EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กำหนดช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย ในการการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส เมื่อพบเห็นเหตุการณ์ที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รวมถึงการกระทำที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือผิดกฎหมาย หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามข้อสงสัย หรือส่งข้อร้องเรียนไปยังบุคคลดังต่อไปนี้

  • ประธานกรรมการหรือกรรมการบริษัท
  • กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบ
  • กรรมการผู้จัดการใหญ่
  • ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถร้องเรียน และแจ้งเบาะแสผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

1. ช่องทางอีเมล:

  • ประธานกรรมการ หรือกรรมการบริษัท : directors@ratch.co.th
  • กรรมการอิสระ : id@ratch.co.th
  • กรรมการตรวจสอบ : ac@ratch.co.th
  • กรรมการผู้จัดการใหญ่ : ceo@ratch.co.th
  • ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน : internalaudit@ratch.co.th

2. ช่องทางไปรษณีย์:

(จ่าหน้าซองถึงผู้รับเรื่อง) บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
72 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

3. ช่องทางเว็บไซต์บริษัท โดยกรอกแบบฟอร์มการติดต่อด้านล่าง

แบบฟอร์มการติดต่อ

กรุณาระบุข้อมูล

ชื่อ-สกุล*
อีเมล*
หัวข้อ*
ถึง*
รายละเอียด*