EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

โครงการ @CareLine เครือข่ายปันสุข

ตามที่อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรี ประกอบกับการวางนโยบายในการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีกับชุมชนโดยรอบบริษัทฯ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น ตามกรอบความคิดการสร้างคุณค่าร่วม หรือ Creating Shared Value (CSV) ด้วยการแบ่งปันความสุขและองค์ความรู้เพื่อตอบแทนสังคมนนทบุรีอย่างเป็นรูปธรรม

การดำเนินโครงการในปี 2558 บริษัทฯ ได้นำประเด็นความปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชน การให้ความรู้และฝึกทักษะการเอาตัวรอดจากสาธารณภัยใกล้ตัว เช่น อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย แผ่นดินไหว ภัยจากสารเคมี ผ่านฐานและกิจกรรมการเรียนรู้  โดยจัดนิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรู้ ฝึกทักษะการเอาตัวรอดแก่เด็กและเยาวชน โดยมีกิจกรรมไปแล้วสองครั้ง คือ 1. กิจกรรมในชื่อ “สถานีปลอดภัยวัยซน” ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 7 – 11 กันยายน 2558 มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาจาก 10 โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,087 คนพร้อมกันนี้ โดยมีพนักงานของบริษัทฯ ที่อาสามาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับน้องๆ ตลอดกิจกรรม 2. กิจกรรมในชื่อ “อยู่รอดปลอดภัยจากภัยพิบัติ” ณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี  มีอาสาสมัครวิทยากรจากบริษัทฯ จัดนิทรรศการให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6  รวมจำนวน 1,312 คน  เรื่องการปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยพิบัติ ในวันที่ 11 – 15 มกราคม 2559 โดยจัดรูปแบบฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน คือ อุทกภัย  วาตภัย  แผ่นดินไหว อัคคีภัย และภัยจากสารเคมี  ซึ่งทำให้เด็กมีความเข้าใจที่ถูกต้องในการเตรียมรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดในอนาคตมากยิ่งขึ้น

ในปี 2559 ได้นำประเด็นการพัฒนาการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนระดับประถมศึกษา ด้วยแนวคิด “การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน หรือ Brain-Based Learning (BBL)” มาประยุกต์เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย สมอง และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ แนวคิดดังกล่าวมีปัจจัยที่จะทำให้การเรียนรู้ประสบความสำเร็จประกอบด้วยกุญแจสำคัญ 5 ดอก คือ สนามเด็กเล่น ห้องเรียน กระบวนการเรียนรู้ หนังสือเรียนและใบงาน และสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้  โดยในปี 2559 โครงการได้พัฒนาปรับปรุงสนามเด็กเล่นในโรงเรียนเป้าหมายที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ รวม 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดสมรโกฏิ  โรงเรียนวัดบางไกรใน โรงเรียนวัดซองพลู โรงเรียนวัดบางคูลัด และโรงเรียนอนุบาลบางกรวย  โดยนำพนักงานจิตอาสาเข้าร่วมกันสร้างสรรค์ลานเรียนรู้ให้น้องๆ นอกจากนี้จะมีการจัดการสัมมนาให้ความรู้ และการนำไปศึกษาดูงานและเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการนำแนวคิด BBL สู่การปฏิบัติให้แก่คณะครูอาจารย์และผู้บริหารการศึกษาของโรงเรียนเป้าหมาย

ย้อนกลับหน้ารวมข่าว