EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

นโยบาย 5ส.

เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน และเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร โดยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ และมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร จึงกำหนดให้มีกิจกรรม 5 ส. โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนิน ดังนี้

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อปลุกจิตสำนึก และปลูกฝังทัศนคติที่ดี ในความมีระเบียบวินัยของพนักงานทุกระดับ
 2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน และเสริมสร้างความสามัคคีและการทำงานเป็นทีม
 3. เพื่อให้กิจกรรม 5 ส. เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน
 4. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

เป้าหมาย

 1. ทุกพื้นที่ของบริษัท มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม สะดวกต่อการใช้งาน มีความสะอาดถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
 2. พนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม 5 ส. อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และจริงจัง
 3. พนักงานปฏิบัติงานด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจ ภายใต้บรรยากาศการทำงานที่ดี และสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ

คณะกรรมการกิจกรรม 5ส.

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม 5ส เพื่อให้การปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยการดำเนินกิจกรรม 5ส ภายในบริษัท เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะทำงานกิจกรรม 5ส ที่ได้รับการแต่งตั้งประกอบด้วย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร เป็นประธาน คณะทำงาน และคณะทำงานประกอบด้วยตัวแทนจากทุกสายงาน

คณะทำงานกิจกรรม 5ส มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

 1. เสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดหรือทบทวนนโยบาย 5 ส มาตรการ 5 ส อาคารสำนักงาน และคู่มือ 5 ส ให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทพิจารณา เป็นประจำตามความเหมาะสม
 2. ดำเนินกิจกรรม 5 ส โดยสอดคล้องตามนโยบาย 5 ส และมาตรฐาน 5 ส ของบริษัท เพื่อให้ทุกพื้นที่ของบริษัท มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามสะดวกต่อการใช้งาน มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย
 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และดำเนินการสื่อสารเพื่อปลุกจิตสำนึก สร้างความเข้าใจ และปลูกฝังทัศนคติที่ดีในความมีระเบียบวินัยของพนักงานทุกระดับ
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับเพื่อให้การดำเนินกิจกรรม 5 ส ของบริษัท เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และจริงจัง และเพื่อให้กิจกรรม 5 ส เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทำให้เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
 5. ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส เสนอต่อผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดำเนินกิจกรรม 5 ส ให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายและเป้าหมาย
 6. ดำเนินงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ย้อนกลับ