EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

ด้วย บริษัท ราช กรุ๊ป (มหาชน) (บริษัทฯ) ยึดมั่นการดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม และต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยได้กําหนดหลักปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณบริษัท ระเบียบ ปฏิบัติ และคําสั่งต่างๆ รวมถึงแนวปฏิบัติการให้และรับของขวัญของที่ระลึก ซึ่งได้ประกาศให้ทราบและบังคับ ใช้อย่างเป็นทางการแล้ว

ในวาระเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ที่กําลังจะมาถึง บริษัทฯ มีนโยบายงดการรับของขวัญและของกํานัลทุกประเภท เพื่อสร้างบรรทัดฐานด้านจริยธรรมการปฏิบัติงานและธรรมาภิบาลภายในองค์กร อันจะนํามาซึ่งความเชื่อถือและเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงขอความร่วมมือผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

  1. ขอความร่วมมือผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ ทุกแห่งงดการรับของขวัญและของกํานัลในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2564 จากบุคคล และหน่วยงานภายนอก
  2. ขอความร่วมมือทุกท่านแจ้งนโยบายการงดรับของขวัญ ของกํานัลของบริษัทฯ ให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ท่านเกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายบริษัทฯ
  3. การให้ของขวัญจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในคําสั่งบริษัทที่ ค. 32/2562 เรื่อง การให้และรับของขวัญและของที่ระลึก และให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และ/หรือแนวปฏิบัติของหน่วยงานผู้รับที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัดด้วย
  4. กรณีที่ได้รับของขวัญ ของกํานัล ทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม ขอความร่วมมือท่านนําของขวัญ ของกํานัลที่ได้รับส่งคืนแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่มอบให้
  5. กรณีที่ได้รับของขวัญ/ของกํานัลและไม่สะดวกนําส่งคืน ขอให้จัดทําแบบรายงานการรับ ของขวัญ ของกํานัล และนําส่งของขวัญ ของกํานัลที่ได้รับที่ส่วนประชาสัมพันธ์ และให้ส่วนประชาสัมพันธ์ จัดทํารายงานการรับและให้ของขวัญและของที่ระลึกตามทําสั่งบริษัทฯ ที่ ค. 32/2562 เรื่อง การให้และรับของขวัญและของที่ระลึก และพิจารณาดําเนินการจัดการของขวัญ ของกํานัลที่รวบรวมไว้ตามความเหมาะสม เช่น บริจาคเพื่อการกุศลหรือสาธารณประโยชน์ หรือดําเนินการอื่นใดตามสมควรต่อไป
  6. การรับและให้ของขวัญ ของกํานัล ให้ปฏิบัติตามแนวทางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19