมทั้งศูนย์สั่งการ (Command Center) และศูนย์ปฏิบัติงานสำรอง (Alternate Site)
 10. ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่สร้างความตระหนักรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
 11. ให้ผู้บริหารระดับสูงสื่อสารนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆรับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมทั้งกำกับดูแลให้กระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของแต่ละสายงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรสามารถปฏิบัติตนได้อย่างมีประสิทธิผล
 12. ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนลูกจ้างทุกคน ตระหนักถึงการมีส่วนร่วม สนับสนุน และปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุ ประสงค์ของการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจขององค์กร