EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

กิจกรรมพนักงานจิตอาสา

ในดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสร้างมูลค่ากิจการทางเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าเป้าหมายดังกล่าวจะเกิดได้จะต้องใช้แนวคิดระเบิดจากข้างใน (Inside Out) ซึ่งการจะบรรลุผลสำเร็จดังกล่าวได้ จึงต้องสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกตอบแทนสังคมนับเป็นปัจจัยที่สำคัญ บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบพนักงานจิตอาสา ซึ่งมีการทำงานในหลากหลายมิติ อาทิ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส  การศึกษา  การกีฬา  รวมถึงการทำนุบำรุงศาสนา  การสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม   ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ไม่เพียงสร้างสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับชุมชนที่เข้าไปทำกิจกรรม ยังเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานโดยการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน

ย้อนกลับหน้ารวมข่าว