EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

การดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันต้องพร้อมรับมือกับความท้าทาย ทั้งการแข่งขันทางธุรกิจ การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา นอกเหนือจากการวางระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแล้ว บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นกลไกบริหารความไม่แน่นอนให้กลายเป็นโอกาสที่สร้างผลกระทบทางบวก และควบคุมไม่ให้เป็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางไว้ในนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และใช้เป็นเครื่องมือทางการบริหารที่ช่วยเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ สาระสำคัญของนโยบายดังกล่าว มีดังนี้

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

ฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงาน เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร ภายใต้การกำกับดูแลของสายงานบริหารสินทรัพย์ และบริษัทฯ ยังจัดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของทุกสายงาน รวมทั้งมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้ง โดยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงาน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งขึ้นมีบทบาทในการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงและมาตรการการจัดการความเสี่ยงในประเด็นต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ ดังนี้

การบริหารความเสี่ยงระดับโครงการ

สายงานพัฒนาธุรกิจ สายงานพัฒนาโครงการ และสายงานบริหารสินทรัพย์ ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขั้นในโครงการต่างๆ โดยแต่ละสายงานจะรายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบและพิจารณา ตามลำดับ นอกจากนี้ ยังมีการกำกับดูแลผ่านผู้แทนบริษัทฯ ที่มอบหมายไปทำหน้าที่ผู้บริหารและ/หรือกรรมการ รวมทั้งผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อย บริษัทในเครือและบริษัทร่วมทุนด้วย

แนวทางการบริหารความเสี่ยงองค์กร

บริษัทฯ ได้ใช้มาตรฐานของ The Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission-Enterprise Risk Management (COSO-ERM) เป็นกรอบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ที่เชื่อมโยงกันกับแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท โดยสรุปขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

การบริหารความเสี่ยงระดับโครงการ

บริษัทฯ ได้วิเคราะห์ ประเมิน หาแนวทางป้องกันและบริหารจัดการเพื่อลดโอกาสเกิดหรือผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

 1. ปัจจัยความเสี่ยงหลักด้านแผนกลยุทธ์ (Strategic Risk)
  แนวทางในการป้องกันและบริหารจัดการความเสี่ยงและลดผลกระทบ
  • ติดตามการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อแผนกลยุทธ์ (Strategic Risk) ขององค์กร เช่น เป้าหมาย การดำเนินงาน การเงิน หรือสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
  • ประเมินปัจจัยภายใน (Internal Factors) ขององค์กรในการสนับสนุนการดำเนินงาน เช่น แผนการลงทุนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย เป็นต้น
  • กำหนดให้มีการทบทวนแผนกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี
 2. ปัจจัยความเสี่ยงหลักด้านการเงิน (Financial Risk)
  แนวทางในการป้องกันและบริหารจัดการความเสี่ยงและลดผลกระทบ
  • ติดตามผลการดำเนินงานและการประเมินความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการโรงไฟฟ้า ประสิทธิภาพการเดินเครื่องการวางแผนบำรุงรักษาตามมาตรฐานที่กำหนด และความน่าเชื่อถือได้ของเครื่องจักร (Efficiency and Reliability) ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
  • ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับเหมา และสิ่งแวดล้อม ตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • ติดตามและประเมินผลความสามารถในการสร้างรายได้ของโรงไฟฟ้าทั้งในด้านของประสิทธิภาพและความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ
  • ติดตามคุณภาพงานบำรุงรักษาให้เป็นไปตามมาตรฐานตามแผนงานที่กำหนดอย่างใกล้ชิด
  • พัฒนาระบบความปลอดภัยเพื่อป้องกันระบบเครือข่ายของบริษัทฯ ให้เข้มข้นและรัดกุมมากขึ้น เช่น การกำหนดสิทธิในการเข้าถึงอุปกรณ์ต่างๆ, การติดตั้ง Firewall, Web and Mail Filtering, ติดตั้งระบบป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์ (Server/Client) ได้แก่ Server Firewall, Logon Policy, Anti-Virus Program
 3. ปัจจัยความเสี่ยงหลักด้านการดำเนินการ (Operation Risk)
  แนวทางในการป้องกันและบริหารจัดการความเสี่ยงและลดผลกระทบ
  • ติดตามผลการดำเนินงานและการประเมินความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการโรงไฟฟ้า ประสิทธิภาพการเดินเครื่องการวางแผนบำรุงรักษาตามมาตรฐานที่กำหนด และความน่าเชื่อถือได้ของเครื่องจักร (Efficiency and Reliability) ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
  • ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับเหมา และสิ่งแวดล้อม ตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • ติดตามและประเมินผลความสามารถในการสร้างรายได้ของโรงไฟฟ้าทั้งในด้านของประสิทธิภาพและความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ
  • ติดตามคุณภาพงานบำรุงรักษาให้เป็นไปตามมาตรฐานตามแผนงานที่กำหนดอย่างใกล้ชิด
  • พัฒนาระบบความปลอดภัยเพื่อป้องกันระบบเครือข่ายของบริษัทฯ ให้เข้มข้นและรัดกุมมากขึ้น เช่น การกำหนดสิทธิในการเข้าถึงอุปกรณ์ต่างๆ, การติดตั้ง Firewall, Web and Mail Filtering, ติดตั้งระบบป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์ (Server/Client) ได้แก่ Server Firewall, Logon Policy, Anti-Virus Program
 4. ปัจจัยความเสี่ยงหลักความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Corruption Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)
  แนวทางในการป้องกันและบริหารจัดการความเสี่ยงและลดผลกระทบ
  • คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นของกลุ่มบริษัทฯ และระเบียบบริษัทฯว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นไว้เป็นกรอบในการปฏิบัติของพนักงานทุกคน
  • กำหนดให้มีการทดสอบความรู้ความเข้าใจของพนักงานเกี่ยวกับแนวทางการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯโดยให้เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล
  • ออกระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นกลไกการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตที่สอดคล้องกับหลักการการต่อต้านทุจริตของสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่กำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการดำเนินงานในภาพรวม
  • ศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และระเบียบต่างๆ ของประเทศที่เป็นเป้าหมายการลงทุนอย่างลึกซึ้งและรอบด้าน รวมทั้งจัดหาที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อให้คำแนะนำ
  • ศึกษาและสอบทานข้อมูลการลงทุนและความเสี่ยงในแต่ละประเทศจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เชื่อถือได้ พร้อมทั้งจัดหาที่ปรึกษากฎหมายที่มีประสบการณ์ในประเทศนั้นๆ เข้ามาร่วมทำงาน เพื่อให้การปฏิบัติตามกฎหมายถูกต้องและครบถ้วน
  • แสวงหาพันธมิตรที่มีประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจของประเทศนั้นๆ ที่สนใจลงทุน

