EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากล ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ตลอดจนยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ อีกทั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ซึ่งมุ่งเน้นให้ธุรกิจมีการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล จึงกำหนดนโยบายการปฏิบัติด้านภาษี ดังนี้

 1. การวางแผนและแนวทางปฏิบัติด้านภาษีอากร
  1. จัดให้มีการบริหารจัดการ การวางแผนด้านภาษีอากร และการเสียภาษีอากรตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด เพื่อรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนมีการปฏิบัติทางด้านภาษีที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เหมาะสม ถูกต้องตามกฎหมายในแต่ละประเทศที่กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการและเข้าลงทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นสูงสุด
  2. จัดให้มีการนำส่งภาษี หรือขอคืนภาษีอย่างถูกต้อง ภายในกำหนดเวลา
  3. จัดให้มีการวางแผน ศึกษา วิเคราะห์ ผลกระทบทางภาษี สำหรับโครงการลงทุนต่างๆของกลุ่มบริษัทให้เหมาะสมก่อนการเข้าลงทุน โดยให้สอดคล้องกับโครงสร้างการลงทุนและนโยบายการลงทุน โดยใช้สิทธิประโยชน์และโครงสร้างภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  4. การทำธุรกรรมระหว่างกลุ่มบริษัทฯ ต้องเป็นไปตามหลักการ Arm’s Length เยี่ยงบุคคลที่เป็นอิสระต่อกันพึงกำหนดโดยสุจริต
 2. การประสานงานด้านภาษีอากร
  1. จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านภาษีในการประสานงาน ติดต่อกับหน่วยงานภาษีของรัฐบาล ที่มีความรู้ ทักษะด้านภาษีอากร โดยให้ข้อมูลทางภาษีที่ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงในการดำเนินธุรกิจ
  2. มีการให้ความรู้ คำปรึกษากับหน่วยงานต่างๆ และพนักงานภายในกลุ่มบริษัทฯ เกี่ยวกับภาษีอากร เพื่อให้ปฎิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายภาษีอากร
  3. เปิดเผยนโยบายด้านภาษีให้กับผู้มีส่วนได้เสีย
 3. ที่ปรึกษาด้านภาษีอากร
  1. จัดให้มีที่ปรึกษาด้านภาษีอากรที่มีความเชี่ยวชาญ และให้คำปรึกษาเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และถูกต้องตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด


Back