EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

ปัจจุบันความต้องการใช้พลังงานของประเทศ ซึ่งหมายรวมถึงพลังงานไฟฟ้าได้เพิ่มสูงขึ้นเป็นลำดับเนื่องจากมีจำนวนประชากรมากขึ้นและการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณสำรองพลังงานที่มีอยู่ลดลง ขณะเดียวกันปัญหาภาวะโลกร้อนได้ทวีความรุนแรงขึ้นส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก นำมาซึ่งภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้นทุกขณะ หลายภาคส่วนได้ร่วมกันแสวงหามาตรการและวิธีดำเนินการ เพื่อบรรเทาผลกระทบอย่างจริงจัง

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนชั้นนำของไทย มีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มของกิจการบนพื้นฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยนับตั้งแต่เริ่มกิจการจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนในธุรกิจหลัก ควบคู่ไปกับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามเจตนารมณ์ที่จะมีส่วนร่วมบรรเทาปัญหาดังกล่าว จึงได้พิจารณาส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการอนุรักษ์พลังงานทั้งภายในอาคารสำนักงานและโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งผลกระทบด้านบวกทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านพลังงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน ดังนี้

 1. บริษัทฯ จะดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้การอนุรักษ์และการจัดการพลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 2. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานอย่างจริงจัง และจะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินงาน เทคโนโลยีการผลิต และแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สากลยอมรับ
 3. บริษัทฯ จะกำหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี และสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
 4. บริษัทฯ จะกำหนดให้มีการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน รวมทั้งการทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน อย่างน้อยปีละครั้งตามช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติสอดคล้องและครบถ้วนตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
 5. บริษัทฯ ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับที่จะต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ติดตามตรวจสอบ และรายงานต่อคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
 6. บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินงานอนุรักษ์และจัดการพลังงานมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงบุคลากร งบประมาณ เวลาในการทำงาน รวมทั้งการฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแก่พนักงาน และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานในการเสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานอนุรักษ์และจัดการพลังงานของบริษัทฯ
 7. ผู้บริหารและคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานจะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานด้านพลังงานเป็นประจำทุกปี
 8. บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการจัดการพลังงานของบริษัทฯ เสนอต่อผู้บริหาร และเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นประจำทุกปี
 9. บริษัทฯ จะส่งเสริมและผลักดันให้บริษัทย่อยที่บริษัทฯ มีอำนาจควบคุมปฏิบัติตามนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและแนวปฏิบัติที่ดีในการอนุรักษ์และจัดการพลังงาน

คณะทำงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน เพื่อให้การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และจัดการพลังงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดการพลังงานในอาคารควบคุม และนโยบายการอนุรักษ์พลังงานของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 

คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานที่ได้รับการแต่งตั้งประกอบด้วย
ผู้อำนวยการบริหารสำนักงาน เป็นประธานคณะทำงาน โดยคณะทำงานประกอบด้วยผู้แทนสายงานพัฒนาธุรกิจ ผู้แทนสายงานบริหารสินทรัพย์ ผู้แทนสายงานการเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ผู้จัดการส่วนอาวุโส ส่วนจัดการอาคารและบริเวณ และผู้จัดการ ส่วนจัดการอาคารและบริเวณ
คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
 1. ดำเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและวิธีจัดการพลังงานของบริษัทฯ
 2. ประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติตามนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานของบริษัทฯ
 3. เสนอผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณากำหนดเป้าหมาย แผนอนุรักษ์พลังงาน วิธีการจัดการพลังงาน แผนการฝึกอบรม และกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานให้เกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้พลังงาน
 4. ดำเนินการตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน จัดการฝึกอบรมหรือกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจอันจะนำไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายได้อย่างครบถ้วน
 5. ควบคุมดูแลให้มีการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งควบคุม ตรวจ ติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน รวมถึงการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานอย่างน้อยปีละครั้งตามช่วงเวลาที่เหมาะสม
 6. ดำเนินการสื่อสารให้พนักงานรับทราบอย่างทั่วถึง เกี่ยวกับเป้าหมาย แผนอนุรักษ์พลังงาน วิธีการจัดการพลังงาน ผลการดำเนินงานการอนุรักษ์และจัดการพลังงาน ผลการประชุม และผลการทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน
 7. เสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดหรือทบทวนนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน และวิธีการจัดการพลังงาน ให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ พิจารณา เป็นประจำทุกปี
 8. ส่งเสริมและผลักดันให้บริษัทย่อยที่บริษัทฯ มีอำนาจควบคุมปฏิบัติตามนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและแนวปฏิบัติที่ดีในการอนุรักษ์และจัดการพลังงาน
 9. จัดทำรายงานการจัดการพลังงาน และรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของบริษัทฯ เสนอผู้บริหารระดับสูง และนำส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสียเป็นประจำทุกปี
 10. ดำเนินงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ย้อนกลับ