EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right
คําสั่งบริษัท ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
ที่ ค. 32/2562
เรื่อง การให้และรับของขวัญและของที่ระลึก

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นของกลุ่มบริษัท อาศัยอํานาจตามความในข้อ 5 หมวดที่ 1 แห่งระเบียบบริษัท ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ว่าด้วย การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น พ.ศ. 2562 กรรมการผู้จัดการใหญ่ ออกคําสั่งไว้ ดังต่อไปนี้

 1. ในคําสั่งนี้
  • “บริษัท” หมายความว่า บริษัท ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
  • “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท
  • “กรรมการผู้จัดการใหญ่” หมายความว่า กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท
  • “ของขวัญหรือของที่ระลึก” หมายความว่า สิ่งที่มีค่าใด ๆ ที่บริษัทให้หรือรับจากพันธมิตรทางธุรกิจหรือบุคคลภายนอก เพื่อสร้างไมตรีจิตหรือความสัมพันธ์ ในมูลค่าที่เหมาะสมและเป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละท้องถิ่น และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 2. การพิจารณาความเหมาะสมของการให้และรับของขวัญและของที่ระลึก ต้องเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าการให้และรับของขวัญเป็นไปอย่างโปร่งใสโดยไม่ได้เป็นไปเพื่อคาดหวังผลประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดเป็นการตอบแทนที่อาจพิจารณาได้ว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปชั่น ดังนี้
  • การให้และรับของขวัญและของที่ระลึกสามารถกระทําได้ตามขนบธรรมเนียมประเพณี ในแต่ละท้องถิ่น แต่ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่เหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน และการตัดสินใจทางธุรกิจของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลภายนอก และโดยที่ผู้ปฏิบัติงานของบริษัทไม่ได้เรียกร้องหรือร้องขอ ทั้งกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือภาคเอกชน
  • การให้และรับของขวัญและของที่ระลึกต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส โดยไม่ได้เป็นไปเพื่อคาดหวังผลประโยชน์หรือสิ่งอื่นใดเป็นการตอบแทน
  • การให้และรับของขวัญและของที่ระลึกต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึง นโยบาย ระเบียบ และคําสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัท
  • การให้ของขวัญและของที่ระลึกต้องกระทําในนามบริษัทเท่านั้น
  • การรับหรือให้ของขวัญและของที่ระลึกต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล โดยมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท
 3. ตัวอย่างของขวัญและของที่ระลึก ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานของบริษัทให้และรับได้และรับไม่ได้ มีดังนี้
  • ตัวอย่างของขวัญและของที่ระลึกที่ให้และรับได้
   - สิ่งของโปรโมชั่น หรือสิ่งของสนับสนุนการขายทั่วไปในมูลค่าเล็กน้อย เช่น ปากกา สมุด ปฏิทิน แก้ว ที่มีตราของหน่วยงาน เป็นต้น
   - ของขวัญ หรือกระเช้าตามช่วงเทศกาลต่างๆ
  • ตัวอย่างของขวัญและของที่ระลึกที่ให้และรับไม่ได้
   - เงินสด
   - สิ่งเทียบเท่าเงินสด เช่น บัตรกํานัล หุ้น พันธบัตร ทองคํา อัญมณี อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น
 4. ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการให้ของขวัญและของที่ระลึก ดังนี้
  • ให้หน่วยงานที่มีความประสงค์ที่จะให้ของขวัญและของที่ระลึกจัดทําเอกสารขออนุมัติการให้ของขวัญและของที่ระลึก เสนอต่อผู้บังคับบัญชาระดับผู้อํานวยการฝ่ายขึ้นไปเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ของขวัญและของที่ระลึกต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท กรณีจําเป็นต้องให้ของขวัญและของที่ระลึกที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท ให้เสนอต่อผู้บังคับบัญชาสูงสุดในสายงานเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ต้องไม่เกินงบประมาณประจําปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยผู้มีอํานาจอนุมัติต้องสอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์ของการให้ของขวัญและของที่ระลึกเป็นไปตามแนวทาง และวิธีปฏิบัติที่กําหนดไว้
  • หลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจแล้ว ให้หน่วยงานที่มีความประสงค์ที่จะให้ของขวัญและของที่ระลึกนําส่งเอกสารการอนุมัติให้ส่วนประชาสัมพันธ์เพื่อดําเนินการจัดเตรียมของขวัญและของที่ระลึกให้แก่หน่วยงานต่อไป
  • ให้ส่วนประชาสัมพันธ์บันทึกข้อมูลการให้ของขวัญและของที่ระลึกในทะเบียนการให้ของขวัญและของที่ระลึก เพื่อเป็นการควบคุม และติดตามการให้ของขวัญและของที่ระลึกของบริษัทแก่พันธมิตรทางธุรกิจและบุคคลภายนอก
  • ให้ส่วนประชาสัมพันธ์จัดทํารายงานสรุปการให้ของขวัญและของที่ระลึกเสนอกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกไตรมาส
  • ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทานกระบวนการให้ของขวัญและของที่ระลึกเป็นประจําทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการให้ของขวัญและของที่ระลึกมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการควบคุมภายในที่เหมาะสม
 5. การรับของขวัญหรือของที่ระลึกต้องปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
  • หน่วยงานที่ได้รับของขวัญและของที่ระลึกจัดทําเอกสารการรับของขวัญและของที่ระลึก โดยนําเสนอต่อผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสายงานเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ผู้มีอํานาจอนุมัติสามารถแจ้งให้หน่วยงานที่ได้รับของขวัญและของที่ระลึกส่งคืนของขวัญและของที่ระลึกแก่หน่วยงานผู้ให้ได้ หากพิจารณาเห็นว่าการรับของขวัญและของที่ระลึกนั้นไม่เหมาะสม
  • หลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจแล้ว ให้หน่วยงานที่ได้รับของขวัญและของที่ระลึกนําส่งเอกสารการอนุมัติให้ส่วนประชาสัมพันธ์เพื่อบันทึกข้อมูลการรับของขวัญและของที่ระลึกในทะเบียนการรับของขวัญและของที่ระลึก เพื่อเป็นการควบคุม และติดตามการรับของขวัญและของที่ระลึกของบริษัทจากพันธมิตรทางธุรกิจและบุคคลภายนอก
  • ให้ส่วนประชาสัมพันธ์จัดทํารายงานสรุปการรับของขวัญและของที่ระลึกเสนอกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกปี
 6. ผู้ปฏิบัติงานที่ให้หรือรับของขวัญและของที่ระลึกไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของบริษัทหรือใช้เป็นข้ออ้างหรือเส้นทางสําหรับการคอร์รัปชั่น ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 17 เมษายน 2562
กรรมการผู้จัดการใหญ่


ย้อนกลับ