การบริหารความเสี่ยงใหม่

บริษัทฯ ได้ติดตามสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เพื่อประเมินปัจจัยเสี่ยงใหม่ๆ ที่ยังมีความไม่แน่นอนและอาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อธุรกิจในอนาคต ทั้งนี้ ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเทคโนโลยี ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงใหม่ที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและแสวงหาแนวทางป้องกัน และปรับตัวรองรับความท้าทายใหม่ๆ ที่จะตามมา

 1. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อันเป็นผลจากการใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้นในภาคการผลิต ธุรกิจ และครัวเรือนตามจำนวนประชากรที่มากขึ้น
  ความเป็นไปได้ในการจัดการ/โอกาส
  • วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความเพียงพอของวัตถุดิบ คือ น้ำ และเชื้อเพลิง ตลอดอายุโครงการ
  • ติดตามข้อมูลการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาประกอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการและการเลือกที่ตั้งโครงการ
  • ใช้วิธีการโอนถ่ายความเสี่ยงด้วยการประกันภัยภัยธรรมชาติ เพื่อลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจของบริษัทฯ ทั้งโรงไฟฟ้าที่ดำเนินการแล้วและโครงการใหม่ๆ
  • ปรับสัดส่วนการลงทุนในพลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เพื่อลดผลกระทบด้านวัตถุดิบและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  • ติดตามและศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของประเทศเพื่อประเมินผลกระทบและวางแผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 2. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี อันเป็นผลพวงจากความก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเทคโนโลยีเกี่ยวกับ Big Data ปัญญาประดิษฐ์ Quantum Computing รวมทั้งการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล
  ความเป็นไปได้ในการจัดการ/โอกาส
  • วิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการลงทุนธุรกิจใหม่หรือ New S Curveของบริษัทฯ
  • แสวงหาพันธมิตรที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี เพื่อร่วมลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และลดความเสี่ยงรวมทั้งผลกระทบด้านเศรษฐกิจของบริษัทฯ
  • ติดตามวิวัฒนาการและรูปแบบการโจมตีทางด้านไซเบอร์ที่เกิดขึ้น และประเมินประสิทธิภาพของระบบการป้องกันความปลอดภัยระบบเครือข่ายและระบบข้อมูลของบริษัทฯ รวมทั้งระบบการควบคุมการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้า พร้อมทั้งจัดหาที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเพื่อให้คำแนะนำและร่วมหาแนวทางการป้องกัน
  • ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่อาจจะนำมาซึ่งมาตรการเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลและการป้องกันความเป็นส่วนตัว

การจัดการภาวะวิกฤตและความต่อเนื่องทางธุรกิจ

บริษัทฯ จัดเตรียมความพร้อมของแผนการจัดการภาวะวิกฤต แผนการสื่อสารภาวะวิกฤต และแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยมีการทบทวนและปรับปรุงอยู่เป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งประกาศนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และการบริหารจัดการความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและความไม่แน่นอนที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ในอนาคตทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก

บริษัทฯ จัดเตรียมความพร้อมของแผนการจัดการภาวะวิกฤต แผนการสื่อสารภาวะวิกฤต และแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยมีการทบทวนและปรับปรุงอยู่เป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งประกาศนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และการบริหารจัดการความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและความไม่แน่นอนที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ในอนาคตทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก

นโยบายบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการตรวจสอบ” ทำหน้าที่ในการกำหนดเป้าหมายการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยมี “ฝ่ายตรวจสอบภายใน” เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประยุกต์ใช้มาตรฐานของ The Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission-Enterprise Risk Management (COSO-ERM) ตามกรอบงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ซึ่งสัมพันธ์กับการดำเนินธุรกิจและกระบวนการบริหารงานของบริษัทฯ มาเป็นแนวปฏิบัติในการติดตามตรวจสอบภายในองค์กร 8 ประเด็น ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายในองค์กร การกำหนดวัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน การบ่งชี้เหตุการณ์และปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร และการติดตามผล

ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระ มีผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และเป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ และรายงานต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ในด้านงานบริหารหน่วยงาน ภายใต้คำสั่งบริษัทฯ เรื่อง หน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนงาน และคำสั่งบริษัทฯ เรื่อง การตรวจสอบภายใน สำหรับภารกิจ ขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบรวมถึงสิทธิในการปฏิบัติงานตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในมีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่รับผิดชอบในภาระหน้าที่ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วย

ทั้งนี้ การแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลิกจ้าง รวมไปถึงการพิจารณาความเป็นอิสระของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