EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right
ประกาศคณะกรรมการบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ที่ 6/2562
เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างทัศนคติที่ดีและการยอมรับจากสังคม ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในพื้นที่ที่บริษัทฯ เข้าไปประกอบกิจการ บนพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข รวมทั้งการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

  1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และให้ความสำคัญในการสื่อสาร เพื่อการอยู่ร่วมกับชุมชนในลักษณะ “เพื่อนบ้านที่ดี”
  2. สนับสนุนการพัฒนาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน
  3. ส่งเสริมการอนุรักษ์และการฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
  4. ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพของสังคม
  5. สนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติและชีวิต
จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน 2562
ประธานกรรมการ
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


ย้อนกลับ