EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

โครงการภุมรี พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม

ในการลงพื้นที่ทำงานโครงการเพื่อสังคม ทำให้ได้พบว่า มีสตรีเป็นจำนวนมากที่มีบทบาททั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังในทุกความสำเร็จของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังมีโอกาสไม่มากนักที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังขาดความรู้และทักษะในการจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และที่สำคัญบทบาทและผลงานของท่านเหล่านั้นยังไม่เป็นที่รับรู้ของสังคมมากนัก บริษัทฯ จึงต้องการร่วมเสริมสร้างบทบาทและเพิ่มพูนศักยภาพของสตรีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีและเห็นเป็นรูปธรรม  ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อช่วยกระตุ้นสังคมให้เห็นความสำคัญ และเป็นแรงหนุนเสริมให้สตรีเข้ามามีบทบาทและใช้ศักยภาพเป็นพลังสร้างสรรค์ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสำคัญในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน ท้องถิ่นและของประเทศ อย่างยั่งยืน

การดำเนิน "โครงการภุมรี  พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม" มีเป้าหมายการยกย่องและผลัดดันให้สตรีได้รับการยอมรับ ทั้งในระดับ ท้องถิ่นและระดับประเทศ จึงมีพื้นที่เป้าหมายทั้งในระดับท้องถิ่น ในเขตชุมชนของอำเภอเชียงกลางและอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่านเป็นพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการ และในระดับประเทศมีกิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้นและการรวบรวมสตรีต้นแบบในการทำความดี เป็นนักอนุรักษ์ที่เสียสละและทุ่มเทให้กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงการล้วนแต่มุ่งเชิดชูสตรีไทยผู้มีบทบาทในด้านต่างๆ โดยดำเนินโครงการร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

ในการประกวดสื่อหนังสั้นเพื่อเชิดชูสตรีที่มีบทบาทในการช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมจากทั่วประเทศนั้น ได้เปิดรับสมัครทั้งแบบประเภทประชาชนทั่วไปและประเภทนักเรียนนักศึกษาซึ่งมีจำนวนหนังสั้นที่ส่งประกวดจำนวนทั้งหมด 79 เรื่อง และจัดพิธีมอบรางวัลการประกวดสื่อหนังสั้นเมื่อวันที่20 เมษายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด ‘แบบอย่างความดีของสตรีที่มีต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม’ และผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือเรื่อง หัวใจสายน้ำ  เป็นผลประเภทนักเรียนนักศึกษา

ย้อนกลับหน้ารวมข่าว