EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

โครงการสุขสูงวัย สร้างไทยแข็งแรง

ด้วยความตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไปสู่สังคมผู้สูงอายุ บริษัทฯ จึงได้จัดทำโครงการ “สุขสูงวัย  สร้างไทยแข็งแรง” ขึ้น  เพื่อร่วมสร้างความแข็งแรงให้กับสังคมผู้สูงอายุ  โดยเชื่อมโยงและพัฒนานวัตกรรมการส่งเสริมผู้สูงอายุใน 3 เรื่องหลักซึ่งถือว่าเป็นหลักประกันคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ คือ สุขภาพ  สังคม  และความมั่นคงทางการเงิน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ กลุ่มเป้าหมายเน้นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 ได้จัดพิธีเปิดตัวโครงการและจัดประชุมหน่วยงานเครือข่ายด้านการส่งเสริมนวัตกรรมผู้สูงอายุ และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสานเครือข่ายคนทำงานด้านนวัตกรรมผู้สูงอายุ ณ โรงแรมเซ็นทราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ใน 3 ด้านหลัก คือ ด้านสุขภาพ  ด้านสังคม และด้านความมั่นคง จากเครือข่ายผู้ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ กว่า 40 หน่วยงานทั่วประเทศ  ซึ่งข้อมูลด้านนวัตกรรมเหล่านี้จะนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุต่อไป ซึ่งในการจัดมหกรรมนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ สุขสูงวัย สร้างไทยแข็งแรง ได้มีการจัดนิทรรศการไปเมื่อวันที่ 14 -15 พฤศจิกายน 2558 ณลานโปรโมชั่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ  และวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดนนทบุรี   ซึ่งมีการจัดนิทรรศการความรู้  การแสดงบนเวที และการออกบูธนวัตกรรมเพื่อผู้อายุตลอดจนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย

ย้อนกลับหน้ารวมข่าว