EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

หนังสือ "พรรณไม้ป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชน เฉลิมพระเกียรติฯ"

หนังสือ "พรรณไม้ป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชน" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555

ด้วยพระบารมีและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงสร้างให้ผืนป่ากลับมาอุดมสมบูรณ์ ราษฏรให้ถึงความสำคัญของป่าไม้และต้นน้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านที่ได้ทรงห่วงใยสถานการณ์การตัดไม้ทำลายป่าในปัจจุบัน บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะรวบรวมเพื่อเฉลิมพระเกียรติยังจัดทำเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับพืชอาหารและพืชสมุนไพรให้กับป่าชุมชนทั่วประเทศ เพื่อให้ชุมชนได้นำภูมิปัญญาเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์เป็นอาหารและยารักษาโรค และเพื่อประชาสัมพันธ์พันธุ์ไม้ป่าอาหารชุมชนให้กับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจ ทั้งนี้ยังมีพื้นที่เป้าหมายที่จะทำการมอบหนังสือไว้เพื่อการศึกษาเรียนรู้ คือ ห้องสมุดของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการป่าในเมืองเพื่อการศึกษา "กล้ายิ้ม" ห้องสมุดโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนกล้ายิ้ม กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รวมถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ย้อนกลับหน้ารวมข่าว