EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right
ประกาศบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ที่ 14/2563
เรื่อง นโยบายการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร

ด้วยความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ ความยั่งยืนขององค์กร อันก่อให้เกิดคุณค่าร่วมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการผู้จัดการใหญ่จึงได้กำหนดนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร เพื่อถือเป็นแนวทางดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศไว้ ดังนี้

1. ปรัชญา

บริษัทฯ ยึดมั่นการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งการตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ทางธุรกิจจะคำนึงถึงประเด็นด้านเศรษฐกิจ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และสังคม เป็นสำคัญ ทุกกิจกรรมของบริษัทฯ จะต้องดำเนินการบนหลักการของความยั่งยืนและมุ่งผลลัพธ์ที่ยั่งยืน เพื่อสร้างคุณค่าร่วมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย และดำรงการยอมรับและความเชื่อถือของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

2. นโยบาย

2.1 กลยุทธ์ความยั่งยืน

 1. กำหนดให้มีกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรที่ครอบคลุมการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงองค์กร โครงการ และความเสี่ยงใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
 2. กำหนดให้มีการประเมินและตอบสนองประเด็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อความยั่งยืนของบริษัทฯ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล และให้พิจารณาเป็นประเด็นสำคัญในการวางแผนธุรกิจ การตัดสินใจทางธุรกิจ และกระบวนการดำเนินงาน เพื่อรักษาความมั่นคงและยั่งยืนขององค์กร

2.2 ธรรมาภิบาล

 1. ยึดถือหลักคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจและปฏิบัติงาน พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีการและมาตรฐานที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้ และที่สากลยึดถือปฏิบัติ
 2. ยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางและวิธีปฏิบัติที่กำหนดไว้จรรยาบรรณบริษัทฯ รวมทั้งนโยบาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่งของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การกํากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ นโยบายบัญชีและการเงิน นโยบายเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น พนักงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน การใช้งานระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

2.3 เศรษฐกิจ

 1. แสวงหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานในทุกกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกำหนดเป้าหมาย วิธีการวัดผล การติดตาม และการประเมินความยั่งยืนของกิจกรรม
 2. พัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมองค์กร และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้เป็นกลยุทธ์ธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความเติบโตขององค์กรในระยะยาว ตลอดจนประโยชน์ร่วมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พันธมิตร คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่ธุรกิจดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2.4 ความปลอดภัย

 1. กระตุ้นจิตสำนึกและปลูกฝังวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย การปกป้องดูแลสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
 2. ตั้งเป้าหมายอุบัติเหตุจากการทำงานเป็น “ศูนย์” โดยต้องพัฒนา ปรับปรุง ยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยให้เหนือกว่าที่เกณฑ์กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งห้ามดำเนินการใดที่ปราศจากมาตรการควบคุมความปลอดภัย รวมทั้งไม่มีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย และการอบรมด้านความปลอดภัยที่รองรับอย่างเหมาะสมและเพียงพอ

2.5 สิทธิมนุษยชน

 1. ปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างโดยไม่เลือกปฏิบัติ ให้โอกาสอย่างเท่าเทียม มอบหมายงานให้เพียงพอตามความสามารถ และผลตอบแทนที่เหมาะสม ห้ามการจ้างแรงงานที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และแรงงานผิดกฎหมาย โดยครอบคลุมถึงพนักงานและลูกจ้างของคู่ค้า และ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย
 2. ดูแลและคุ้มครองความปลอดภัยแก่พนักงาน ลูกจ้าง และทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยไม่ให้กระทบกับสิทธิและความปลอดภัยของผู้อื่น รวมทั้งปกป้องสิทธิส่วนบุคคล การเก็บรักษาข้อมูลความลับ การเปิดเผยข้อมูล และการใช้ประโยชน์ข้อมูลส่วนบุคคล
 3. เคารพสิทธิ ให้เกียรติ และปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ และคู่ค้า ด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

2.6 สังคมและชุมชน

 1. ลงทุนพัฒนาศักยภาพความสามารถของพนักงานด้วยการสนับสนุนการอบรมให้ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นต่าง ๆ พร้อมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และทำงานได้เต็มศักยภาพและขีดความสามารถ
 2. ตอบสนองต่อความต้องการ และสร้างความพึงพอใจของลูกค้า ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพของสินค้าและบริการตามสัญญาอย่างครบถ้วน
 3. เสริมสร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ด้วยการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารืออย่างโปร่งใสและสร้างสรรค์ ปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียม และเคารพในความแตกต่าง ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน
 4. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ สมาคมอุตสาหกรรม พันธมิตรธุรกิจ ภาคประชาสังคม และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนา และ/หรือ ประยุกต์ใช้มาตรฐานและวิธีปฏิบัติด้านความยั่งยืนที่ดีของอุตสาหกรรม และ/หรือภาคส่วนต่างๆ

2.7 สิ่งแวดล้อมและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 1. ดำเนินการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพตามเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งลงทุน พัฒนา และปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแสวงหามาตรการและวิธีการใหม่ ๆ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการจัดการและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น
 2. คิดค้นและแสวงหาแนวทางและวิธีการลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ตลอดจนลดการปล่อยมลสาร ของเสีย และก๊าซเรือนกระจก เพื่อป้องกัน ควบคุม และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมให้น้อยที่สุด
 3. กำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการผลิตไฟฟ้าและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กำหนดวิธีการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อการผลิตและธุรกิจ แสวงหามาตรการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ และวิธีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

2.8 การเปิดเผยข้อมูล

 1. เปิดเผยนโยบายการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและผลการดำเนินงานในทุกมิติ ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานที่สากลยอมรับอย่างเพียงพอ โปร่งใส และในเวลาที่เหมาะสม เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
 2. เปิดเผยนโยบายฉบับนี้แก่พนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบและถือปฏิบัติในการปฏิบัติงาน และดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ

2.9 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร

 1. สร้างความตระหนักและปลูกฝังจิตสํานึกที่ดีให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน โดยจัดให้มีการสื่อสารอย่างทั่วถึง และการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในการปฏิบัติงานและการดําเนินธุรกิจ เป็นประจําทุกปี
 2. สร้างความตระหนักและปลูกฝังจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน โดยการสื่อสารอย่างทั่วถึง และการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่มีนัยสําคัญต่อความยั่งยืนขององค์กร เป็นประจําทุกปี

2.10 การปฏิบัติตามนโยบาย

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ทุกระดับและทุกคน มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริมและปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนองค์กรฉบับนี้ จนเป็นวัฒนธรรม ดําเนินงานที่คํานึงถึงประโยชน์ที่สมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563
กรรมการผู้จัดการใหญ่


ย้อนกลับ