EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน

จากการดำเนินงานโครงการ "คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน" ได้มอบหมายให้คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ามาร่วมประเมินผลตรวจวัดทางวิชาการโดยใช้หลักวิชาการ ตั้งแต่ปี 2553 ด้วยการวัดค่าระดับความสำเร็จของการจัดการป่าชุมชน เพื่อติดตามความสำเร็จและความก้าวหน้าของการจัดการป่าชุมชน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผลการประเมิน ซึ่งเปรียบเทียบป่าชุมชนที่ได้รับและป่าชุมชนที่ไม่ได้รับการประกาศเกียรติคุณและรางวัลจากบริษัทฯ

ผลสำเร็จที่วัดได้ คือ ป่าชุมชนที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณและรางวัลจากบริษัทฯ มีระดับคะแนนของกระบวนจัดการป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วมสูงกว่าป่าชุมชนที่ไม่ได้รับการประกาศเกียรติคุณและรางวัล  ในส่วนของกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ พบว่าก็มีระเบียบแบบแผนในการจัดการป่ามากกว่า รวมไปถึง มีการประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชุมชนสูงกว่า และในเรื่องของการมีความอุดมสมบูรณ์ของป่า พบว่าที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณและรางวัล เห็นได้อย่างชัดเจนในด้านของอัตราการเจริญเติบโตของหมู่ไม้ในป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ ปริมาณการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และปริมาณของป่าที่ชุมชนเก็บหามาใช้ประโยชน์ได้ โดยคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 3.95 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ ความอุดมสมบูรณ์ของป่าชุมชนดังกล่าวมานี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการส่งเสริมของโครงการกล้ายิ้มที่ได้เข้าไปกระตุ้น ให้กำลังใจ และสนับสนุนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจลาดตระเวนป่า ป้องกันไฟป่า และปลูกเสริมป่า จึงเป็นผลให้ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น 

จากผลการวิจัยในปี 2557 พบว่า ร้อยละ 86.58 ของป่าชุมชนทั่วประเทศรู้จักบริษัทฯ ในระดับปานกลางถึงดีมาก และมีทัศนคติในเชิงบวกต่อบริษัทฯ และโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ตลอดทั้งมีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ อย่างใดอย่างหนึ่ง (ประกวดป่าชุมชน สัมมนาเครือข่ายผู้นำป่าชุมชน และค่ายเยาวชน) ด้วยถ้าได้รับโอกาส โดยราษฎรเหล่านี้มีความเห็นว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาป่าชุมชน ดังนั้น สภาพการณ์เช่นนี้ส่งผลในเชิงบวกต่อการรับรู้และรู้จักของราษฎรในชุมชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศว่าบริษัทฯ สนับสนุนช่วยเหลือป่าชุมชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตลอดทั้งยังส่งผลให้ราษฎรเข้าใจและเห็นความสำคัญเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ และการอนุรักษ์พลังงานมาใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและชุมชนเพิ่มมากขึ้น

ย้อนกลับหน้ารวมข่าว