EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงาน ในฐานะทรัพยากรที่มีคุณค่าขององค์กร และเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันให้การดำเนินงานบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมาย โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะบริหาร พัฒนา และธำรงรักษาพนักงาน เพื่อให้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานและความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทฯ ผ่านการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับพนักงาน ดังนี้

  1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน จัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี มีอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน โดยคำนึงถึงมาตรฐานสากล
  2. พัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เตรียมความพร้อมที่จะรองรับการเจริญเติบโตของทางบริษัทฯ
  3. สนับสนุนให้พนักงานเติบโตในหน้าที่การงานตามความรู้ความสามารถ
  4. บริหารจัดการระบบค่าตอบแทน รวมทั้งสวัสดิการต่างๆ อย่างเหมาะสม และเป็นธรรม
  5. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร
ย้อนกลับ