EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเสนอให้บริษัทจดทะเบียนปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยปรับใช้ให้เหมาะกับสภาพการณ์ของแต่ละบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดนโยบายเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น ดังนี้

  1. ผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม
  2. ผู้ถือหุ้นจะรับข้อมูล ข่าวสาร ของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลาในการติดตามการดำเนินงาน
  3. ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้สิทธิอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมตัดสินใจในประเด็นที่สำคัญของบริษัท รวมทั้งตรวจสอบการดำเนินงานของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร
  4. จัดให้มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
  5. ไม่ทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิผู้ถือหุ้น
ย้อนกลับ