EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

โครงการการศึกษาเสริมทักษะสร้างอาชีพในสปป.ลาว

เนื่องจากมีการพัฒนาสถานศึกษาและหลักสูตรการเรียนการสอน กรมอาชีวะฯ จะกำหนดให้ วิทยาลัยเทคนิคแขวงเวียงจันทน์ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาวิชาชีพ ด้านการเดินเครื่องและบำรุงรักษา เขื่อนไฟฟ้าพลังงานน้ำและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และวิทยาลัยเทคนิค แขวงคำม่วน เป็นศูนย์กลางการพัฒนาวิชาชีพ ด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนทุกประเภท โครงการการศึกษาเสริมทักษะสร้างอาชีพใน สปป.ลาว ซึ่งจะเป็นการพัฒนาทักษะและคุณภาพในวิชาชีพด้านช่าง รองรับตลาดแรงงานในการพัฒนาเศรษฐกิจของ สปป.ลาว เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ทางการศึกษาของ สปป.ลาว ที่ถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้สนับสนุนการฝึกอบรมเพื่อยกระดับความรู้ด้านวิชาการและทักษะฝีมือแรงงานแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 120 ทุนต่อปี รวม 600 ทุนในช่วง 5 ปี  การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนและครูอาชีวศึกษาเพื่อศึกษาต่อในสาขาอาชีพในระดับที่สูงขึ้น ประกอบด้วยทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ รวม 50 ทุน และการสนับสนุนอุปกรณ์และชุดทดลองห้องปฏิบัติการในสถาบันอาชีวศึกษาเป้าหมาย 6 แห่ง คือ วิทยาลัยเทคนิคสรรพวิชา วิทยาลัยเทคนิคปากป่าสัก วิทยาลัยเทคนิคแขวงเวียงจันทน์ วิทยาลัยเทคนิคลาว-เยอรมัน วิทยาลัยเทคนิคแขวงหลวงพระบาง และวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพแบบประสมแขวงไซยะบุรี

ย้อนกลับหน้ารวมข่าว